Onderhoud minister Dogojo en wijkhoofden over Sozanet -pakketten

Minister Joan Dogojo van Sociale Zaken & Volkshuisvesting heeft op 3 mei een onderhoud in Ons Huis gehad met de verschillende wijkhoofden van het departement over de Sozanet – pakketten. De pilotfase is al achter de rug en het streven is op gericht om de distributie zo vlot mogelijk te laten geschieden.
Volgens de SoZaVo – bewindsvrouwe moeten de allerarmsten die daadwerkelijk behoeftig zijn in aanmerking komen voor de voedselpakketten. Zodoende kunnen zij toch ondanks de huidige sociaaleconomische situatie aan de minimale basismiddelen komen. Vandaar dat de wijkhoofden erop zijn gewezen om gedurende de registratieperiode erop toe te zien dat de criteria worden nageleefd.
Zij die in aanmerking wensen te komen voor de Sozanet – pakketten kunnen dagelijks op hun SoZaVo wijkkantoor terecht voor het afhalen van een formulier met medeneming van een identiteitskaart en uittreksel uit het bevolkingsregister. Vooralsnog heeft men ervan afgezien dat de aanvragers een bewijs van het ministerie van Arbeid moeten overleggen waaruit blijkt dat ze werkloos zijn. Het is dus aan het wijkhoofd en zijn veldwerkers gelegen om uit te maken als de aanvrager aan de criteria voldoet om in aanmerking te komen voor een pakket. De wijkkantoren zijn namelijk heel dichtbij de doelgroep van het ministerie. Vaststaat dat de aanvrager slechts een loon moet genieten. Er kunnen indien nodig ook uitzonderingen op de regel gemaakt worden. Voor de mens met een beperking zal er vanuit het ministerie van Financiën een speciale pot garant worden gesteld ter financiering voor pakketten voor die doelgroep. Nadat de aanvraagformulieren vanuit het betreffend wijkkantoor naar het hoofdkantoor zijn verstuurd, zal er opnieuw een screening plaatsvinden.

error: Kopiëren mag niet!