Het cultuurverschijnsel Holi Phagwa en Pasen in de Goede Week

Stadskerk Paramaribo
Stadskerk Paramaribo
“De bevolking van Suriname heeft een Christelijke achtergrond afkomstig van uiteenlopende denominaties: Rooms-Katholiek, Moravisch, Protestant, Luthers, Nederlands Hervormd, Baptisten, Methodisten, Zevende Dag Adventisten en Volle Evangelie. De godsdiensten in Suriname beïnvloeden elkaar, gewoonten en gebruiken worden van elkaar overgenomen er is sprake van integratie in godsdienstig Suriname. Het Christendom wordt beïnvloed door niet- Westerse culturen en godsdiensten. Een schoolvoorbeeld vormen de gekerstende Indianen en Afrikanen die zich door hun Christelijke grondslag niet laten weerhouden om te blijven leven met elementen en rituelen uit hun traditionele godsdienst. En dat niet alleen in het binnenland, Christenen in Paramaribo en andere locaties hebben dit levenspatroon ook. Naast gebed in de kerk kan bijvoorbeeld de lukuman worden geraadpleegd. De geïntegreerde religie van de Christenen maakt, dat de gelovigen die al een gemengd geloof belijden, zich tolerant opstellen tegenover en bereidwilliger openstaan voor de andere geloven die Suriname rijk is. Het Hindoeïsme bijvoorbeeld, met Holi Phagwa gedurende de Goede Week is daardoor een cultuurverschijnsel geworden”, filosofeert een oecumenisch ingestelde EBGS-broeder over het Christendom.
Van de christen wordt trouw verwacht
Dagblad Suriname verstond zich met praeses Hesdie Zamuel van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname. “Voor de Broeder Gemeente is Pasen het begin van het Christelijk geloof, het is een vrolijk feest vol vreugde want de dood heeft niet het laatste woord, wij dienen een levende en opgestane Heer. De vrolijkheid begint na de Goede Vrijdag middagdienst, nadat het stervensuur van Jezus Christus is herdacht met gebed en klokgelui wordt het witte altaars kleed, uit dankbaarheid voor het nieuw leven dat het offer van Christus biedt, vervangen met een levendige kleur die blijheid, vrolijkheid aangeeft”, predikt praeses Zamuel. Een lied, dat nooit ontbreekt bij EBGS-Pasen is: “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door gans’ Jeruzalem, een heerlijk morgen licht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan Met Pasen is het bij de Evangelische Broeder Gemeente gebruik om na de vroege ochtenddienst te lopen naar de begraafplaats als er zich eentje in de buurt bevindt zoal bij de Wanica Kerk. Daarmee worden de vrouwen uitgebeeld die zich naar het graf van Jezus begaven om zijn stoffelijke resten te balsemen. Op de begraafplaats worden de namen opgenoemd van de gemeenteleden die zijn ontslapen vanaf het voorgaande paasfeest”.
Volgens praeses Zamuel is trouw een voorname les die de gelovigen putten uit het leven, lijden en sterven van Christus. Jezus had kunnen weigeren om het kruis te dragen, Hij had de beker aan zich voorbij kunnen laten gaan, maar hij bleef trouw tot in de dood om de mens te kunnen verlossen van het kwaad. Trouw aan het geloof wordt dan ook van de Christenen verwacht.

error: Kopiëren mag niet!