Lijdt politieke fractie NPS – VHP+ aan onoverzichtelijkheid of aan een onderontwikkelde maatschappelijke oriëntatie?

Beste lezer, aan deze bijdrage ligt ten grondslag de functioneel-rationele organisatie en de thans vergaande arbeidsdeling bij onze Energie-Autoriteit: De Energie Bedrijven Suriname (EBS)
Modernisering is een proces dat op sociaal structureel niveau een toenemende mate van specialisering van de arbeid en maatschappelijke sectoren te zien geeft; maar het heeft ook meer uitdagingen.
Wel mag worden aangetekend dat de NDP+ regering, met de nodige aanpak, ontdekte wat voorheen in de sluimer van de vanzelfsprekendheid, veel anders was gelopen.
De fenomenen maatschappij, cultuur en het proces van ingrijpende veranderingen, dat we kortheidshalve modernisering noemen, waren in het NPS/VHP+ regeringsverleden haast onbekend. Onze huidige nationale ontwikkelingsstrategie richt zich o.a. op het verbeteren van onze publieke diensten, die onze mensen ontvangen en die ervoor zorgen dat het beheer van de financiën en middelen van ons land met integriteit en transparantie gebeurt.
Het stemt goed te mogen constateren dat er een structurele aanpak gaande is en dat er initiatieven door de huidige NDP+ regering worden genomen om de van de Kolonisator en voorgaande NPS/VHP+ regeringen, geërfde scheefgetrokken sociaal- financieel- economische structuren (ontwikkelings achterstanden), weg te werken.
Laten wij eerlijk zijn: De NDP+ regering een (1) en twee (2) schijnen goed toegerust te zijn met een florerende toekomst , waardoor ze in staat is het electoraat in haar belangrijkste structuur en processen te begrijpen en dien overeenkomstig te behandelen.
Verder stemt het ook goed te mogen ervaren dat de regering onderkent en beseft dat nog heel veel mensen in ons land het zonder de meest elementaire verworvenheden van onze samenleving moeten stellen, zoals elektriciteit, gezond en stromend drinkwater , sociale zekerheid, enz. Dan noemen wij nog niet eens het elementaire deel: voldoende voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg.
Vele sociale bewegingen, NGO’S-Politieke partijen in ontwikkelingslanden en Suriname, ons land , niet uitgesloten, zijn onderdeel van de West Europese cultuurwereld. Ze zijn noodgedwongen betrokken in de spanningen en conflicten tussen Westerse en de overige ontwikkelingslanden.
Elk land heeft daarbij zijn /haar eigen schakeringen. In ons land Suriname, als ook in de overige ontwikkelingslanden worden onze sociale, binnenlandse economische en politieke vraagstukken in belangrijke mate mede bepaald door internationale machten en machtsverhoudingen.
Het is duidelijk zichtbaar hoe de NDP+ regering met initiatieven en vaste structuren bezig is om de geërfde/opgelegde situatie van afhankelijkheid op te heffen. Zie de groeiende differentiatie en professionalisering van de Surinaamse samenleving: Structurele differentiatie en culturele generalisatie treffen we nu in de zich ontwikkelende “verzorging/ participatie “staat Suriname , volop aan. Ook de aanvullende kenmerken van een zich moderniserende samenleving, zoals de professionalisering en de sociaal – culturele pluralissering, zijn wezenlijke onderdelen van de zich ontwikkelende Surinaamse samenleving.
Wij weten dat de tegenstanders van de NDP+ regering in ons land, zich bevinden in een wereld van veronderstellingen. Ze zijn in de greep en de sfeer van wat wij vooringenomen standpunten noemen en zij hebben ook hun wensen en voorkeuren, met als consequentie verstarring tot blindheid.
Hun dagelijkse bezigheid is veelal het problematiseren, het stigmatiseren van iedereen en alles op ons grondgebied. Zij wakkeren immers steeds en overal een stemming aan van vrees, haat en achteruitgang, gekoppeld aan deviant gedrag hunnerzijds. Het is thans algemeen bekend dat de huidige leiding en de woordvoerders van de NPS/VHP+ een zeer slecht ontwikkelde maatschappelijke oriëntatie op na houden. Het resultaat van dit gedrag is: het decimeren van de eigen aanhang en hun electorale draagvlak.
Gelet op de dynamiek van de ontwikkelingsprocessen in de wereld en thans ook in ons land, praat men niet meer over langtermijn denken, maar over slimheid en flexibiliteit.
Beste lezer, de aspecten structurele en culturele generalisatie die zich voltrekken, stemmen ons als electoraat toch wel zeer positief.
Suriname, ons geliefd land, mag zich gelukkig prijzen dat de progressieve impulsen vooral de differentiatie zullen stimuleren.
Laten wij dan ook eerlijk zijn: deze ontwikkeling brengt momenteel diepgaande sociale en culturele veranderingen tot stand in ons geliefd land. Dit vinden wij als het huidige electoraat voor de komende verkiezingen in 2020, heel goed; want het gaat primair om efficiëntie en effectiviteit.
Mijne heren en dames politici, politieke analisten, satelliet organisaties, ja, allemaal deel uitmakende van de tegenstanders van de NDP+ regering: de functioneel-rationele organisatie en de thans vergaande arbeidsdeling in onze Energie Bedrijven Suriname (EBS) springen in het oog. Het ontsluiten van alle woongebieden in ons land is op het juiste spoor: alles is primair gericht op efficiëntie en effectiviteit.
Dat vinden wij als burger van dit mooi land Suriname, goed; want het gaat tenslotte om onze ontwikkeling als natie en om ons welzijn.
Wij hebben de energie sector (EBS) als voorbeeld genomen van de groeiende differentiatie en professionalisering van onze samenleving. Het is duidelijk en zichtbaar dat de huidige Surinaamse Regering samen met het volk succesvol de geweldige transformatie van een koloniaal geëxploiteerd wingewest met een scheef getrokken sociaal financieel economisch structuur, tot een sociaal financieel- economische sterke welvaartstaat zal realiseren.
Het Comité voor modernisering wenst al vast alle progressieven die hieraan meewerken te bedanken.
Comité voor Modernisering
Ressort Flora
E. Castelen

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: