Chaotische situatie bij staatsbedrijf Sail & dochteronderneming SIS

Met heel veel verbijstering heb ik kennis genomen van de inhoud van het schrijven van de president-commissaris van SIS NV, waarin wordt gesteld dat op een gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten de dienstbetrekking met mij te beëindigen op grond van een aantal redenen.
Volgens de statuten van de NV Seafood Industries Suriname (SIS) hebben directeuren, ook al zijn zij geen aandeelhouder, recht tot bijwoning van de algemene vergadering van aandeelhouders. De oproeping voor deze vergadering dient tenminste 7 dagen voor de vergadering te geschieden, en de agenda dient uiterlijk 5 dagen van te voren ter inzage te worden gelegd ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders. Daarnaast dienen van het verhandelde in de vergadering notulen te worden gehouden, die door de voorzitter, na te zijn gearresteerd, worden getekend. Ik heb als directeur geen kennisgeving danwel uitnodiging ontvangen om bij de algemene vergadering van aandeelhouders aanwezig te zijn, noch ben ik bekend met de agenda. Ook de getekende notulen van de vergadering zijn mij onthouden. Op grond van al het vorengaande, betwist ik de rechtsgeldigheid van de op 8 december 2015 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders, en in het verlengde daarvan, de rechtsgeldigheid van de besluiten, welke op die vergadering genomen mochten zijn.
Tevens ben ik per schrijven, gedateerd 16 november 2015, door de raad van commissarissen, met onmiddellijke ingang tot nader orde op non-actief gesteld. Er is toen aangegeven dat er een onderzoek zal worden verricht, waarna ik in de gelegenheid zal worden gesteld verweer te voeren. Er wordt in het schrijven van de president-commissaris geen woord gerept over enig onderzoek dat zou zijn gepleegd, dus ga ik er van uit dat deze niet heeft plaatsgevonden.
Naar aanleiding van de gronden voor mijn op non-actief stelling wil ik het volgende kwijt:
Er is een gesproken over arbeidsonrust binnen het bedrijf. Deze arbeidsonrust is niet onder het personeel van de SIS geweest, zoals in de media bekend is gemaakt. Het ging om personeel van de contractors die voor de SIS werken. Achteraf is gebleken dat dit onderdeel is geweest van een complot tegen mij. Na het grondig onderzoek door de arbeidsinspectie zijn al de genoemde beschuldigen naar het rijk der fabelen verwezen. De president-commissaris zou ook op de hoogte hiervan moeten zijn. Er wordt gesproken over twijfels omtrent de voorbereidingen voor de audit die deze maand zal plaatsvinden. Alle desbetreffende kwaliteitsdocumenten waren lang voor deze geplande audit in place. Ook het personeel is reeds getraind en ready hiervoor. Het enige wat nog moest gebeuren, is een verfbeurt geven aan het gebouw. Waarom is de president-commissaris niet op de hoogte hiervan? Als ik niet op non-actief was gesteld, was de verfbeurt ook al geweest.
Er wordt aangegeven dat ik met bedrijfsgeheimen naar de media ben gestapt. Het is geen geheim voor de Surinaamse samenleving dat de Sail, die een bloeiend bedrijf is geweest, met grote sprongen achteruit gaat. Elke poging die ik heb ondernomen om met de leiding aan tafel te zitten om beleidsplannen voor de groei van het bedrijf te bespreken, zijn afgewezen. Ik word nu beschuldigd van financiële malversaties. Tot op heden ben ik helaas niet in de gelegenheid gesteld mij te verweren. Notabene heb ik zelf meermalen bij de raad van commissarissen aangedrongen op een onafhankelijk en objectief onderzoek, bij voorkeur uit te voeren door de Clad of een andere daartoe deskundige.
