USV: Anticasinowet behoort tot het Stenen Tijdperk!

De Gaming Board is het toezicht- en controle- Instituut voor kansspelen dat bij wet op 2 Juli 2009 is ingesteld en daarin hebben ook zitting de ministeries van Financiën en Handel en Industrie. De verantwoordelijkheid ligt bij Juspol. De bemensing was nodig om de Board operationeel te maken. Op 18 maart 2016 maakte Juspol minister Jennifer van Dijk-Silos bekend dat binnenkort de Board zal starten met de operationele werkzaamheden. De directeur van de Gaming Board deelde mee dat er een stappenplan is.
Op 1 maart 2016 is door de assembleeleden J. Simons, A.Misiekaba, S. Samidin, C. Waterberg, K. Gangaram Panday, S. Afonsoewa, en R. Hooghart een initiatiefvoorstel tot ‘wijziging Wet Hazardspelen’ ingediend,
Gesteld werd dat na de inwerkingtreding van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen (S.B. 2009 no.78) het noodzakelijk is gebleken deze wet te wijzigen, mede gelet op het Instituut (Gaming Board). Het is van belang om daarom regels en voorwaarden vast te stellen met betrekking tot ingezetenen die lokaliteiten voor hazardspelen mogen bezoeken.
Dat 17 dagen voor het operationeel stellen van de Gaming Board door Juspol juist door coalitieleden een wetswijziging wordt ingediend bevreemd de Unie van Surinaamse Vrouwen (USV). Immers het was juist in de verwachting dat wet- en regelgeving en beleid geformuleerd zal worden door gezamenlijk overleg van de regering (Juspol), de Gaming Board en de stakeholders. Daarbovenop biedt de Wet Toezicht en Controle Kansspelen in artikel 1 e,f,g de Gaming Board juist de handvatten voor het reguleren van het aanbod, preventieve verslaving e.a.)
De USV vraagt zich in gemoede af ‘ What is the name of this game? De timing van het indienen van deze initiatief wet riekt naar ondermijning van het gezag van de minister van Juspol en de Gaming Board,tenzij deze initiatiefwet een onderdeel is van het stappenplan van de Gaming Board. Vermeldenswaard is dat de initiatiefnemers vooraf geen afstemming hebben gepleegd met de stakeholders. De initiatiefwet ‘wijziging Wet Hazardspelen’ staat meer bekend als de Anti- Casino Wet, een benaming die niet alleen een discriminatoir impact heeft maar ook een destructief impuls draagt.
Naar aanleiding van de recente DNA vergaderingen en mediaberichten heeft de USV antwoord proberen te krijgen op de vraag: Wat willen deze volksvertegenwoordigers, de indieners van de Anticasinowet? Beperkingen opleggen voor ingezetenen die de casino bezoeken.
Plaatsen van toegangscontroleurs bij de casino’s; hij/zij registreert elke bezoeker middels vertoon van CBB, ID kaart of rijbewijs. Bezoekerslimiet; de bezoeker mag 27 keren in 3 maanden de casino bezoeken ( 9 keren per maand). Bij overschrijding wordt de bezoeker aangemeld bij de Gaming Board. De Gaming Board meldt bureau MOT (Anti- Money Laundering Autoriteit) en de bezoeker wordt uitgenodigd voor een gesprek; de bezoeker moet een verklaring afleggen waarom hij naar de casino gaat en hoe hij aan het geld komt.
Toegangsverbod voor sociaal zwakkeren; de initiatiefnemer André misiekaba pleit ook voor strenge maatregelen vanuit de overheid om mensen die een sociale steun (SRD 300/AOV 575) krijgen van de overheid te verbieden de casino te bezoeken. Op de vraag van een assembleelid aan Misiekaba hoe de regering controle zal uitoefenen op degenen die een sociale bijstand genieten zodat hun privé leven gewaarborgd blijft antwoordde Misiekaba, dat de Gaming Board door een georganiseerd systeem de zaak kan controleren; dit in samenspraak met het Ministerie van Sociale Zaken.
De USV heeft met diepe verontwaardiging kennis genomen van de discussies van DNA leden betreffende het inzetten van toegangscontroleurs en het verbieden van ingezetenen op basis van hun sociale status voor het bezoeken van de casino’s. Verwerpelijk en mensonterend was de discussie van onze volksvertegenwoordigers die menen zich zelf het recht toe te eigenen om het aantal dagen voor bezoek aan de casino’s voor ingezetenen te bepalen. De USV wenst deze leden van de wetgevende macht in herinnering te brengen dat in een democratische rechtstaat RECHT OP VRIJHEID een van de verworven rechten zijn welke is vastgelegd in onze grondwet. Het BUPO verdrag, is gebaseerd op de Universele rechten van de mens (o.a. recht op zelfbeschikking, recht op verplaatsing, recht op privacy, recht op openbaar leven, gelijkheid voor de wet). Het is niet alleen beangstigend maar ook verontrustend dat leden van onze wetgevende macht met deze voorstellen discriminatie van mensen met een sociale status bij wet wensen vast te leggen. Mensen met een sociale uitkering zijn verworden tot de verworpenen der aarde!
