Betrokkenheid Menke bij financiële onregelmatigheid Adekus nooit gebleken

Jack Menke
Jack Menke
Op initiatief van Jack Menke heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, met hem op 8 mei 2019 een onderhoud gehad. Aanleiding voor het initiatief was de onduidelijkheid en verwarring die naar de mening van Menke in de media en geledingen van de universiteitsgemeenschap ontstaan was, rondom zijn ontslag als voorzitter van het universiteitsbestuur. Na meerdere aspecten van de gebeurtenissen en omstandigheden op de verschillende organen en instellingen van de universiteit uitvoerig te hebben besproken, hebben de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Menke, met het doel om de rust en duidelijkheid op de universiteit te bevorderen, besloten om gezamenlijk drie zaken te verklaren. Ten eerste is het ontslagbesluit door de regering genomen op grond van beleidsoverwegingen en is het beperkt tot het bestuur van de universiteit. Menke is in alle overige door hem beklede functies op de universiteit ongemoeid gelaten.
Ten tweede wordt verklaard dat nooit is gebleken of zijdens het ministerie overwogen dat Menke bij enige financiële onregelmatigheid betrokken is geweest. De publiciteit rond de op enig moment gesignaleerde vermeende onregelmatigheden is volgens partijen ten onrechte met Menke in verband gebracht.
De minister en Menke hechten er waarde aan dat het Institute for Graduate Studies (IGSR) en de PhD-school in stand worden gehouden en verder uitgebouwd, en dat Menke daarbij voortgaand betrokken zal zijn. Zowel de minister als Menke betuigen hun instemming, dat in deze de weg van constructieve dialoog is gekozen om gesignaleerde problemen op te lossen. Een rapport, gedateerd 15 december 2018 van het IGSR-bestuur gericht aan het universiteitsbestuur, is de oorsprong geweest voor de gebeurtenissen en omstandigheden in december 2018 en januari/februari 2019 binnen de universiteit, en de op 24 januari 2019 door de minister gehouden persconferentie met een deel van het universiteitsbestuur.
In het rapport, met als hoofdtitel ‘Rapportage van ernstige onregelmatigheden en onverantwoorde gang van zaken’, waren er volgens een eerdere verklaring van Menke ongegronde beschuldigingen en feitelijke onjuistheden naar voren gebracht over Menke als hoogleraar, voorzitter van het universiteitsbestuur, en organen/instituten waar hij deel van uitmaakte. “Verder is in dit rapport onnodig, onterecht en ongegrond het IGSR als topinstituut beklad, en daarbij ook enkele andere instituten en personen buiten het IGSR”, zei Menke.
Critici binnen de universiteitskringen zijn momenteel niet te spreken over deze verklaring, die van 20 mei 2019 gedateerd is. Men vraagt zich nu af waar de heisa vorig jaar precies over was, als het uiteindelijk moest uitmonden in een gezamenlijke verklaring, waaruit zou blijken dat precies de reden voor het ontslag van Menke, nu niet meer valide is.
Menke was voorzitter van het universiteitsbestuur, tevens voorzitter van de PhD board. Volgens minister Ferrier raakten deze twee functies van Menke verstrengeld, waardoor de financiële verantwoording vanuit het IGSR wegbleef. Dit was voor de minister ook reden om Menke op non-actief te stellen. Het bleek juridisch niet mogelijk te zijn om de voorzitter van het bestuur op non-actief te stellen. Vandaar voor gekozen is om hem te ontslaan. Als verklaard wordt dat nooit gebleken is dat Menke betrokken is geweest bij financiële onregelmatigheid, rijst inderdaad de vraag waarom Menke op de eerste plaats ontslagen is.
Er is bijkans een half jaar verkwanseld door beschuldigingen van het IGSR-bestuur, welke door de minister werden overgenomen. De minister heeft het Centraal Landsaccountantsdienst (Clad) ingeschakeld om de vermeende financiële onregelmatigheden uit te zoeken. Die is momenteel nog bezig met het onderzoek en vaker te zien op het Adekus complex. Inmiddels heeft de universiteit een nieuw bestuursvoorzitter en is de PhD-school (waar al de problemen merendeel om draaide) nog steeds niet operationeel.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: