Reactie op: “Pretoria, de draad kwijt” (deel 1)

Hierbij wil ik graag ingaan op de kern van het redactioneel artikel getiteld “Pretoria, de draad kwijt” dat op 21 december in Dagblad Suriname is verschenen.
Bij het lezen van dit artikel is de kernzaak dat uw redactie duidelijk een ernstig tekort demonstreert aan informatie over hoe de relatie tussen Suriname en Zuid-Afrika zich heeft ontwikkeld en ontwikkelt sedert de start van ondergetekende op de post Pretoria. Deze ontwikkelingen zijn kennelijk totaal aan uw redactie voorbijgegaan. Ik ga niet uit van mogelijk negatieve bedoelingen met het artikel. Ik ga dus uit van een werkelijke informatiekloof bij uw redactie en eventueel bij andere landgenoten. Daarom juist voldoe ik gaarne aan de manifeste behoefte om deze leemte in de informatie m.b.t. de ontwikkeling van de relatie Suriname-Zuid-Afrika op te vullen en u vooral op het gebied van de investerings- en technologische aspecten van het vele werk dat tussen onze beide landen is verzet een korte uiteenzetting te geven. Voor het overige zal ik uw redactie verwijzen naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken en u aansporen om maandverslagen en verslagen van de activiteiten vanuit de Post Pretoria rustig door te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat u dan een belangrijke les leert, namelijk eerst bij de hoofdbronnen op zoek naar informatie gaan alvorens allerlei niet geverifieerde soms tendentieus aandoende artikelen te publiceren. Ik haast mij te zeggen dat klaarblijkelijk ook het ministerie van Buitenlandse Zaken hieruit een belangrijke les kan leren, namelijk de gemeenschap op een planmatige en systematische wijze informeren over de ontwikkeling van onze internationale relaties door de prestaties van onze buitenposten.
Missie ambassadeur Zuid-Afrika
In de kern van de missie van ondergetekende stond en staat centraal om vanuit Zuid-Afrika samenwerking van de grond te krijgen in diverse sectoren, maar vooral in de mijnbouw.
Het mag als bekend worden verondersteld dat Zuid-Afrika een mineraal rijk land is met inderdaad een zeer hoge ontwikkelingsgraad en de president heeft in 2011 bij het geven van de opdracht aan ondergetekende als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in dat land dan ook dit kernaspect in de missie expliciet in zijn boodschap meegegeven.
Vanaf dag 1 in Zuid-Afrika heeft ondergetekende zich duidelijk van deze taak gekweten en dat heeft tot de volgende resultaten geleid. Ik laat voorlopig de opmerking van uw redactie over welke van de Afrikaanse landen qua cultuur dicht bij ons staan buiten beschouwing. U stelt dingen als feiten, maar als u Zuid-Afrika leert kennen dan zou u dergelijke uitspraken ook sterk relativeren.
Nadat ondergetekende reeds in de eerste periode na zijn aankomst zich volledig had ingewerkt in de overheidsstructuren en daarbinnen goede relaties in het overheidsapparaat had opgebouwd, heeft hij vanaf de Mining Indaba (waarover hij Suriname bij diverse gelegenheden heeft geïnformeerd) in februari 2012 een stevige basis gelegd met belangrijke delen van de mijnbouwsector in Zuid-Afrika, zowel met de particuliere als met de overheidssector.
In de periode daarna heeft ondergetekende intensief overleg gepleegd met: collectiviteiten en organisaties zoals: de Chamber of Mines. Occupational Health and Safety (in Mining) Companies, SF Recovery Ltd. en andere companies gespecialiseerd in “prospecting”, “droning”, “shaft building”, “processing” van goud en “rehabilitation” activiteiten van gemijnde gebieden. Voorts is intensief gewerkt met trainingsinstituten (waar onder Artisan Training gericht op mechanische, elektrotechnische, hydrologische en andere belangrijke steungebieden van de mijnbouw in Zuid-Afrika). Vermeldenswaard is dat er regelmatig is gecommuniceerd en relaties zijn opgebouwd met gerenommeerde zwarte mijnbouwondernemers (mijn-magnaten) zoals: MMakau Mining, geleid door een zwarte biljonaire van Zuid Afrika met mijnen niet alleen in Zuid-Afrika, maar ook in andere landen op het continent; voorts is een relatie opgebouwd met Patrice Motsepe’s African Rainbow Minerals, een zwarte biljonair met mijnen behalve in Zuid-Afrika ook elders in de wereld.
Wat de overheid betreft is naast het Department of International Relations and Cooperation vooral een basis voor samenwerking gelegd met het Departement van Mineral Resources en The Geoscience Council van Zuid-Afrika, die als werkarm van dat ministerie opereert en onder meer belast is met geologische en mijnbouwkundige kartering, predicties, vaststelling van deposits van minerale en andersoortige hulpbronnen, zowel van de traditionele als van zeldzame hulpbronnen.
Werkbezoeken met o.a. investeerders
Na dit grondig voorbereidingswerk heeft ondergetekende in 2013 een 11 personen tellende groep van investeerders, ondernemers en technologen uit de mijnbouwsector naar Suriname gebracht via de Commissie Ordening Goud Sector Suriname (OGS) en door tussenkomst van ons Ministerie van Buza. In het binnenland en onder begeleiding van OGS en lokale mijnbouwondernemingen heeft de missie uit Zuid-Afrika grondige analyses gemaakt van de feitelijke situatie. Er zijn door de OGS en deze investeerders, ondernemers en technologen van Zuid-Afrika presentaties verzorgd. Vervolgens is er in het najaar van 2013 een tegenbezoek van de OGS richting Zuid-Afrika door de post Pretoria georganiseerd, waardoor de OGS kennis heeft kunnen nemen van de moderne technologie in de mijnbouwsector in Zuid-Afrika. (wordt vervolgd op woensdag 30 december 2015)
Ambassadeur, prof. dr. Wilfried R. Roseval

error: Kopiëren mag niet!