VHP: Regering Bouterse heeft nagelaten financiële neergang te voorkomen

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) wenst de volgende verklaring af te leggen in verband met de devaluatie van onze munteenheid. Het desastreuze beleid gevoerd door de regering Bouterse l, heeft geresulteerd tot een overheidstekort van ca. SRD 650 miljoen. Deskundigen waarschuwden onlangs luid en duidelijk, dat dit wanbeleid zou leiden tot een te kort ver boven de SRD SRD 1 miljard in 2015.
De staatsschulden zijn als gevolg van het wanbeleid van de regering aan het toenemen en de monetaire reserves dalen met de dag tot dramatisch lage niveaus. Daarentegen constateert de bevolking haast geen van effectieve vergroting van onze verdiencapaciteit. De regering blijkt de gegeven adviezen van deskundigen om minder uit te geven dan wat de verdiensten zijn niet te hebben opgevolgd.
Van de regeringszijde is steeds geopperd dat de financiële huishouding onder controle is. Eveneens zou van een devaluatie van onze munteenheid geen sprake zijn. Dit was de belofte vanuit het hoogste gezag van Suriname aan de bevolking. Intussen heeft de CBvS in een persbericht meegedeeld, dat onze SRD is gedevalueerd. De koers is van SRD 3.35 naar SRD 4,00 gestegen voor USD 1, met ingang van 18 november 2015.
Een feitelijke waarde daling van onze nationale munteenheid met minimaal 20%. De VHP heeft steeds blijk gegeven van grote bezorgdheid over het financiële wanbeleid dat gevoerd is door de regering Bouterse I en II en de consequenties daarvan. Ook heeft de VHP voortdurend gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen, zowel nationaal als internationaal, bij continuering van het ongewenste beleid.
De devaluatie heeft ernstige gevolgen, vooral voor het leven van het volk van Suriname. De waardevermindering van de SRD betekent dat tegoeden op de rekeningen courant, de spaargelden en de salarissen met 20% zijn gedaald. Het volk is nu officieel verplicht hogere prijzen te betalen voor alles wat men aanschaft. Een ieder is vanaf heden, door genoemd ondoordacht handelen van de regering, 20% armer geworden.
Door de recente prijsverhogingen voor elektriciteit, water brandstof en vele andere goederen, die verband houden met het gebruik van deze voorzieningen werden grote delen van de samenleving verder in armoede gedompeld. Het volk heeft de gevolgen van het wanbeleid maar te accepteren. De lovende woorden voor, tijdens- en na de verkiezingen van de regeringspartij blijken allemaal gebakken lucht te zijn.
De regering Bouterse heeft duidelijk nagelaten alles te doen om deze financiële neergang voor het volk te voorkomen. Alle adviezen voor een prudent financieel beleid zijn, mogelijk bewust, terzijde gezet. De regering wordt wederom door de VHP opgeroepen om deskundige maatregelen te treffen om te voorkomen dat het volk in verdere armoede geraakt. Het financiële beleid moet erop gericht zijn om de uitgaven van de staat te verminderen.
De uitgaven die geen prioriteit behoeven zullen geleid moeten worden naar diverse uitgaven die direct bijdragen tot inkomstenvermeerdering en/of tot versterking van de verdiencapaciteit van het land. De regering wordt ook dringend opgeroepen om de gevolgen van haar besluit tot devaluatie van de SRD en van andere prijsverhogingen, door te rekenen en de gevolgen daarvan te communiceren richting het volk.
Ook zal de regering een gezond financieel beleid moeten voeren zodat het volk in waardigheid kan leven, er werkgelegenheid kan worden gecreëerd of op z’n minst behouden blijft en waarbij het bedrijfsleven haar productiviteit kan handhaven c.q. opvoeren.
De regering draagt de verantwoordelijkheid om het Surinaamse volk vertrouwen te bieden op elk gebied zodat zij een goede toekomst tegemoet gaat. De regering moet het volk van Suriname een perspectief bieden welk tot stand komt door gedegen beleid.

error: Kopiëren mag niet!