Dialoog niet verstoren

Door de president van de Republiek Suriname wordt herhaaldelijk aangegeven dat hij sociaal dialoog heel belangrijk vindt voor het functioneren van de regering, vooral in deze moeilijke economische tijd waarin wij nu leven. Bij de formatie van de regering heeft de president zelf uitvoerig gesproken met de vakbeweging en het bedrijfsleven. Ook heeft hij dat bewerkstelligd toen crisismaatregelen moesten worden genomen, toen werd een adviesplatform FEP geïnstalleerd. Weliswaar zijn de adviezen van de FEP voor een deel opgevolgd en voor een deel niet. Voor het niet opvolgen van een deel van de adviezen is er nu kritiek op de regering, met name wat betreft de energieprijsaanpassingen. Na een lange periode werd uiteindelijk de Sociaal-Economische Raad (SER) geïnstalleerd. Er zijn pogingen vanuit de hoogste leiding van het land om in elke geval consultaties te houden en de sociale partners inspraak te geven. Adviezen worden niet altijd opgevolgd, maar dit moet dan verder besproken worden in de structuren. Nu heeft er zich een situatie voorgedaan welke niet vaak voorkomt in het Surinaamse politieke bedrijf: vertegenwoordigers van de bedrijven en de werknemers hebben zich uit een commissie van het ministerie van NH terug getrokken. Dat betekent dat wat de energietarievenvaststelling betreft er vanuit de sociale partners geen geloof is in sociaal dialoog. Het betrokken zijn in sociaal dialoog is in Suriname over het algemeen meer dan redelijk goed. Het moment dat partijen niet meer bereid zijn om in gezamenlijke fora met elkaar te zitten, wordt het moeilijk om het land te regeren en sociale rust te bewaren. De NH-minister roept nu de vakbeweging op om weer aan de gesprekstafel te verschijnen. De bedrijven en de vakbonden leken op gegeven moment een vuist aan het vormen te zijn tegen de regering via protestacties. Inmiddels heeft de VSB afgezien van acties en lijkt ze bereid om verder te praten. Ook binnen de vakbeweging zijn niet alle vakcentrales bereid om bijvoorbeeld vrijdag het werk neer te leggen. In elk geval moet het niet vaak voorkomen dat de sociale partners het geloof in dialoog opzeggen. De regering moet grondig onderzoeken wat er in de NH-commissie voor tarieven is misgegaan. Dat moet elders niet voorkomen. Net als in de vorige coalitie en regeerperiode zijn er ook nu autoriteiten die niet geloven in sociaal dialoog, consultaties, overleg voeren en onderhandelen. Het is geen verstandige keus om hoofdzakelijk te steunen op electorale steun. Deze betekent niet dat de kiezer mandaat heeft gegeven om inspraak en consultaties achterwege te laten. Er zijn ministers in het kabinet die niet geloven in sociaal dialoog en het belang van tripartisme. In hun handelen en besluiten laten ze het ook blijken. Dat heeft onder andere te maken met vooroordelen welke men voor het ambt heeft opgedaan. Deze vooroordelen zijn meer gericht tegen vakbonden, maar soms ook tegen werkgevers. Deze vooroordelen leiden tot slecht bestuur en brengen uiteindelijk de positie van de president en de regering in gevaar. In economisch moeilijke tijden waar werknemers en werkgevers het beide moeilijk hebben, is het heel omzichtig regeren. In economisch moeilijke tijden kan de lont gemakkelijk ontbranden en sociaal dialoog is het middel om dat te voorkomen. Regeren puur op basis van het politieke overwicht in DNA zal de positie van de regering ondergraven en het bemoeilijkt dat door de regering oplossingen worden gevonden om te geraken uit de huidige crisis. In deze precaire economische situatie wordt van de president verwacht dat hij ook persoonlijk en direct betrokken is in het proces van sociaal dialoog. Dat vergt veel energie. De meer invloedrijke ministers die zwaardere portefeuilles beheren, moeten goed bijgepraat worden door hun deskundigen ver het belang van sociale rust. Als de sociale rust bedreigd wordt loopt de hele regering kans om onderuit te gaan. Het heeft geen enkele zin om nu, wanneer men dus aan de beurt is, om stoer te doen. De coördinatie binnen het regeerteam is primair de taak van de vp, maar uiteindelijk is de president eindverantwoordelijk. Er moet samenhang en eenduidigheid zijn binnen het overheidsbeleid en de afstemming met sociale partners. Binnen de regering zijn er onderdelen die standaardervaring hebben met sociaal dialoog omdat de hele structuur gebaseerd is op overleg en advies inwinning. Deze onderdelen kunnen aangewend worden om een scheve schaats rijdende ministers een paar dingen bij te brengen. Nogmaals regering, stoerdoenerij zal Moesje niet naar Parijs brengen. Het zal wel betekenen dat men zijn eigen graf graaft.

error: Kopiëren mag niet!