Rasoelbaks: “Ongewijzigde goedkeuring begroting rechterlijke macht”

1Rasoelbaks _Ongewijzigde  goedkeuring begroting rechterlijke macht_Het Hof van Justitie (HvJ) hoopt op de ongewijzigde goedkeuring van zijn begrootte middelen en op tijdige beschikbaarstelling daarvan, zodat de eerste stappen van uitvoering van het voorgenomen beleid gezet kunnen worden in 2018. Dit zei Iwan Rasoelbaks, waarnemend president van het HvJ, maandag tijdens een buitengewone openbare bijeenkomst waar het zittingsjaar 2017-2018 formeel is geopend. De begroting voor de uitvoering van de beleidsprogramma’s 2017-2018 van het hof zijn begroot op SRD 7.066.000 en de operationele uitgaven zijn geraamd op SRD 19.997.000.
Rasoelbaks benadrukte dat het HvJ naast de verzelfstandiging ook ernaar toe streeft om vaste rechters in verschillende sectoren te krijgen. Momenteel beschikt de rechterlijke macht over 19 rechters die over en weer dienst doen. Uit dit aantal zijn 14 ingedeeld in de civiele sector, 10 in de strafsector en 9 op het rechtercommissariaat. “Willen we de rechters vast in de sectoren hebben voor meer efficiëntie en snelheid, dan zouden we op dit moment 33 rechters moeten hebben. Er is een bijzondere werkvoorraad voor het zittingsjaar 2017-2018 in alle sectoren en de verwachting is dat de nieuwe zaken zullen toenemen. Nogmaals: meer rek zit er op dit moment niet in!”, benadrukt de magistraat. In dit kader komen diverse opleidingen die afgedraaid zullen worden door Nederlandse en Surinaamse docenten en trainers, alles binnen het kader van de samenwerking met de Raad voor de Rechtspraak van Nederland.
Kundige praktijkjuristen direct inzetten als rechters
Het hof heeft volgens Rasoelbaks reeds enkele maanden terug het traject ingezet om kundige praktijkjuristen met ruime relevante praktijkervaring in de rechtspraak te identificeren en te interesseren om een bijdrage te leveren aan de rechtspraak. Daarvan heeft een 10-tal zich bereid verklaard die bijdrage te leveren en zullen zij na de gebruikelijke onderzoeken, voorgedragen worden aan de regering om benoemd te worden tot rechter. De bedoeling is dat deze groep direct inzetbaar is. “Het inzetten van deze juristen als rechter zal de werkdruk op de huidige rechters verlichten en zal de productie van beslissingen worden opgevoerd, alsook de beslissingen in hoger beroep”, aldus de magistraat.
Selectie kandidaten Rio-opleiding in afrondende fase
De in 2018 op te starten Rio-opleiding (Rechter in Opleiding) ten behoeve van de civiele sector, waarvan de selectie van de kandidaten in afrondende fase is, zal volgens Rasoelbaks 2 jaren na de start de eerste groep rechters afleveren. Deze opleiding zal gefinancierd worden uit middelen van de Europese Unie. “Het hof hoopt deze opleiding officieel van start te doen gaan aan het begin van de tweede helft van 2018. Daar achteraan zal de 5-jarige raio-opleiding van start gaan”, aldus Rasoelbaks.
Start schrijfjuristenopleiding in januari 2018
Naast de voornoemde opleidingen voor toekomstige rechters, komt volgens de waarnemend Hofpresident ook ondersteuning door de start van een opleiding voor schrijfjuristen. Dit moet volgens hem de productie van beslissingen verder opstuwen. Deze opleiding start in januari 2018 en duurt 15 maanden. De selectie van de kandidaten is in afrondende fase en de financiële middelen zijn reeds beschikbaar. Rasoelbaks garandeert dat in voormelde trajecten, geen concessies zullen worden gedaan aan deskundigheid, zelfstandigheid, objectiviteit, kwaliteit, integriteit en attitude van de kandidaten, omdat de werving, selectie en opleiding omgeven zijn met voldoende waarborgen. “Milieu- en antecedentenonderzoek, psychologisch onderzoek en schrijftesten behoren tot het arsenaal van instrumentaria om deze eigenschappen en competenties te waarborgen”, aldus de rechter.
Verbetering efficiëntie rechtspraak
Om de efficiëntie van de rechtspraak te verhogen, zal dit jaar ruimte gecreëerd worden op de aanbiedings- en verzoeningsrol om versnelde echtscheidingen te doen. Advocaten mogen vanaf de zitting in oktober het verzoek namens hun cliënt doen na de verzoeningscomparitie om terstond vonnis te wijzen indien partijen niet verzoend zijn en zij het eens zijn over de duurzame ontwrichting van hun huwelijk. De voorwaarde is dat beide echtelieden en hun advocaten aanwezig zijn op de zitting en zich hierover uitlaten. Daarnaast zal elk processtuk in de civiele sector slechts in enkelvoud hoeven te worden overgelegd aan het gerecht, terwijl voor een efficiëntere doorstroming van zaken en beschikbaarstelling van beslissingen in de eerste helft van 2018 de sectorale aansturing door een managementteam geïntroduceerd zal worden in de civiele sectoren van het kanton. Er komt volgens Rasoelbaks ook het op te richten instituut Public Relations en een persrechter, terwijl 5 vaste strafkamers in hoger beroep zijn vastgesteld elk bestaande uit een voorzitter en 2 vaste leden.
Verder uitzetten verzelfstandigingstraject
Door de goede samenwerking en communicatie tussen het hof, de ministeries van Justitie & Politie en van Financiën, kunnen zaken volgens Rasoelbaks vlotter verlopen dit zittingsjaar. Het hof kijkt daarom uit naar het verder uitzetten van het verzelfstandigingstraject van de rechterlijke organisatie middels het aantrekken van een interim consultant voor bedrijfsvoering en het aangaan van een protocol van afspraken tussen de betrokken ministeries en het hof enerzijds en het ministerie van Juspol, Binnenlandse Zaken en de verenigingen van griffiers en griffiepersoneel anderzijds. De interim consultant zal allereerst een plan van verzelfstandiging ontwikkelen met de kosten die daarmee gemoeid zullen gaan. Hierin zullen de te nemen stappen beschreven worden om de griffiers en het personeel van de rechterlijke organisatie over te nemen van centraal justitie. Na goedkeuring van dit plan door de regering, zal er financiering hiervoor gezocht worden en zullen de nodige wetten en besluiten in place gebracht moeten worden teneinde het hof bedrijfsmatig/comptabel als zelfstandige entiteit te vestigen.
FR

error: Kopiëren mag niet!