Revelino Eijk: ‘Bevorderingen moeten op tijd plaatsvinden’

1 Waarnemend voorzitter van de SPB Revelino EijkOp vrijdag 13 oktober zijn 182 politiefunctionarissen in hun naast hogere rang bevorderd. Hiervan is een hoofdinspecteur bevorderd in de rang van commissaris van politie, 82 rekruten, onder officieren en manschappen zijn ook bevorderd. “De politiefunctionarissen hebben geruime tijd naar deze verlate bevordering uitgekeken. Het is een bevordering die vanwege het hanteren van onrechtmatige criteria de leden was onthouden”, merkte de waarnemend voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), Revelino Eijk, op. Het bestuur van de SPB onder leiding van Raoul Hellings heeft vanaf hun aantreden in augustus 2016 gesteld dat de fysieke vaardigheidstest en het hebben van een rijbewijs als benoembaarheids-vereisten in de criteria onrechtmatig was. “Wij hebben daartegen strijd gevoerd. Het is ons natuurlijk niet altijd in dank afgenomen. Er is een stap in de goede richting gezet. Deze politieambtenaren maken direct aanspraak op deze bevordering en ook op andere bevorderingen die hen eventueel zouden zijn onthouden. Het is een belangrijk moment dat vandaag deze politieambtenaren bevorderd zijn. Binnen de organisatie is er een bepaalde hiërarchische structuur en er is ook een bepaalde bevorderingsstructuur. Al deze zaken zijn bij wet geregeld. De rechtspositie van elke politieambtenaar is bij wet geregeld. Daaruit zijn het Politiehandvest en andere uitvoeringsbesluiten voortgevloeid”. In het algemeen staat binnen het politieapparaat duidelijk vermeld wat de criteria zijn om bevorderd te worden in de naast hogere rang. Eijk benadrukte dat de leiding van het korps in de naaste toekomst er naar toe moet werken dat de bevorderingen tijdig en volgens de vastgelegde procedures plaats vinden.
Volgens Eijk is er een nieuw pad ingeslagen met de aanstelling van de nieuwe waarnemend korpschef Antonio Chin. Hij verzekerde de leden dat de bond goede werkafspraken heeft gemaakt met Chin. Hij is welwillend en hij beschikt over goede kwaliteiten wanneer het gaat om communicatie met werkers. Het is belangrijk dat een leider oor heeft voor zijn werkers. Dan alleen zullen en kunnen zaken goed gaan.
Aan de bevorderde politieambtenaren gaf Eijk mee dat zij straks, wanneer zij in hun nieuwe rangen zullen functioneren, zij meer verantwoordelijkheden moeten dragen en als gevolg daarvan ook meer op hun plichten zullen letten. “Er wordt van u verwacht dat u eerst naar uw plicht kijkt en daarna naar uw recht. U mag uw plichten nimmer verzaken en u moet te allen tijde vooral rekening houden met de gedragscodes. De SPB zal zeker opkomen voor haar leden wanneer zij in hun rechtspositie worden geschaad. Neemt u uw verantwoordelijk op u. Hoe hoger u op de ladder staat, hoe meer verantwoordelijkheden u krijgt”.
Politieambtenaren die op basis van de sporttest en het niet in het bezit hebben van een rijbewijs niet waren bevorderd, zijn gisteren bevorderd. Er is corrigerend gehandeld.
Sporten tijdens diensturen onder begeleiding
Eijk attendeerde de politiefunctionarissen dat er een wetswijziging in de maak is die de sporttest definitief zal maken. Er leeft een misvatting in de samenleving dat de SPB geen voorstander is van de sporttest. De sporttest die zoals hij is geïmplementeerd sedert 2013 middels een eenvoudige dienstvoorschrift, was niet correct. Vooral niet wanneer dit geldt als een benoembaarheidsvereiste en dat niet in de wet is vermeld. De bond is thans doende kanttekeningen te plaatsen. Zij stelt dat er zeer zeker randvoorwaarde eraan gekoppeld moeten worden. De bond vroeg aan de waarnemend korpschef om deze randvoorwaarden te formuleren zodat politieambtenaren niet in hun vrije tijd moeten sporten maar tijdens de dienst in de gelegenheid worden gesteld om onder deskundige begeleiding te sporten voordat de sporttest wordt afgenomen. “Je kunt geen sporttest van mij afnemen als ik niet in de gelegenheid ben gesteld om te sporten”, aldus Eijk. Er is een deskundige in de persoon van inspecteur Vermeer die de korpsleiding hiermee van advies kan dienen. Als het bij de brandweer en de militairen kan om tijdens de dienst te sporten dan zou dat ook kunnen bij de politie. Elke politieambtenaar moet vanwege de aard van het beroep in een goede conditie verkeren.
Er zijn politiefunctionarissen die vanaf 2013 reeds twee bevorderingen hebben gemist. Deze politieambtenaren worden helemaal in hun rechtspositie hersteld dat is reeds afgesproken met de waarnemend KC. Vanwege administratieve afhandeling van zaken is het onmogelijk dat de politieambtenaar twee bevorderingen kan krijgen. Dat kan niet. Er is gepland voor nog een bevordering in december. De bedoeling is om de hele achterstand rationeel in te lopen. Eijk benadrukte nogmaals dat de korpsleiding er zorg voor moet dragen dat bevorderingen in de toekomst op tijd plaats vinden. Men moet in geen geval spelen met de rechtspositie van de politie want dit heeft ook gevolgen voor het financieel gedeelte. De bond heeft reeds een herwaarderingsplan ingediend bij de waarnemend minister van JusPol. Wanneer de delegatie van de SPB terugkomt van Nederland zullen zij een presentatie houden over het herwaarderingsplan.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!