Verkeersveiligheid moet hoge prioriteit krijgen

Tijdens opeenvolgende regeringen is het aantal motorrijtuigen explosief toegenomen. De wegen zijn gaan dichtslibben en het aantal verkeersongevallen en overtredingen is exorbitant toegenomen. Schoolkinderen durven niet op straat te lopen, fietsers zijn bijna helemaal verdwenen uit het straatbeeld. Met het groeiende aantal auto’s en het uitblijven van voldoende adequate aanpassingen en maatregelen voor veilig verkeer is het rijgedrag van velen gevaarlijk geworden. Dagelijks tientallen aanrijdingen, waarvan onnodig veel met dodelijke afloop, zijn tekenen van een falend beleid van opeenvolgende regeringen, die weinig tot niets hebben gedaan om het aantal auto’s beheersbaar te houden en verkeersvoorzieningen te treffen in evenredigheid met verkeerstoename en verkeersdrukte. Op dit moment waarop de overheid ver achter loopt op de wildgroei van voertuigen, dient zij om de verkeerssituatie overzichtelijk en beheersbaar te houden, op vele fronten in te grijpen. Snelheidscontroles op bepaalde wegen en oproep van politiefunctionarissen voor verantwoord rijgedrag mogen niet meer baten. De overheid moet veel meer maatregelen nemen om de verkeersveiligheid binnen aanvaardbare grenzen te brengen. Het wegennet en de verkeersveiligheidsvoorzieningen hebben dringende behoefte aan aanpassing. Verkeersveiligheid is een samenspel van een groot aantal factoren: de infrastructuur, het gedrag van verkeersdeelnemers, het aantal verkeersdeelnemers, de verkeersregelgeving en de controle op de naleving ervan.
Het gedrag van verkeersdeelnemers is van vele aspecten afhankelijk. De vormgeving van de infrastructuur bepaalt in hoge mate wat de weggebruiker op die weg verwacht en hoe hij/zij zich daar gedraagt. Vooral snelheidsgedrag wordt sterk bepaald door de vormgeving van de weg. Hogere snelheid is niet de enige oorzaak van verkeersongevallen. Onoplettendheid van weggebruikers, roekeloos rijgedrag, veel verkeer op de weg, onvoldoende kennis van verkeersregels, onvoldoende inzicht in verkeerssituaties, conditie van het wegdek, onduidelijkheid in verkeersaanduiding en onvoldoende voorzieningen voor veilig verkeer dragen bij tot veel ongevallen. Maatregelen alleen richting weggebruiker zijn niet afdoende; de verkeersdrukte moet worden teruggedrongen. Veel verkeersovertredingen vinden plaats omdat weggebruikers kiezen voor een snellere doorloop van het verkeer, waarbij ze veel risico nemen. Ze rijden op de stoep, halen dubbel in, rijden extra hard, rijden door roodlicht, sorteren verkeerd voor etc. Verkeersdrukte kan worden teruggedrongen door meer wegen aan te leggen en het aantal auto’s op de wegen te verminderen. Voor minder auto’s op de weg moet de overheid op korte termijn vergaande, gedurfde maatregelen nemen, zoals het centrum van Paramaribo tot autovrije zone verklaren (vrachtverkeer en particuliere bussen toegestaan). Met deze maatregel zou de verkeersdrukte op veel aanvoerwegen naar Paramaribo moeten afnemen. Voorts kan de verkeersdrukte enigszins worden teruggedrongen door autobezit en autorijden flink duurder te maken. Het is een ongezonde ontwikkeling dat mensen met een laag inkomen een auto bezitten en dat velen met een midden inkomen over meerdere auto’s beschikken.
Verder zou de overheid openbaar vervoer moeten stimuleren, voorlichting moeten geven over carpoulen en wegenbelasting moeten invoeren. Men moet zich realiseren dat wegenbelasting inherent is aan autorijden. Bij de invoering van wegenbelasting zou onderscheid gemaakt moeten worden tussen motorvoertuigen die inkomstendervend zijn ( trucks en lijnbussen) en privévoertuigen. Verder zou de regering aanschaf en bezit van kleine auto’s (P1 en P2) moeten stimuleren door de wegenbelasting op deze auto’s nihil/laag te houden. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen: wie een grote, zware privé auto wil/kan rijden, moet fors wegenbelasting betalen.
De volgende maatregelen kunnen zorgen voor veilig verkeer:
1. Aanleggen van meer drempels. Drempels zijn snelheidsbeperkers bij uitstek. Men moet overwegen op meerdere plaatsen drempels te plaatsen, vooral waar de meeste snelheidsovertredingen voorkomen.
2. De belijning tussen twee weghelften. Witte belijning heeft een sterk visueel effect, het zorgt ervoor dat de weg smaller lijkt, waardoor bestuurders langzamer gaan rijden.
3. Aanleggen van rotondes op drukke kruisingen; rotondes zorgen o.a. voor een vlotter verloop van het verkeer.
4. Wegen in gevarenzones om de 1000 m voorzien van borden die de maximale snelheid aangeven. Er moet een zekere “dreiging” uitgaan van die borden.
5. Met vaste en mobiele snelheidscamera’s snelheidsovertredingen vastleggen. Mobiele snelheidscamera’s in onopvallende voertuigen kunnen overal worden gebruikt.
6. Meer en regelmatig controle op naleving van toegestane snelheden. Voor een blijvend schrikeffect zou er regelmatig en meer snelheidscontrole moeten plaatsvinden, verspreid over verschillende delen van het land.
7. Aanleggen en onderhouden van voet- en fietspaden.
8. Aanleggen van extra wegen.
9. Meer controle uitoefenen op de naleving van verkeersregels; het komt te vaak voor dat men een bocht beschrijft en van rijstrook verandert zonder richting te geven.
10 Er zou meer voorlichting gegeven moeten worden; bv op een twee of drie baans weg moet men zoveel mogelijk op de linkse baan rijden en de andere banen vrij houden. Veel weggebruikers weten niet waarvoor de binnenste en buitenste baan van een rotonde zijn. Ze slaan vanuit de verkeerde baan af en geven vaak geen richting. Simulaties op de tv van gevaarlijke verkeerssituaties is een effectief middel.
11. Forse verhoging van boetes bij zware verkeersovertredingen als door rood licht rijden, gevaarlijke inhaalmanoeuvres (dubbel inhalen). Ook kleinere overtredingen zoals verkeerd voorsorteren, geen richting geven, op de rechtse baan rijden terwijl de linkse vrij is, moeten harder aangepakt worden.
12. Verbeurd verklaren van het voertuig waarmee iemand zonder rijbewijs op de openbare weg rijdt; eigenaren moeten er zelf voor zorgen dat hun auto’s niet worden gereden door mensen zonder rijbewijs. Betrapte autobestuurders zonder rijbewijs zouden de eerste 5 jaar geen rijexamen mogen afleggen.
13. Invoering van een puntensysteem: bij elke verkeersovertreding wordt de overtreder een aantal strafpunten toegekend. Bij het bereiken van het maximum aantal strafpunten het rijbewijs voor enige tijd intrekken.
Met deze en andere maatregelen kan de verkeersveiligheid worden vergroot. De overheid zou aan Veilig Verkeer Suriname (VVS) een hoge prioriteit moeten geven.
Jack Mohanlal

error: Kopiëren mag niet!