Gajadien moe van vertragingspolitiek in kwestie anti-corruptiewet

Assembleelid Asis Gajadien is ervan overtuigd dat de regering bezig is met een ‘vertragingspolitiek’ om de formele behandeling van de anti- corruptiewet te laten plaatsvinden. Vandaar dat Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos ondanks gedane beloftes na maanden nog steeds geen amendementen behorende bij de aanpassing van deze wet in het parlement heeft ingediend. De Nationale Assemblee (DNA) zal vandaag omstreeks 14.00 uur tijdens een openbare vergadering trachten de welbekende anti- corruptiewet in behandeling te nemen. Tegen 11.00 uur wordt de behandeling van de goedkeuring van het Handvest van de OIC verder behandeld. Deze vergadering is reeds enkele weken verdaagd. Volgens Gajadien, die zelf lid is van de commissie van rapporteurs, zijn bij de vorige behandeling slechts twee commissieleden aan het woord gekomen en had hij samen met de toenmalige voorzitter van de commissie van rapporteurs, ex-DNA-lid Anton Paal, duidelijk aangetoond dat deze wet dringende aanpassingen behoefde. Hieronder vallen andere wetten uit het Wetboek van Strafrecht die synchroon lopen met de anti- corruptiewet en de kwestie met betrekking tot de bescherming van klokkenluiders. “De minister van Justitie & Politie heeft dat toen beluisterd en zij heeft staande die vergadering aangegeven dat zij met een amendement richting het parlement zou komen. Wij zijn nu al enkele maanden verder en er is tot op dit ogenblik geen enkel amendement binnengekomen”. Wat dit betreft denkt Gajadien dat Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons er goed aan zou doen om niet te wachten op de regering die vermoedelijk bezig is met een vertragingspolitiek, en de wet normaal door te behandelen.
‘Wat voor zin heeft een wet als wetten worden vertrapt?’
“Zolang wij in deze situatie leven, waarbij men het rechtstatelijk handelen buiten beschouwing laat en de rechtstaat met de voeten betreedt, zal elke wetswijziging weinig zin hebben”. Volgens Gajadien is het duidelijk dat naarmate we verder gaan het duidelijker wordt dat deze regering met haar historisch karakter concreet heeft aangetoond dat zij niet van plan is om rechtsregels in het land na te leven. Of er nu een anti-corruptiewet komt en de instituten, die ervoor moeten waken dat die wetten nageleefd worden en onderzoeken komen, niet functioneren, deze wet helemaal geen zin heeft. “Wij hebben tot de dag van vandaag gezien dat de Rekenkamer benedenmaats functioneert. Nog steeds is zij niet in staat zaken aan te kaarten die heel duidelijk mislopen. Ook bij de NV Energie Bedrijven Suriname, waar ex-directieleden het bedrijf voor miljoenen hebben opgelicht, zou er volgens hem een forensisch en technisch onderzoek nodig zijn. Echter wordt er nog steeds niet aan gewerkt om de technische expertise aan te trekken om dit onderziek te doen plaatsvinden”, aldus Gajadien.
Afleidingsmanoeuvre regering
Gajadien benadrukt dat de commissieleden vandaag gewoon verder zullen gaan met de behandeling en de regering in eerste ronde op een ander moment in de gelegenheid gesteld zal worden om de wijzigingen door te geven. “Als ik naar de nog te komen wijzigingen kijk, verwacht ik niet dat dit nu zal gebeuren. Het is meer een afleidingsmanoeuvre vanuit de regering om te doen alsof men werkt aan een anti- corruptiewet”, stelt de VHP’er. Gajadien heeft meerdere malen gesteld dat deze regering een corruptie faciliterend beleid voert. “Je ziet de zaken van corruptie die zijn aangekaart en de incompetentie van de regering of de onwil om er iets aan te doen. Met al de zaken die naar voren zijn gebracht en gedeponeerd zijn bij het Openbaar Ministerie is niets gedaan”, stelt hij. De behandeling van de anti – corruptiewet is hoogste prioriteit van de DOE-fractie onder leiding van Carl Breeveld. Het is de partij van Breeveld die volgens haar ideologie besloten had deelgenoot van de huidige coalitieregering te worden onder de voorwaarde dat deze wet moest worden aangenomen. Afgelopen dinsdag benadrukte de DOE-topman in DNA dit weer door te weigeren mee te werken aan de behandeling van minder belangrijke wetten.
FR

error: Kopiëren mag niet!