Ambassadeur Roseval ‘acting dean Grulac’

Vanaf november 2015 fungeert prof. dr. Wilfried R. Roseval, ambassadeur van de Surinaamse ambassade te Pretoria als acting dean van de Grulac-groep in Zuid-Afrika. De Grulac-groep bestaat uit een 16-tal hoofden van diplomatieke missies, die in Zuid-Afrika zijn geaccrediteerd. Dit diplomatiek toporgaan beijvert zich om multilateraal en bilateraal via politieke, economische, diplomatieke en sociaal culturele instrumenten en activiteiten een wezenlijke bijdrage te leveren. In de eerste plaats gaat het erom via de Grulac een brug te slaan tussen beide continenten: Zuid-Amerika en het Caribisch gebied enerzijds en Zuid-Afrika anderzijds. Deze brug is zeer noodzakelijk en wel op het stuk van handel, investeringen en industriële ontwikkeling. Dit is zeer relevant, omdat beide continenten het grootste deel van alle natuurrijkdommen ter wereld omvatten terwijl het aandeel van onze regio in handel, investeringen en industriële ontwikkeling met Afrika verwaarloosbaar klein is (2-3%) vergeleken met de handel en investeringen tussen de rest van de wereld met Afrika (Europa, Azië, USA/Canada en Australië). In de tweede plaats heeft de Grulac organisatie recentelijk expliciet uitdrukking gegeven aan het streven om een schakelfunctie te vervullen tussen instituten als de Afrikaanse Unie (AU) enerzijds en belangrijke instituten in onze eigen regio’s anderzijds (Latijns Amerika en het Caribisch gebied). Mede in dat licht is er vanuit de post Pretoria via ons ministerie van Buitenlandse Zaken het verzoek gedaan aan de president van de Republiek Suriname om voor ons land een voorstel bij de AU in te dienen ter verkrijging van de observer en associate membership status binnen de Afrikaanse Unie.
Een aantal landen uit onze regio beschikt reeds over een observer en/of associatiestatus binnen de AU. Verzoeken voor de observer of associatiestatus kunnen alleen door presidenten worden ingediend. Ten derde dient de Grulac organisatie als belangrijk overlegorgaan tussen onze regio en de regering van de Republiek Zuid-Afrika enerzijds en alle overige diplomatieke organisaties en internationale organisaties in de wereld welke zijn geaccrediteerd in Zuid-Afrika. Het mag als bekend worden verondersteld dat Zuid-Afrika na Washington de grootste collectiviteit aan diplomaten ter wereld omvat. Ambassadeur Roseval is momenteel bezig het werk binnen de Grulac groep te herstructureren zodat deze organisatie op een efficiënte en effectieve wijze haar doelstellingen en targets kan bereiken. In zijn functie als dean van de Caribische groep van missiehoofden heeft hij samen met de voormalige high commissioner van Trinidad & Tobago het initiatief genomen tot de oprichting van de organisatie van de hoofden van missies van het Caribisch gebied, die geaccrediteerd zijn in Zuid-Afrika. Deze groep maakt deel uit van de Grulac en omvat landen als Cuba, Jamaica, Trinidad &Tobago, Guyana, Suriname, Haïti en de Dominicaanse Republiek. In dat verband en aansluitend op de gestelde doelen in Grulac wordt gewerkt aan een toenemend bewustzijn aan beide kanten van de oceaan bij regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld (ngo’s en andere burgerorganisaties) om breder en diepgaander met elkaar samen te werken. In dat verband zal door de ambassadeur leiding worden gegeven aan een eerder gepland, maar door omstandigheden buiten de groep om uitgesteld seminar. Dit seminar zal plaatsvinden in maart 2016 en is getiteld: “The Caribbean and South Africa, the Untapped Potential”. Samenwerking tussen onze Caribische staten op het gebied van transport (Lucht en Watertransport) met Brazilië als hub en andere rechtstreekse samenwerking tussen de Caribische landen en Zuid-Afrika, zijn ter discussie en genieten hoge prioriteit ter effectuering van economics of scale ter drukking van de kosten. Bovendien wordt gedacht aan het werken vanuit het principe van joint-venturing, het bouwen van strategische allianties tussen staten en sectoren in onze regio en in Afrika in het algemeen en Zuid-Afrika in het bijzonder, zulks op basis van gemeenschappelijke competenties. Daarmee kunnen kwantitatief en kwalitatief gezien meer concurrentie voordelen worden behaald ter verbetering van onze handels- en investeringspositie.
Post Pretoria neemt bezuinigingsmaatregelen
Dit principe is eerder door onze president in zijn functies als Chair van zowel de Caricom als van Unasur bepleit en toegepast. Het verdient ook in dit grotere verband van samenwerking tussen beide continenten de nodige aandacht en zorg te krijgen. De landen in Afrika ervaren hoe langer hoe meer dat ze nog al te zeer eenzijdig op Europa en de USA zijn gericht en dat het noodzakelijk is om het blikveld naar onze regio te verplaatsen. De Afrikaanse diaspora is dan ook verklaard als de zesde regio in de wereld. Vandaar ook dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van Zuid-Afrika onder begeleiding van ambassadeur Roseval met een delegatie van 9 man in juni/juli 2015 een effectief bezoek heeft gebracht aan Suriname. Ook zijn bezoeken met kleinere delegaties gebracht aan Guyana, Trinidad en Tobago, Cuba, Jamaica, Mexico en andere Zuid-Amerikaanse landen. Zuid-Amerika en het Caribisch gebied zijn dus duidelijk nu in de picture gekomen van Zuid-Afrika. Tijdens het werkbezoek aan Suriname heeft de ambassadeur de delegatie in contact gebracht met een groot aantal stakeholders uit de particuliere, de NGO en de overheidssector in ons land. Er zijn afspraken gemaakt en er wordt gewerkt aan follow-up. Mede afhankelijk van hoe wij de crisis onder de knie krijgen, zullen er in een later stadium een aantal handels-, diplomatieke en politieke missies naar en vanuit Zuid-Afrika naar Suriname worden gepland en georganiseerd. Momenteel heeft echter “overleven” de hoogste prioriteit en heeft de post Pretoria op een voorbeeldige wijze al sedert het begin van de crisissignalen uit Suriname drastische maatregelen getroffen om de uitgaven wezenlijk in te perken. Vanuit de post Pretoria is een crisis management voorgestaan dat is ingegeven door en is gebaseerd op “smart decision making” in plats van ad hoc besluitvorming. Juist in deze tijd van teruggang in financieel opzicht past een accurate en systematische analyse van de probleemvelden in de crisis en breed gedragen oplossingsmodellen, die niets afdoen aan de grotere ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingslijnen van onze regering. De post is wat dat betreft zeer positief ingesteld en doet er alles aan om waar nodig met raad en daad onze regering bij te staan.

error: Kopiëren mag niet!