De verkiezing van een bestuur voor de SPB

De verkiezing van een nieuw bestuur voor de Surinaamse Politie Bond is achter de rug. Het resultaat is door de media breed uitgemeten. De samenleving is geïnformeerd. Een medium trok het praalpaardje met veel tam tam voort. De overige hebben tactvol zich houdend aan de journalistieke code van hoor en wederhoor de samenleving de boodschap voorgehouden. In een hoekje is mij zelfs ingefluisterd ” de kogel is door de kerk “. Feit is dat er een winnaar uit de verkiezing is voortgesproten en het is mij gegund om de Inspecteur van politie der Derde Klasse, R. Hellings, voorlopig te feliciteren met de uitkomst van de verkiezing. Omdat politiemensen zeer geduldig zijn ga ik uit van die instelling en wacht ik de indiening van het proces-verbaal van de voorzitter van Verkiezingscommissie af. Daaruit ( kan )moet blijken of men ( kan ) zal komen tot een eventuele samenstelling van een nieuw bondsbestuur. De definitieve uitslag van een de jure nieuw bestuur SPB hangt af van en wordt bij een daartoe speciaal belegde byzondere algemene leden vergadering erkend en bekend gemaakt. Zaken binnen de SPB worden niet met natte vingers afgehandeld maar op legitieme, redelijke, billijke en aanvaardbaar wijze. De SPB is onlosmakelijk verbonden aan het KPS. Zij vindt het daarom haar plicht om zoveel als mogelijk schending van regels te voorkomen en houdt derhalve rekening met artikel 30. 3. GW, statuut en Huishoudelijke Reglement die in niet mis te verstane woorden gebiedend vaststellen hoe besturen van vakverenigingen tot stand moeten komen. De Surinaamse Politie Bond is ook een werknemersorganisatie zoals vele andere en valt daarom ook onder het vigeur van de artikelen 30 t/m 33 Grondwet 1992 SB. 1992 # 38 . Vanwege de onlosmakelijke binding met de constitutioneel gewapende organisatie het Korps Politie Suriname waarvan zij een wezenlijk deel uitmaakt heeft zij een totaal ander karakter dan andere vakbonden. De SPB valt onder groep Categorale vakbonden. Categorale vakbonden zijn eigenlijk geen normale gemeenschappelijke vakbonden, zij opereren meestal onafhankelijk, zijn niet afhankelijk van vakcentrales waardoor zij hun eigen weg kunnen kiezen en hebben geen beperkingen in het handelen maar de besturen dienen rekening te houden met heel wat andere zwaarwichtige zaken die vooral tactvol moeten worden aangepakt. Tot de categorale bonden behoren limitatief de bonden bij de andere constitutionele gewapende macht ” het Leger en leger eenheden “, nutsbedrijven onder Staatsbeheer zoals Telefonische /Telegrafische diensten, Watervoorziening, Electriciteit, Brandweer en in vele landen ” de Douane “. Deze groepen spelen voor de Staat – Regering en Samenleving-zeer belangrijke rollen maar ze maken geen aanspraak op de freies ermessen. Bij excessen binnen de Staat ( wanorde ) moet de Regering ruimte krijgen om haar taken naar de samenleving onbelemmerd voort te zetten. Omdat het kan voorkomen dat een categorale vakbond meedoet aan de extreme ordeverstoring heeft de Grondwetgever de Regering vergaande bevoegdheid gegeven om te kunnen ingrijpen en beperkingen op te leggen op het Grondwettelijk recht ( stakingsrecht ) van deze categoralen en zelfs aan alle gemeenschappelijke vakbonden conform artikel 33 Grondwet 1992 SB. # 38. De SPB bestaat nog. Het is haar besturen tot heden toch aardig gelukt om binnen de perken van regelgeving te opereren. Of men haar innerlijke waarde zal blijven eren en koesteren, en, of er een splitsing komt, is voor mij voorals nog koffiedik kijken. Ofschoon twee derde deel van het totale ledenbestand vindt dat de ontwikkelingen en ervaring van de afgelopen maanden binnen de SPB en het KPS redenen geven om te zeggen: “Morituri te sulutamus “, zegt zij ” Ego expectare ” omdat de wens is dat het K.P.S. een krachtige en ervaren werknemers organisatie verdient die op correcte wijze ( kan ) moet zorgen voor behartiging van de rechtsposities van de Korpsleden, van manschappen t/m kader, van onderofficieren / hogere officieren t / m de Hoofd Commissaris van Politie.
J.A. Beck (ex-docent Wegenverkeersrecht, Staatsrecht/Staatsinrichting)

error: Kopiëren mag niet!