Oppositiepartijen vragen alsnog uitsluiting teruggeroepen DNA-leden Sapoen en Chitan

In navolging op onze eerder schrijven d.d. 3 mei 2016, betreffende deelname aan de vergaderingen door personen wiens lidmaatschap van uw college, conform de Grondwet en de wet terugroeping volksvertegenwoordigers, reeds zijn beëindigd door terugroeping, moge het volgende dienen.
Zoals u bekend is heeft de Kanton Rechter op 29 april 2016, het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) veroordeeld om, overeenkomstig de wet terugroeping volksvertegenwoordigers en de kieswet, er zorg voor te dragen dat het CHS binnen zeven dagen na de uitspraak, bijeenkomt, om volgens de in de Kieswet bepaalde wijze, te voorzien in de open gevallen vacatures van De Nationale Assemblee als te gevolg van de terugroeping van de heren R. S. Sapoen en D. Chitan als volksvertegenwoordigers van DNA.
Tegen dit vonnis is zoals u wellicht weet een kortgeding aangespannen door het CHS, waarbij werd gevorderd op te schorten de werking van eerder genoemd, op 29 april 2016, gewezen vonnis tot, bij een in kracht van gewijsde gegane vonnis zal zijn beslist over de rechtmatigheid van dit vonnis. Ook werd gevorderd dat om de VHP, NPS, PL en de heren Mohab Ali en Sardjoe, elk te verbieden om de aangevangen executie van het genoemd vonnis te continueren. Gesteld werd door het CHS dat het vonnis apert onjuist en onuitvoerbaar zou zijn. De rechter besliste op 6 mei 2016 dat deze vordering van het CHS niet toewijsbaar was en het CHS werd veroordeeld in de proceskosten.
Tegen deze veroordeling heeft de CHS, op 11 mei 2016, het Hof van Justitie benaderd met een verzoek om de werking van het vonnis op te schorten, en de VHP, NPS, PL en de heren Mohab Ali en Sardjoe te verbieden de executie van het vonnis van 29 april 2016 te continueren todat in hoger beroep zal zijn beslist over het geschil. Wederom werd gesteld dat het vonnis van 29 april 2016 apert onjuist en onuitvoerbaar zou zijn. Het Hof van Justitie heeft het CHS bij beschikking niet ontvankelijk verklaard op 2 juni 2016.
Hiermee is duidelijk geworden dat het gewezen vonnis, waarbij het CHS is veroordeeld om bijeen te komen en te voorzien in de vacante vacatures van De Nationale Assemblee als gevolg van de terugroeping van de heren Sapoen en Chitan voornoemd, moet worden uitgevoerd door het CHS.
Het is van belang te benadrukken wat het Hof van Justitie in zijn laatst gegeven beschikking heeft aangegeven, namelijk dat het uitgangspunt is dat alle rechterlijke beslissingen dienen te worden geëerbiedigd.
Derhalve doen wij nogmaals een dringend beroep op U om er voor zorg te dragen dat De Nationale Assemblee, als hoogste orgaan van de Staat, niet vervalt tot illegaliteit, ontstaan doordat personen waarvan het lidmaatschap van uw College is beëindigd door terugroeping en hetgeen bevestigd is door de rechterlijke macht bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, dus personen die geen DNA leden zijn, betrokken worden in discussies en besluitvorming in en door De Nationale Assemblee.
Wij doen eveneens een beroep op U om alle acties te ondernemen ter uitvoering van het betreffend rechterlijk vonnis en in de vacatures, die ontstaan zijn als gevolg van de terugroeping van de heren Sapoen en Chitan op kort termijn in te vullen.
U kunt een bijdrage leveren aan de voorkoming van verder verval van onze rechtsstaat.
Gezamenlijke oppositie,
VHP, NPS, PL en Abop

error: Kopiëren mag niet!