Nikos opiniepeiling: Burgers ondersteunen de Rechterlijke Macht

nikosEr is de afgelopen maanden een grote vraag geweest om een opiniepeiling. Ook bij Nikos zijn er vele verzoeken binnengekomen. Het belangrijkste van een opiniepeiling is dat de mening van de burgers wordt gehoord over verschillende issues die spelen en waar burgers mee geconfronteerd worden. Nikos heeft in de periode van 24 juni tot en met 2 juli 2016 een peiling in Paramaribo gehouden. Vanwege de kosten is de peiling beperkt gehouden tot één district. Paramaribo is niet alleen de hoofdstad, waar nog steeds de meeste inwoners wonen, maar ook politiek is het een district met een derde van alle DNA-zetels. Qua diversiteit is er een goede spreiding van alle etnische en religieuze groepen, zodat de keuze van Paramaribo nog steeds te rechtvaardigen is.
Om een goed beeld te krijgen van de mening van de burgers is er een steekproef getrokken van 1000 personen van 18 jaar of ouder. De steekproef is geografisch getrokken (area sampling), conform het aantal kiezers in elk van de 12 ressorten van Paramaribo. Verder is aan de enquêteursgroep, die vooral bestond uit universiteitsstudenten, instructie gegeven over de aantallen respondenten per buurt en de selectie van respondenten (m.n. de spreiding naar geslacht en leeftijd). Er wordt daarom steeds informatie gevraagd over de respondent zelf, zoals geslacht, leeftijd, etniciteit, godsdienst en opleiding, welke gebruikt wordt om na te gaan of de steekproef een goede weergave van de bevolking is (m.n. door te vergelijken met percentages van de volkstelling 2012). Toch kan een steekproef afwijken van de werkelijke situatie en daarom wordt altijd een mogelijke foutenmarge aangegeven, welke bij deze steekproef ± 3,1% is.
Aan het eind van elke enquête moet de enquêteur steeds aangeven in hoeverre de informatie betrouwbaar is. Op basis daarvan zijn uiteindelijk 975 enquêtes overgehouden. Nikos zegt hierbij de burgers die mee hebben gedaan aan deze opiniepeiling dank voor hun spontane medewerking. Geen enkele respondent is betaald, maar er is aangegeven dat de resultaten gepubliceerd worden, zodat men zelf de uitkomsten terugziet. In 5 artikelen zullen de resultaten worden weergegeven. De artikelen zullen gaan over de rechterlijke macht, de politieke verhoudingen, de financiële situatie van de burgers en het land, de criminaliteit en buurtproblemen, en de stroomrekening en oplossing van de crisis. In februari 2015 heeft Nikos ook een peiling in Paramaribo gehouden en de resultaten zullen waar mogelijk daarmee vergeleken worden.
Rechterlijke macht en 8 decemberstrafproces
Omdat de afgelopen week de zogenaamde Constitutionele Crisis het nieuws domineerde, beginnen we met de mening van de burgers hierover. Omdat het woord constitutionele crisis de meeste mensen waarschijnlijk niets zegt, is er geen expliciete vraag hierover gesteld. Er zijn wel 3 stellingen aan de burgers voorgehouden over rechtsvraagstukken, waarbij men kon aangeven of men het eens was met de stelling of oneens was of het moeilijk te zeggen was. Samen geven deze meningen ons inzicht wat men vindt van de rechters, van vonnissen en van bemoeienis in het 8 decemberproces. Er was een kleine groep (7%), die geen antwoord op de vragen heeft gegeven en die hier buiten beschouwing wordt gelaten. De eerste stelling was “De rechters in Suriname doen hun best en men moet ze ruimte geven om hun werk te doen”. De overgrote meerderheid van de burgers (76%) was het hiermee eens, terwijl 12% het er niet mee eens was en 13% het moeilijk vond om een keuze te maken. De volgende stelling was “Men behoort een uitspraak of vonnis van de rechter altijd uit te voeren”. Met deze stelling was ook de overgrote meerderheid het eens (77%), terwijl 11% het er niet mee eens was en 12% aangaf dat het moeilijk te zeggen was. De derde stelling luidde “De regering en de assemblee mogen wel bemoeien in het 8 decemberproces”.
Hier bleek 35% het mee eens te zijn, terwijl 52% het er niet mee eens was, terwijl 13% twijfelde. Over het algemeen kan dus gesteld worden dat de rechters in de ogen van de meeste Surinamers hun best doen en met rust gelaten moeten worden. Verder dat de vonnissen en uitspraken van de rechters uitgevoerd moeten worden. Ofschoon er geen specifieke vraag is gesteld over de terugroeping van de assembleeleden Chitan en Sapoen, betekent deze opvatting o.m. dat het vonnis inzake de terugroeping dient te worden uitgevoerd. Ten aanzien van de bemoeienis van de regering en assemblee in het 8 decemberproces is de ondersteuning van de rechterlijke macht wat minder groot, maar is de grootste groep burgers hiertegen. De peiling heeft het concrete ingrijpen van de regering in het 8 decemberproces niet kunnen meten, omdat dit kort na aanvang van de peiling plaatsvond. Het valt gezien de uitkomst van de peiling echter sterk te betwijfelen dat de meerderheid van de burgers achter het ingrijpen van de regering zal staan.
Regering krijgt een onvoldoende voor haar beleid
Bij elke opiniepeiling wordt de laatste jaren aan de respondenten gevraagd om de regering een rapportcijfer te geven voor haar werk over het afgelopen jaar. In februari 2015 scoorde de regering in Paramaribo gemiddeld een 7,0 voor haar beleid, waarbij 19% van de burgers de regering een onvoldoende gaf en 81% een voldoende. Een dik jaar na de verkiezingen is het cijfer dramatisch gedaald tot gemiddeld 4,2 waarbij 71% van de burgers de regering een onvoldoende geeft. Het is heel duidelijk dat de burgers niet tevreden zijn met het beleid van de regering.
Men is ontevreden over president Bouterse
In de Verenigde Staten wordt elke week een peiling gehouden wat de burgers vinden over hoe de president zijn werk doet. Het gaat daarbij om een standaardvraag die als volgt luidt “Do you approve or disapprove of the way Barack Obama is handling his job as president?” De approval rate voor president Barack Obama was eind juni 50%, terwijl 46% niet tevreden was met de wijze waarop hij zijn werk deed en 5% geen mening had (http://www.gallup.com/poll/116479/Barack-Obama-Presidential-Job-Approval.aspx) . Nikos heeft deze vraag als volgt gesteld “Bent u tevreden of ontevreden met de manier waarop de president zijn werk doet?” Het blijkt dat 66% van de burgers van Paramaribo momenteel ontevreden is met de manier waarop president Bouterse zijn werk doet. Slechts 17% is wel tevreden en 17% twijfelde. De approval rate voor de president is dus 17%.

error: Kopiëren mag niet!