Meldpunt Ongebruikelijke Transacties: Terrorismefinanciering

De gemeenschap in Parijs werd onlangs opgeschrikt door terroristische aanslagen. Vragen die mogelijkerwijs oprijzen zijn, Waarom doet men dat en hoe kan men tot zo een overgaan? Duidelijk is dat het georganiseerde criminaliteit betreft en de financiering daarvan. Belangrijk bij terroristische plannen is de financiering. Er zijn een reeks aan maatregelen nodig om terrorisme effectief te kunnen bestrijden.
In de afgelopen periode zijn verscheidene verdragen en conventies in het leven geroepen die beogen terrorisme en de financiering daarvan te bestrijden . Onder andere is te New York op 9 december 1999 de International convention for the suppression of the financing of terrorism of anders gezegd Internationaal verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme tot stand gekomen. Dit verdrag heeft zijn grondslag in het groeiende besef wereldwijd voor een effectieve aanpak van terrorisme en de financiering daarvan. Het is noodzakelijk te voorzien in een internationaal instrument, dat gericht is op de bestrijding terroristische organisaties en de financiering van terrorisme. De aanslagen van 11 september 2001 in New York, de Verenigde Staten van Amerika, hebben de noodzaak tot dit verdrag nog eens benadrukt.
Op nationaal niveau heeft Suriname ook maatregelen getroffen teneinde terrorisme en de financiering daarvan aan te pakken met name: 1. Het aanpassen van nationale wetgeving behoorde tot een van de maatregelen. Op het “ fenomeen terrorisme ” werd in 2011 het Wetboek van Strafrecht, de Vuurwapen wet en de Wet MOT aangepast (SB.2011 no.96).
2. Het MOT is met de wetswijziging van 2011 naast het voorkomen en bestrijden van money laundering thans ook belast met het tegengaan van de financiering van terrorisme.
3. In 2012 is Suriname toegetreden tot de op 9 december 1999 te New York tot stand gekomen “ International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism”. Dit geschiedde bij Wet van 29 oktober 2012, houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de “International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism(SB.2012 no 169).
4.Wet van 20 mei 2014, houdende regels in verband met de uitvoering van internationale sancties ( SB.2014 no.54, Wet Internationale Sancties).
Terrorismefinanciering
Ingevolge artikel III van de Wet van 29 juli 2011 (SB.2011 no.96) wordt onder terrorisme financiering verstaan:
– Het opzettelijk verwerven of voorhanden hebben van geldswaarden of voorwerpen met geldswaarde bestemd tot het begaan van een terroristisch misdrijf;
– Het opzettelijk verschaffen van middelen met een geldswaarde tot het plegen van een terroristisch misdrijf of
– het verschaffen van geldelijke of materiële steun tot het verwerven van geld of voorwerpen ten behoeve van een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een terroristisch misdrijf.
Manieren om Terrorisme financieren
Het in stand houden van een terroristische organisatie kost veel geld. Organisaties hebben financiële middelen nodig om rekruten te werven, te trainen en van wapens te voorzien. Bij het financieren van terrorisme hoeft het geld niet afkomstig te zijn uit illegale of criminele activiteiten maar ook uit legale economische activiteiten, omdat je niet veel geld nodig hebt om terrorisme te kunnen financieren.
Enkele manieren voor terrorisme financiering:
– Illegale of criminele activiteiten: illegale methoden om terrorisme te financieren zijn drugshandel, smokkel in wapens en mensen, afpersing en (creditcard) fraude.
– Donaties: In sommige gevallen gebeurde dit zonder medeweten van de gevers die hoopten dat het geld terecht zou komen bij zieken, wezen of bijvoorbeeld vluchtelingen.
– Er zijn een aantal ‘legale’ activiteiten die terroristische organisaties ontplooien om financiële middelen te generen: Legale bedrijven kunnen financiële middelen genereren die later voor terroristische doeleinden worden aangewend. Al Qaeda zou sinds de jaren negentig in meerdere landen onder andere ondernemingen hebben opgezet in de bouw- en transportsector. Hamas zou bedrijven bezitten in de textielbranche.
– Steun van staten: Een bekende terroristische organisatie die (in het verleden) konden rekenen op steun van een staat (Iran) was Hezbollah.
Een aantal landen geven echter nog steeds directe of indirecte steun aan organisaties die als terroristisch beschouwd kunnen worden. De steun in de vorm van fondsen, opleiding en wapens.
Andere mogelijke manieren van terrorisme financiering kunnen zijn door middel van uitkeringsfraude of zelf uit gelden verkregen uit een reguliere baan.
Om financiële middelen van A naar B te krijgen hoeven terroristische organisaties en sympathiserende groepen zich niet altijd in allerlei bochten te wringen. Er wordt in de meeste gevallen gebruikt gemaakt van het reguliere bancaire systeem, ondergronds bankieren, verder bestaan er diverse andere informele overboekingssystemen: Padala in de Filipijnen, Fei-ch’ien in China of Hawala in het Midden-Oosten (Boek Terreur 1 van Loretta Napoleoni). Bij deze overboeking systemen wordt er vaak geen administratie bijgehouden en het financieel toezicht is praktisch onuitvoerbaar.
MOT (FIU Suriname)
E-mail: [email protected]
Website: www.mot.sr

error: Kopiëren mag niet!