Keti-Koti Eyeopeners: Historische Economische en Politieke Crises

Geen enkele politieke partij heeft ooit het Surinaamse volk in staat gesteld om zichzelf zelfstandig in stand te kunnen houden, laat staan duurzaam te ontwikkelen. Integendeel hebben onnodige armoede, woningnood, wateroverlast, geluidshinder, kinderprostitutie, milieuverontreiniging enz. altijd in meer of mindere mate ons land geteisterd. Slechts een heel gering percentage van onze bevolking heeft zich op eigen houtje kunnen handhaven. Het overgrote deel van onze samenleving is steevast afhankelijk gehouden van de overheid, waardoor zij voedselpakketten en allerlei andere vormen van subsidie onterecht als gunsten is gaan beschouwen, naast de regelmatige familieovermakingen uit onder andere Nederland. Al deze soorten subsidie zijn immers betaald met de belastinggelden van dezelfde burgers. Bovendien hebben deze subsidies veelal niet het volksbelang gediend, maar corruptie, nepotisme, onproductiviteit, incompetentie en diefstal gevoed. Terwijl politici het volk alsmaar oproepen om de tering naar de nering te zetten, verdienen zij een bom geld en worden hun salarissen alsmaar opgetrokken ten laste van het algemeen belang. De conclusie die zich aan ons opdringt, is dat alle regeringen de Surinaamse economie in een wurggreep hebben gehouden om de onderhavige afhankelijkheid van de overheid te kunnen verduurzamen en politieke munt uit te slaan. Binnen het traditioneel denken wordt deze afhankelijkheid of economische crisis jammer genoeg als normaal ervaren. Het is hoog tijd dat elke Surinamer zijn/haar soevereiniteit nu gaat opeisen.
Oorzaak: Mechanisme Politieke Partijen
Slechts in één artikel van onze grondwet wordt de term ‘behoorlijk bestuur’ genoemd, namelijk met betrekking tot de wijze waarop politieke partijen moeten worden bestuurd. Kennelijk omdat ervan werd uitgegaan dat de uitoefening van de regeermacht een weerspiegeling zal zijn van de wijze waarop de betrokken politieke partijen dienen te worden bestuurd, namelijk conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb). De abbb zijn de gedragsregels voor de overheid in verhouding met de burger en behelzen onder meer het gelijkheidsbeginsel, het verbod van machtsmisbruik, het verbod van willekeur, en rechtszekerheid. De grondslag van een democratische rechtsstaat is dat de overheid bij de uitoefening van haar macht gebonden is aan wet en recht, waarvan echter de toepassing nimmer strijdig mag zijn met de abbb. Als we in dit kader het mechanisme van politieke partijen, dus de bemensing, besluitvormingsprocedures en middelen van deze partijen in ogenschouw nemen, dan is het publiek geheim dat hun financiers alle belangrijke beslissingen nemen. Dus machtsmisbruik en willekeur bijvoorbeeld zijn schering en inslag. Op deze wijze kunnen de financiers zich verzekeren van hun terugbetaling en verdere corruptieve inkomsten. De retorische vraag die rijst is: ‘Welke regering heeft zich in meer of mindere mate niet hieraan schuldig gemaakt?’ Het feit dat vandaag de dag nog geredetwist wordt over DNA-leden die al dan niet meerdere functies op na mogen houden, spreekt boekdelen: ‘Die het kruis heeft zegent zijn zelven eerst’. Ook deze politiek-bestuurlijke crisis wordt helaas binnen het traditioneel denken als normaal ervaren.
Oplossing
Deze historische economische en politiek-bestuurlijke crises zouden als eyeopeners moeten dienen om echte keiti-koti te bewerkstelligen, zodat wij allen eens dit ook echt kunnen beleven, wat een geboorterecht is. Zolang kapitaal politieke partijen en regeringen dirigeert, zal de hoop op een betere toekomst niets anders zijn dan zelfbedrog. Vanwege hun aard zal geen enkele van deze politieke partijen positieve veranderingen teweeg kunnen brengen. Geloven in leiders in plaats van vertrouwen te stellen in beginselen en democratische besluitvormingsprocedures en processen is de wortel van het kwaad. Geloven doe je alleen in de Almachtige, elk ander geloof is een vorm van satanisme. Elke burger zou goed moeten doen in het belang van land en volk, ongeacht of dit beloont of niet. Op deze manier laat je jezelf en je samenleving zegenen. Reflecteer en ontdek: Have a pleasant journey!
Dr. Roy I. Bhikharie, PhD

error: Kopiëren mag niet!