Wie met pek omgaat

Wie met pek omgaat wordt ermee besmet. Dat schreven we eerder toen de partij DOE besloot om met de NDP in zee te gaan voor een coalitie. Van de NDP is bekend en gebleken dat alle partijen die met haar samenwerken, op losse schroeven geraken. Er zijn dominante coalitiepartijen die geen sterke partners dulden. Als die stabiel zijn, wordt de partij gedestabiliseerd door bijvoorbeeld storingen. Samenwerkingen met de NDP corrumpeert partijen dus op de een of andere manier. De verandering in de DOE hebben we duidelijk gezien. De DOE presenteerde zich in het begin als een partij die niet per se in een regering hoefde deel te nemen. De nadruk lag op clean campaigning, niet met vuilsmijten. De nadruk lag ook op ethische waarden gebaseerd op de christelijke leerschool. Corruptie en ethisch correct handelen waren de kernwaarden zoals het werd begrepen door de kiezers. De kentering merkten we tijdens de verkiezingen van 2015. De DOE was te mild tegenover corruptie en was heel voorzichtig in het uiten van commentaar. De DOE komt ook niet meer op voor de zaken welke aan de kiezers zijn beloofd, in DNA wordt daarover niet meer gesproken. We hebben het dan over bijvoorbeeld het bevorderen van openbaarheid van bestuur. Beloofd was dat DOE zich zal blijven inzetten voor de aanname en de implementatie van de ‘Wet Openbaarheid van Bestuur’ waarin geregeld is langs welke lijnen communicatie, informatievoorziening en het afleggen van verantwoording tussen de overheid en de burgers dienen te geschieden. DOE vond dat in dit kader er ook een bureau van de ombudsman ingesteld moest worden die het overheidshandelen toetst aan rechtmatigheid. DOE probeerde kiezers te trekken met het punt ‘het bestrijden van corruptie’. Vermeende corruptie en niet transparant gedrag van de overheid, vooral als het gaat om gunningen, het uitvoeren van projecten en de uitgifte van grond zijn ernstige punten van zorg en geven ons land een negatieve notering op de internationale corruptie perceptie-index, vond DOE. DOE zal zich blijven inzetten voor de aanname van de anti-corruptiewet en heeft gehoopt kort na de installatie van de nieuwe assemblee deze wet goedgekeurd te krijgen. De partij drukt deze wetten niet door. DOE had een uitgebreide paragraaf over de mensen met een beperking, waarin ze heel specifiek was. Men zou aanbevelen vervoer, huisvesting, ziekenhuizen etc.. Dit punt is niet goed van de grond gekomen, in DNA wordt er geen punt van gemaakt. Het wettelijk instellen van een vast percentage van het bruto nationaal product (BNP) voor onderwijs is ook een concreet punt geweest van DOE, waarvoor niet is gepleit. Het minimaliseren van zittenblijvers en drop-outs was een ander punt van DOE. Het hoge percentage drop-outs dient teruggebracht te worden onder andere door het stimuleren van huiswerk en studiebegeleiding en het verstrekken van adequate studiefinanciering op secundair niveau, vond de partij. Aan dit belangrijk is er ook geen aandacht besteed. Hetzelfde kan gezegd worden over de verbetering van het onderwijs in het binnenland. Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken moet niet gezien worden als een overheidsinstituut om slechts een politieke partij te faciliteren, maar het moet het centrum worden waar gewerkt wordt om de nationale eenheid en trots te versterken, vond de DOE. Op dit stuk is niet veel veranderd. DOE zou ook de initiatieven ter instelling van een constitutioneel hof als hoogste beroepsinstantie actief ondersteunen daar dit orgaan cruciaal is voor het waarborgen van het rechtsgevoel van de burger. DOE stelde dat onze natuurlijke hulpbronnen en het welzijn van de samenleving essentieel zijn voor het voortbestaan van het land. Vandaar dat DOE milieuvervuiling officieel tot een vorm van criminaliteit verklaarde. Op dit punt zit de DOE-NH-minister op een belangrijke plek. We denken aan het incident van de skalians waar de minister van NH eerst oprecht handelde, maar daarna zich liet terug fluiten. Een herziening van de Hinderwet en de toepassing daarvan voor het waarborgen van het woongenot behoren volgens hun beloften tot de prioriteitsgebieden van DOE in de komende periode.
Er zal een betere afstemming moeten zijn tussen de vaardigheden en de opleidingen die de arbeidsmarkt nodig heeft en de kwaliteit van de afgestudeerden. We merken dus dat er van de intenties van de DOE niets terecht is gekomen. Men is door de NDP in deze positie gemanoeuvreerd, dat er nu strubbelingen in de DOE zijn. De leden zijn het oneens met de weg die de DOE is opgegaan. De leden willen dat er een evaluatie komt over het functioneren van het hoofdbestuur, het DNA-lid, de NH-minister, een lid van de Staatsraad en een lid van de Rekenkamer. Een goede analyse zal uitwijzen dat men flink gas heeft terug genomen. Samenwerken met de NDP heeft een prijs. Dat is nu merkbaar bij DOE.

error: Kopiëren mag niet!