VHP: Toekomst en belangen van de natie veiligstellen

Op 25 november 1975 werd Suriname een onafhankelijke republiek. Op deze dag werd de statutaire band met het Koninkrijk der Nederlanden verbroken. Hieraan is een lang proces van dekolonisatie vooraf gegaan. Juridische banden laten zich doorsnijden, maar historische- en culturele banden niet.
Suriname en Nederland zijn en zullen steeds nauw met elkaar verbonden blijven. Hoewel we als zelfstandige natie nog jong zijn, hebben we een rijke geschiedenis. Dit komt door onze gedeelde geschiedenis met diverse kolonisatoren, de culturele uitwisseling die nog steeds plaatsvindt en de vele Surinamers die in het buitenland, in het bijzonder Nederland, wonen.
Bij de viering van veertig jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname is het gepast om erbij stil te staan. We mogen als natie trots zijn op de vreedzame wijze waarop ons geliefd land zijn onafhankelijkheid heeft verworven. We zijn trots dat we in vrede en harmonie leven, terwijl er elders in de wereld oorlogen worden gevoerd vanwege verschil in etniciteit, religie- en politieke standpunten.
De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) draagt verbroedering, vrede (shanti) en het harmonieus met elkaar leven hoog in haar vaandel. Het is ook de VHP geweest die onder leiding van wijlen haar voorzitter de heer Jagernath Lachmon, heeft zorggedragen voor een vreedzame soevereiniteitsoverdracht op 25 november 1975.
De partij heeft altijd in de voorhoede gestaan van het democratiseringsproces, voor vrede en veiligheid, voor welvaart en welzijn voor een ieder, ongeacht zijn of haar etniciteit, klasse of religie. We zullen als zelfstandige volk moeten begrijpen dat we verplicht zijn een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van ons geliefd land Suriname.
Er is veel gebeurd in de afgelopen veertig jaar. Van 1975 tot 1980 worstelden we met het fenomeen onafhankelijkheid en probeerden we daarin zo goed als mogelijk het beste te bereiken zonder enige tussenkomst en/of bemoeienis van het voormalige moederland. In 1980 vond er een militaire coup plaats en werd de democratisch gekozen regering verdreven.
Daarna volgde tot het millennium een periode van politieke instabiliteit. In de periode 2000-2010 hebben we politieke- en bestuurlijke stabiliteit gehad. Helaas moeten we constateren dat die stabiliteit vanaf 2010 teniet is gedaan door corruptie, verkwisting en politieke onbekwaamheid van de huidige- en voorlaatste regering.
We zijn wederom in een politieke- en financiële neerwaartse spiraal beland net als in de periode 1996-1999. Politieke- en bestuurlijke corruptie ondermijnen de democratie en vormen een serieuze bedreiging voor de eenheid in Suriname, welke kunnen gedijen dankzij ongelijkheid en armoede.
Het uitblijven van structurele maatregelen ter leniging van de noden van de burgers druist ook ernstig in tegen het beloofde “sociaal contract”. De VHP vraagt de regering daarom ook, dat ze adequaat inspeelt op de verschillende brandende vraagstukken binnen de samenleving.
De VHP acht het van belang dat de regering de toekomst en de belangen van de natie Suriname veilig stelt door een toekomstgerichte visie te ontwikkelen en uit te voeren, welke is gebaseerd op duurzame benutting van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en menselijke kapitaal.
Er dient een duurzame lange termijnplanning te worden gemaakt, waardoor de kansen op versnelde ontwikkeling ook daadwerkelijk omgezet kunnen worden in tastbare resultaten. De wereld van vandaag is fundamenteel veranderd. De politieke-, economische- en sociale contouren van de wereld zijn mondiaal veranderd ten opzichte van veertig jaar geleden.
Suriname wordt heden ten dage geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals energieschaarste, grensoverschrijdende criminaliteit, corruptie, financiële- en economische instabiliteit en zorgwekkende milieuproblematiek. Op nationaal niveau zal veel meer aandacht geschonken moeten worden aan het verhogen van de veiligheid in de samenleving en van het veiligheidsgevoel onder de burgers.
De VHP vraagt de regering wederom dat er onmiddellijk effectieve maatregelen worden getroffen tegen de steeds toenemende verruwing- en verharding van de criminaliteit, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. Het is alom bekend dat de georganiseerde misdaad de soevereiniteit van een land ernstig in gevaar brengt.
De partij ziet graag dat de regering op een gebalanceerde en gestructureerde wijze internationale, regionale- en bilaterale samenwerkingen aangaat om het land verder te ontwikkelen in het bijzonder met nationale- en eventueel internationale inspanningen.
Suriname zal en moet weer een respectabele positie krijgen in de rij der naties, zijnde een gezaghebbende rechtsstaat gestoeld op democratische principes.
Het diasporabeleid zal doelgerichter ontwikkeld moeten worden in nauwe samenwerking met de diasporasamenleving in het buitenland, voornamelijk in Nederland, door deze personen actief erbij te betrekken. We moeten gezamenlijk werken aan een beter Suriname zodat we met z’n allen en de generaties die na ons komen daar maximaal van kunnen profiteren.
De Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) wenst de hele natie en haar diaspora een Switi Srefidensi toe. God zij met ons Suriname!
VHP

error: Kopiëren mag niet!