Is DNA echt een poppenkast?

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADeKUS) heeft diploma’s uitgegeven waarbij niet duidelijk is of de afgestudeerden die zich “sieren” met allerlei westerse titels deze evenzo rechtsgeldig mogen voeren. Van een politicus is bijvoorbeeld bekend dat hij honoris causa de titel meester in rechten heeft verkregen en deze gebruikt zonder h.c. voor zijn naam te vermelden zodat het onderscheid duidelijk wordt en volgens de academische voorschriften hoort. In Suriname lijkt het alsof een academische titel een bepaalde status-quo moet vertegenwoordigen en minder de (internationale) deskundigheid! Volgens het concordantiebeginsel is er in de koloniale tijd eveneens de structuur van het onderwijssysteem overgenomen door Suriname maar deze is ondertussen in het kader van het BaMa-stelsel in 1999, die 29 Europese landen in verband met het Bolognaproces hebben gemaakt, ingrijpend veranderd. Daarom worden oude titels als mr. drs. dr. vanaf 2002 toen het BaMa-stelsel in Nederland inging daar niet meer gevoerd. De vraag is nu of deze formalisering idem dito is overgenomen door het bestuur van ADeKUS ten behoeve van afgestudeerden van onder andere de universiteit. Tevens is het zo dat een Surinaamse hoofdakte behaald na 1983 geen bevoegdheid meer geeft om les te geven op Nederlandse scholen. Een speciale overheidsinstantie in voornoemd land beoordeelt de buitenlandse gelijkstellingen van diploma’s eveneens afwijkingen en of aanvullingen. Omdat veel Surinaamse opleidingen vaak niet gecertificeerd zijn en achterlopen bij de Europese instellingen worden zij niet erkend noch geaccepteerd.

Het bovenstaande meld ik omdat ik met behoorlijk veel verbazing bepaalde beraadslagingen volg in DNA waarbij bijvoorbeeld het niveau van het taalgebruik alsmede de intellectuele integriteit zeer twijfelachtig overkomen om wetten op hun merites te beoordelen. Wetten worden voorbereid evenzo gemaakt door wetgevingsjuristen die hiervoor hogere opleidingen hebben gevolgd voorts door hun jarenlange ervaring alsmede specifieke deskundigheid de impact van de wetgevingsproducten kennen. Dit fenomeen is mij bekend omdat ik bij het ministerie van Justitie en Politie heb gewerkt. Als de vlag de lading niet dekt dan is het toch onmogelijk dat onze volksvertegenwoordigers kwaliteit leveren in DNA? Vaak worden zij gedreven door politieke powerplay waardoor maatschappelijk onnuttige wetsproducten het resultaat zijn, zoals de amnestiewet van 2012 die door de rechtbank is verworpen en nu in 2020 de Huurwet (HW) alsmede de huidige Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (WCVT). Zonder nader wetenschappelijk onderzoek te doen bijvoorbeeld op juridisch en economisch gebied, worden deze “maatschappelijk verlammende” wetmatigheden afgekondigd die tegen veel (inter)nationale verdragen en wetten ingaan zoals onze Grondwet, het internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten tevens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De snelheid waarmee wetten worden aangenomen en afgekondigd, geeft aan dat er weinig respect is voor de bevolking en voor alle economische constellaties. Het nastreven van enge-, populistische ad hoc maatregelen onder andere om een verkiezing te beïnvloeden, is navrant en verdraagt zich niet met de hoge democratische principes van behoorlijk bestuur. Bij zowel de HW als WCVT wordt beoogd bestaande jarenlange contracten op te breken zonder de impact hiervan voor belanghebbenden behoorlijk en adequaat af te wegen. Opgemerkt moet worden dat zowel de oppositie bij de (HW) als de coalitie (HW en WCVT) zich recent hieraan schuldig hebben gemaakt. Het weglopen uit een vergadering wordt vaker als een brevet van onvermogen opgevat! Immers in DNA ben je primair gekozen als volksvertegenwoordiger niet om privé of slechts partijpolitieke belangen te dienen. Het is een gotspe dat de voorzitter van DNA de vergaderingen niet onafhankelijk leidt en bovendien geen juridische achtergrond heeft. Dat DNA eens door de huidige president een poppenkast is genoemd, onderschrijf ik niet! Wel moet bij de voordrachten voor de kandidaatstelling kritischer gekeken worden naar de bekwaam- alsmede geschiktheid van kandidaten die werkzaamheden in een wetgevend orgaan moeten uitvoeren. Overigens verwacht ik dat de rechtbank wederom genoemde wetten onverbiddelijk onverbindend (niet toepasbaar) zal verklaren vanwege de grote maatschappelijk onrust.

Robby Roeplall

error: Kopiëren mag niet!