HI installeert Project Steering Commitee

Op donderdag 7 juli 2016 zal op het ministerie van Handel en Industrie (vergaderzaal van de minister) het Project Steering Commitee ten behoeve van het project “ Feasibility Study for the Technical, Financial en Legal Requirements for the establishment of an Electronic Single Window (ESW) Facility” door minister Sieglien Burleson worden geïnstalleerd. Dit Committee zal erop moeten toezien dat voornoemde feasibility study wordt uitgevoerd door het aangetrokken consultantbureau Crimsonlogic
Vermeld dient te worden dat na een uitgebreide aanbestedingsprocedure van het ministerie van Handel en Industrie, het Consultancy Bureau Crimsonlogic gekozen is uit twee andere. Consultancy Bureau Crimsonlogic heeft ervaring met de ESW en heeft eerder soortgelijke werkzaamheden uitgevoerd in andere Caricom-landen.
De ESW is een geautomatiseerd systeem dat het elektronisch verwerken mogelijk maakt van vooraf afgegeven autorisatie, vergunning, certificaten of goedkeuring die vereist zijn voor het uitvoeren van import, export en transito-operaties. Indien de ESW volledig wordt ingevoerd, zal dat leiden tot het simplificeren van de handelsprocedures. De handelaar kan via dit systeem middels een druk op de knop alle nodige handelsgerelateerde documenten naar de relevante instanties versturen, zoals de douane, het ministerie van Financiën, het ministerie van LVV, BOG en het ministerie van Handel en Industrie. Dit betekent ook dat de handelaar elektronisch op de hoogte wordt gesteld van het verwerkingsproces. Een ander voordeel dat dit systeem teweeg brengt, is dat er minder papierwerk zal zijn dan voorheen, omdat handelsprocedures dan elektronisch voltooid zullen worden. Dus handelsprocedures voor de import, export en transito van goederen worden sneller verwerkt. Het effect hiervan is dat goederen sneller in het handelsverkeer terechtkomen, hetgeen inhoudt dat de handelaren sneller over zijn of haar goederen kunnen beschikken, zodoende worden onnodige kosten voorkomen.
Het opzetten van een ESW is noodzakelijk om niet alleen aansluiting te vinden tot de hervormingen welke in de douane-operaties zijn doorgevoerd maar valt ook binnen het beleid van de regering om overheidsdiensten effectiever en efficiënter, via de toepassing van ICT, te laten geschieden. Deze ontwikkeling is gunstig voor het handelsklimaat van Suriname en bevordert daarmee de onderlinge concurrentie tussen de handelaren. Suriname zal hierdoor een betere competitieve positie krijgen binnen de wereldeconomie door het vergemakkelijken van de exportprocedures.
Om dit te realiseren, zal alvast een feasibility study verricht worden, waarbij nagegaan zal worden wat het opzetten van de electronic single window zal kosten, het wettelijke raamwerk alsmede de technische middelen die daarbij nodig zijn.
Tijdens de feasibility study zal de afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezencontrole (IUD) doorgelicht worden en zal vastgesteld worden hoe de werkzaamheden van deze afdeling elektronisch verricht kunnen worden om aansluiting te vinden tot het Asycudasysteem.
Tevens zullen alle andere instanties die betrokken zijn bij de import, export en transito meegenomen worden in de studie zoals LVV, Financiën (Douane), Volksgezondheid etc. Het uiteindelijk doel van de ESW is dat de genoemde instanties elektronisch met elkaar in verbinding zullen staan.
Het ministerie van Handel en Industrie is primair verantwoordelijk voor de implementatie van het project, alsook voor de financiële afwikkeling ervan ten opzichte van de Caribbean Development Bank (CDB). Het ingestelde Project Steering Committee zal voor beleid en adviezen ten aanzien van en monitoren van de implementatie van het project moeten zorgdragen.
Reina Raveles, waarnemend directeur van het Ministerie van Handel en Industrie, zal als voorzitter het Project Steering Committe leiden. De andere leden zijn vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën, Landbouw, Veeteelt en Visserij en Volksgezondheid.

error: Kopiëren mag niet!