Hierbij kan ik aangeven dat ik altijd heb gehandeld conform de statuten. Met de directeursfunctie komen ook bevoegdheden. Als directeur ben ik bevoegd om bepaalde geldtransacties te verrichten. Bovendien zijn er voor al deze transacties getekende onderliggende documenten. Intussen staan alle gelden weer op de rekeningen van het bedrijf. Waarom wordt dat niet verteld?
Uit deze handelwijze komt duidelijk naar voren dat er andere motieven zijn om mijn dienstverband te beëindigen. Naar aanleiding van alle beschuldigingen naar mijn adres heb ik de volgende vragen aan de president-commissaris:
Waarom wilt u niet dat de SIS vooruitgaat?
Ik heb keer op keer nieuwe plannen en ideeën voor de productie groei van SIS ingediend. Deze plannen zijn door vakdeskundigen uitgewerkt. Waarom wijst u alle plannen voor groei af?
Ik ben inderdaad naar de media gestapt om over de perikelen in dit bedrijf te praten. Blijkbaar heb ik daarmee een gevoelige snaar geraakt. Wat heeft u voor de Surinaamse samenleving te verbergen?
Toen het bedrijf in de put zat heeft u ingestemd voor mijn benoeming als directeur. Nu er licht in de tunnel komt (het ministerie heeft aangegeven dat zij geld gaat stoppen in de productiesectoren) heeft u een probleem met mijn functioneren. Waarom hebt u hierover nooit eerder iets gezegd?
Waarom wilt u geen vergaderingen beleggen op te praten over productie groei?
U zegt dat ik een kettingroker ben en alcohol nuttig tijdens werktijd. Hebt u intussen kunnen achterhalen dat ik dit met privégelden heb betaald. Ik rook inderdaad. Buiten werktijden nuttig ik ook af en toe een glaasje alcohol. Maar hoe weet u dat? Ik ben u nooit tijdens of na werktijden tegengekomen.
Als u morgen iets negatiefs over u zelf hoort, gelooft u dat ook meteen?
U geeft aan dat ik in het bedrijf zit om mezelf te verrijken. Met de functie als directeur komen ook bevoegdheden. Ik heb inderdaad gelden/leningen aan derden verstrekt en voorschotten genomen. Al deze gelden zijn zoals aangegeven weer teruggestort op de rekeningen van het bedrijf. Dat weet u ook. Waarom wilt u geen onafhankelijk onderzoek en geeft u mij geen gelegenheid mezelf te verweren?
Waarom zoekt u spijkers op laag water en hebben de grote problemen binnen het moederbedrijf Sail niet uw aandacht?
Het moederbedrijf Sail, een bloeiend productiebedrijf in de jaren tachtig, staat nu bijna op de rand van faillissement, maar er zijn nog steeds mensen die dagelijks gebruik maken van de royale voorzieningen en zich zitten te verrijken. Heeft dit ook uw aandacht?
Waarom hebt u moeite met transparantie bij Sail? Wat hebt u te verbergen?
Waarom is mijn aanwezigheid in het bedrijf een gevaar voor u?
Bent u als topman in een Surinaams staatsbedrijf integer en loyaal naar de Surinaamse regering en samenleving toe?
Kunt u rustig slapen nadat u mij slapeloze nachten heeft bezorgd door mijn privé aangelegenheden in het openbaar te gooien?
Heeft u uw hart wel op de juiste plek?
Ik heb deze functie aanvaard omdat ik vanwege mijn competentie en werkervaring op dit gebied, naar mijn mening voldoende tools heb om dit bedrijf naar grotere hoogten te tillen. De leiding die dit vanwege diverse redenen niet wilt ondersteunen, wil dit rechtvaardigen door mij te criminaliseren en mijn imago schaden. Dat had ik niet verwacht van prominente Surinamers.
Bij deze wil ik aangeven dat ik volkomen oneens ben met de gang van zaken en juridische stappen ga ondernemen hiertegen.
Viren V.Y. Adhin
Directeur NV Seafood Industries Suriname

error: Kopiëren mag niet!