Vluchtelingenvraagstuk nijpend

Vandaag wordt wereldwijd de Internationale Vluchtelingendag gememoreerd. Deze dag is zeer relevant voor de wereld om zich te beraden, ook voor Suriname geldt dat. Tot nu toe hebben we niet te maken gehad met grote groepen vluchtelingen. Maar dat zou op een dag kunnen veranderen. Onze economie is niet aantrekkelijk, vluchtelingen zouden met nieuwe skills daar een bijdrage aan kunnen leveren. De vraag rijst of onze wetgeving en de daarop afgestemde infrastructuur, voor zover die bestaan, in staat zijn om vluchtelingen per definitie op te vangen. Het draait dan niet alleen om het toelaten van de vreemdelingen, maar ook om tijdelijke opvang, huisvesting, begeleiding naar onderwijs, sociale diensten en gezondheidszorg. We zien dagelijks op de televisie hoe mensen en soms ook kinderen zonder begeleiding gevaarlijke reizen ondernemen en uitgebuit en misbruikt worden daarbij op weg naar meer veilige gebieden. Syrië trekt nu veel aandacht, maar in de stroom vluchtelingen zitten economische en de ‘echte’ vluchtelingen uit Afrika en Aziatische landen. Sommigen halen het, sommigen niet. In de landen van aankomst worden de vreemdelingen niet altijd met enthousiasme ontvangen. De samenlevingen waar deze vluchtelingen terecht komen, zijn verdeeld: er zijn voor- en tegenstanders. In buurland Brazilië zouden al vluchtelingen zitten. De focus van de vluchtelingen ligt echter op West Europa, waar de economieën het sterkst zijn en waar er al mensen uit de gemeenschappen woonachtig/burger zijn. Opvallend zijn de kinderen die behoorlijk te lijden hebben onder de migratiebewegingen. Er zijn gevallen van kinderen die uit samenlevingen waar ze floreren door onderwijs, spelen en liefdevolle ouderaandacht, terechtkomen in een situatie waar ze (half)wees zijn geworden en/of kinderarbeid moeten combineren met school. De kinderen klagen openlijk dat ze het niet kunnen combineren. Opvallend is dat de wereldnieuwsmedia als CNN en BBC geen aandacht besteden aan deze situatie maar Al Jazeera wel. De VN Refugee Agency wil dat de wereldleiders nu opkomen om de vluchtelingen te beschermd en conflicten vermijden. De Agency verwijst naar de gewapende conflicten die allemaal in de wereld voorkomen. De Agency zal op 20 juni een petitie aanbieden aan regeringen en hen oproepen om samen te werken en hun rechtmatig aandeel te doen. In de petitie wordt aan de regeringen gevraagd om te verzekeren dat elk vluchtelingenkind onderwijs geniet, dat vluchtelingengezinnen een plaats hebben om veilig te werken en werkgelegenheid en/of beroepstraining te verzorgen voor vluchtelingen. Een asielzoeker is een persoon die bescherming van een ander land inroept. Die persoon vraagt daarmee in dat land asiel aan. Volgens het Vluchtelingenverdrag van 1951 moet het land waar asiel wordt aangevraagd, nagaan of de asielzoeker valt onder dit verdrag. Dit nagaan wordt de asielprocedure genoemd. Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. De redenen van vervolging kunnen zijn ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. Zouden Surinamers onder de huidige omstandigheden asiel kunnen aanvragen in andere landen? In Suriname moet er een centraal orgaan op Justitie en Politie zijn die de besluiten neemt. We denken dan aan Vreemdelingenzaken op dit ministerie. Suriname is partij bij het Vluchtelingenverdrag. De internationale ontwaking op het gebied van de rechten van vluchtelingen en asielzoekers kwam tot uiting uit de moderne Vreemdelingenwet 1991 die pas veel later in werking trad, omdat het niet werd afgekondigd door de president. Onze Vreemdelingenwet zegt dat vreemdelingen die afkomstig zijn van een land waarin zij gegronde reden hebben om te vrezen voor vervolging wegens hun godsdienstige of politieke overtuiging of hun nationaliteit, dan wel wegens het behoren tot een bepaald ras of een bepaalde sociale groep, als vluchteling kunnen worden toegelaten, onder verlening van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Over het algemeen zijn verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd. Deze vergunning kan worden geweigerd, alleen als het gaat om een gewichtige reden ‘aan het algemeen belang ontleend’. Belangrijk is dat de vreemdeling zich niet moet begeven naar een land waar hij wordt vervolgd. Als er geen gevaar is voor vervolging kan de vluchteling worden gevraagd terug te keren. De wet gebiedt de verdere uitwerking van het vluchtelingenbeleid in staatsbesluiten, maar die zijn niet als zodanig bekend. Het vraagstuk van de vluchtelingen en immigranten is nu verweven met het vraagstuk van mensenhandel en mensensmokkel. Het vluchtelingenvraagstuk in de wereld is nijpend, Suriname moet zich ook voorbereiden en gereed zijn.

error: Kopiëren mag niet!