“Voor de grootste boef kiezen”

Tijdens de paneldiscussie van het Democratisch Alternatief 91 (DA’91) woensdag jongstleden, met als thema: ‘Corruptiebestrijding: voorwaarde voor goed bestuur en duurzame ontwikkeling’ vroeg mr. Nicole Bakker van Seti Sranan zich af waarom de mensen niet op straat gaan om te protesteren tegen de slechte gang van zaken in het land. Daarbij werd de vraag gesteld, of corruptie een moreel- of politiek vraagstuk is. De spreker vroeg zich ook af hoe men in Suriname tegenover macht staat. Geoordeeld werd, dat corruptie, het misbruik maken van toegekende macht voor privaat gewin, heel dicht bij macht staat. Aangegeven werd, dat in Suriname macht niet in toom wordt gehouden door een gemeenschappelijk normsysteem. De Amnestiewet, de onschendbaarheid van de president wijzen erop, dat de macht niet gebonden is aan wet en recht. In Suriname staan sommige mensen boven de wet. Daarnaast wordt er geen verantwoording afgelegd. Politiek is een spel geworden van een kleine groep, die de macht gebruiken om zichzelf te verrijken. In een land waar niemand zich aan de regels houdt is eerlijk zijn nadelig. Macht wordt niet gebruikt om orde te behouden. Het wordt niet gebruikt om bescherming te bieden. Het wordt niet gebruikt om mensen de kans te geven om zich te ontwikkelen. Bakker bracht naar voren, dat indien men het gevoel heeft, dat men alleen uit boeven zou kunnen kiezen, je zou denken, dat ze dan kiezen voor de kleinste boef, maar dat is niet zo. Wanneer men uit boeven kan kiezen, dan kiest men altijd voor de grootste boef.
De huidige machthebbers hebben geen moreel
Bakker schetste een somber beeld van de Surinaamse politiek die zich in achterkamertjes afspeelt. Corruptie wordt door haar gezien als een politiek probleem aangezien de huidige machthebbers geen moreel probleem hebben met corruptie. Zij is de mening toegedaan, dat er een nieuw politiek alternatief moet ontstaan, die de machtsverhouding moet bestrijden met creatieve ideeën en ondersteund moet worden door moedige mensen die werkelijk geloven in een beter Suriname. Voorzitter Guno Castelen van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) zei in reactie op de stellingen van Bakker, dat de regels en de spelers vervangen moeten worden. Toehoorder German Budeke voegde eraan toe, dat de slechte inborst van de mens beteugeld moet worden. De zaal hoorde ook normen en waarden langskomen. Ook werd gezegd, dat de politieke spelers een weerspiegeling zijn van de samenleving, die helaas een verloederde maatschappij aan het worden is.
Actievoeren
Wim Bakker van Seti Sranan hield zich niet stil. Volgens hem moet er actie gevoerd worden, want mensen leren uit daden. Alleen met daden kan je mensen opvoeden. Ethiek, normen en waarden moeten er volgens hem ook zijn. Maar nu is het voeren van actie het belangrijkste. Mr. Joyce Williams (SPA) reageerde met de stelling, dat de mensen niet de neiging hebben om uit protest de straat op te gaan. Dat wil niet zeggen, dat zij het niet heel erg vinden wat nu in Suriname speelt. De zaal vroeg zich af wat het verschil is tussen nu en wat er tijdens het bewind van Wijdenbosch in 1998 plaatsvond. Toen trokken wel 80.000 mensen de straat op om zich te doen gelden. Dit terwijl het bewind van de huidige president kwalijker is. Castelen (SPA) poneerde, dat de samenleving geduld moet hebben. De opstand heeft tijd nodig om te groeien. De tijd is nog niet rijp. Volgens Castelen moeten er kille, kalme en koele berekeningen worden gemaakt. Overenthousiast reageren en acties beginnen zonder dat die het beoogde doel bereiken kan funest zijn. Castelen is de mening toegedaan, dat het een kwestie van tijd is. Die tijd zal niet meer lang op zich laten wachten vooral niet daar het IMF is komen bij kijken. Hij gaf ook aan, dat er een groot verschil is tussen Wijdenbosch en Bouterse. Wijdenbosch is een democraat, Bouterse niet. Met Bouterse moet je omzichtig omgaan. Bij Bouterse moet je je echt goed indekken omdat hij een andere soort tegenstander is.

error: Kopiëren mag niet!