Evenals het IMF zijn de initiatiefnemers van deze wet van plan ons land en volk terug te brengen naar het STENEN TIJDPERK. Met deze Anti- Casino Wet pleiten deze DNA leden ervoor dat de overheid een zodanig beleid voert, dat het casinobezoek Surinaamse staatsburgers moet ontmoedigen om naar de gokhuizen te gaan om hun geld te verbrassen met alle sociaal- maatschappelijke gevolgen van dien. Ironisch genoeg pleiten de initiatiefnemers tegelijkertijd dat het beleid zodanig moet zijn dat casino’s niet over de kop gaan.
Dan hoe dan ?? Alleen een dwaas kan dit verzinnen en begrijpen! Minder casinobezoek betekent minder inkomsten voor de casino’s met als gevolg toename van ontslagen, werkeloosheid met alle gevolgen van dien.
Terwijl wereldwijd de gaming industrie niet alleen een entertainment functie heeft verworven maar ook als een serieus economische activiteit wordt geaccepteerd omdat het een belangrijke bron van inkomsten is voor de staat en veel werkgelegenheid biedt, wordt in ons land een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Ter illustratie; In de United Kingdom valt de gaming industrie onder het Departement van Culture, Media en Sport. De Nederlandse Staat is eigenaar van Holland Casino. Las Vegas is een stad in de woestijn vooral bekend om de extravagante hotels en casino’s, en optreden van wereld beroemde sterren, tegenwoordig behoort zij tot de snelst groeiende steden in de Verenigde Staten.
Er wordt veel moeite gedaan om mensen vanuit alle richtingen naar Las Vegas te krijgen. Dit resulteert in een sterke ontwikkeling van nieuwe technieken maar ook een hoog reclame gehalte rondom de amusementsindustrie.
De commissie van rapporteurs deelde mee dat casino’s jaarlijks SRD 300 miljoen bijdragen aan het bruto nationaal product en dat de afgelopen jaren ruim SRD 60 miljoen aan belastingen naar de staat zijn gegaan.
Het bevreemd de USV dat terwijl vergunningen voor casino’s verstrekt zijn (bijkans 30 vergunningen) door opeenvolgende regeringen met bijkans dezelfde vertegenwoordiging in DNA nu opeens een ontmoedigingsbeleid voorstaan.
Dus eerst geef je vergunningen en nadat vele ondernemers grote investeringen gepleegd hebben en velen hun brood verdienen introduceer je een ontmoedigingsbeleid. Niet alleen getuigt dit van een slecht ondoordacht voorstel maar ook een slecht signaal voor (buitenlandse-) ondernemers . Immers het was de keuze des regeringen om in plaats van het opzetten van fabrieken, ondernemingen, om zodoende arbeidsplaatsen te garanderen voor onze burgers gekozen hebben om casino’s toe te staan in ons land.
De USV vraagt zich af wat de werkelijke intentie is van deze initiatiefnemers.
Ook het probleem van gokverslaving als redenen van de Anti- Casino Wet weegt niet op tegen de gevolgen. Immers een gedegen wetenschappelijk onderzoek over gokverslaving in ons land met meetbare indicatoren zou een vereiste moeten zijn. Overigens is preventief beleid voor gokverslaving een van de taken van de Gaming Board.
De USV doet een oproep aan DNA leden om het pad van destructie en verdere verarming van ons volk te verlaten. De gevolgen van het ontmoedigingsbeleid zijn immens. Vele ontslagen zullen volgen waar u geen antwoord op zult hebben.
Het land bevindt zich in een ernstige economische crisis door slecht beleid. Met het IMF is er een totale verarming van het volk opgetreden. Met een inflatie van 60 % is het geld van de sociale steun- genieters en alle verslaafden (alcohol-/ drugs-/gokverslaafden) reeds ernstig ontwaard. Bovendien leven we in een digitaal tijdperk waar men via internet toegang heeft tot Hazardspelen (dus ook casino’s) e.a.
Het getuigt van lafheid om het predicaat van moraalridder te willen dragen door een ontmoedigingsbeleid in te voeren die sociaal zwakkeren verboden oplegt; en vele burgers brodeloos maakt. Echter zou het een heldendaad zijn indien DNA leden zouden pleiten voor een ontmoedigingsbeleid voor corruptieve, en met dezelfde voortvarendheid de anticorruptiewet zouden doorvoeren welke een heel volk in haar greep heeft.
De USV doet een oproep aan de regering en DNA om ervoor te waken dat het recht op vrijheid voor elke burger gewaarborgd blijft.
De USV wijst erop dat de Anti- Corruptie Wet zoals voorgesteld door de initiatiefnemers ons land terugbrengt naar het stenen tijdperk. Liever helemaal geen casino’s in het land dan casino’s waarbij een deel van de bevolking haar vrijheid aan banden wordt gelegd.
Unie van Surinaamse Vrouwen
Drs. Asha Mungra (voorzitter)

error: Kopiëren mag niet!