Hoe te handelen in geval van trance

Dagblad Suriname heeft in verband met het in trance raken van scholieren met meerdere relevante personen gesproken om meer licht te laten schijnen op het onderwerp. Uit de verzamelde informatie blijkt onder andere dat er vraagtekens worden geplaatst bij de wijze waarop er wordt opgetreden in geval de scholieren en/of andere personen in trance geraken. De eerste hulpverleners, die meestal spontaan te hulp snellen, zijn over het algemeen ondeskundig en verkeren door de schrik als het ware zelf in trance.
Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in samenwerking met deskundigen van uiteenlopende disciplines een programma opgesteld hoe te handelen. Van de schoolleiding wordt gevraagd om elk geval terstond te melden aan de afdeling Inspectie, de ouders van de leerling, en het interventieteam dat zich bezighoudt met het zogenaamde trance fenomeen op de hoogte te stellen.
De ouders zijn verplicht zo spoedig mogelijk na de kennisgeving van het in trance geraken hun kind van school af te halen. Vanwege de privacy van de belaagde is het de leerlingen, de leerkracht of anderen aan de school verbonden personen verboden om het gebeuren fotografisch vast te leggen of te filmen. Zij die niet tot de schoolbevolking behoren, mogen niet tot het schoolterrein worden toegelaten. De schoolleiding, noch een leerkracht of één aan de school verbonden medewerker heeft de ruimte om zelf of derden voor (spirituele of geestelijke) hulp of bijstand binnen het schoolcomplex in te schakelen of toe te laten.
Het interventieteam is gehouden om een intake gesprek te hebben met alle betrokkenen leerkrachten en anderen die aan de school verbonden zijn en daarna de ouders en leerling te consulteren voor het maken van een uitgebreid intake gesprek, met het doel om een eerste oordeel over het gebeuren vast te stellen en vast te leggen. Daarna wordt onderzocht of de oorzakelijke bron binnen het schoolcomplex, thuis of elders ligt. Daarna wordt een op maat gesneden therapeutisch behandelplan ontwerpen.
Het ligt in de bedoeling om in het kader van deskundigheidbevordering van allen die aan de school verbonden zijn in de gelegenheid te stellen om in interactieve bijeenkomsten, uitleg en de achtergronden van het verschijnsel toe te lichten. De ouders worden geïnstrueerd hoe over het gebeuren thuis gesproken en gehandeld moet worden. De ouders worden actief betrokken bij de behandeling van hun kind.
Het is de primaire verantwoordelijkheid van de schoolleiding en het ministerie om zorg te dragen voor opvang en/of begeleiding. Het is niet de verantwoordelijkheid van de schoolleiding en het ministerie om zorg te dragen voor opvang en/of begeleiding indien na specialistisch onderzoek is komen vast te staan dat de oorzaak/bron van het kwaad buiten het schoolcomplex ligt.

error: Kopiëren mag niet!