Diválifeest in teken van saamhorigheid en bezinning

Het Divali feest staat in het teken van saamhorigheid en bezinning. Diváli is een belangrijke religieuze feestdag binnen het Hindoeïsme waarmee onze multireligieuze samenleving ook wordt verrijkt en dat door miljoenen Hindoes over de hele wereld met vreugde en ingetogenheid wordt gevierd.
Divali is gewijd aan Maha Lakshmi, de gemalin van God Vishnu, de personificatie van licht, geluk, de voorspoed, het succes, wijsheid, welvaart en het symbool van de ideale (huis)vrouw. De boodschap die op deze feestdag wordt uitgezonden heeft een universeel karakter. De mens wordt eraan herinnerd dat het kwade zowel buiten ons als in ons verslagen wordt om innerlijke en maatschappelijke vrede te creëren en te verspreiden.
De diepere betekenis van Divali: “We verwelkomen God Lakshmi en willen dat er licht moet schijnen. De duisternis moet verdwijnen. Het allerbelangrijkste is dat het licht in ons lichaam en in onze harten moet schijnen. Dan hebben we ons doel als mens bereikt. Vredig met elkaar omgaan, broederlijk met elkaar leven en iets voor elkaar kunnen betekenen voegt veel meer functionele, morele en ethische waarde aan het leven toe”.
Het begrip ‘licht’ heeft in bijkans alle culturen een bijzondere betekenis, echter wordt het door elke cultuurgroep anders benaderd, hetgeen toch op hetzelfde neerkomt. Behalve dat het een symbool is van het goddelijke, wordt het ook in verband gebracht met kennis en spiritualiteit.
Als we conform de Dharma (de hoogste orde van onze geloofsovertuiging) denken en handelen, zal het Goddelijke Licht ons zeker bereiken en ons leiden naar de weg van de waarheid en duistere krachten verdringen.
Divali is een tijd van vreugde en vernieuwing, de dia’s kondigen Divali aan en symboliseren en verspreiden het licht dat op Divali centraal staat, het is het licht van verlichting, het is licht van harmonie, het is het licht van vrede (Shanti), het is het licht van liefde en broederschap, en het is licht van de Almachtige dat vanuit ons hart de wereld mooier maakt.
Het Divalifeest accentueert ook een aantal belangrijke maatschappelijke waarden zoals gemeenschapszin en gezamenlijkheid, reinheid en schoonheid. Dus reden om letterlijk en figuurlijk schoonschip te maken. Het is goed om die waarden ieder jaar opnieuw bewust te vieren en uit te dragen.
Onze grootste verworvenheid, namelijk onze harmonieuze multi-etnische en multiculturele samenleving maakt het ons mogelijk een veilig, vredelievend en welvarend land te worden van mensen die van overal ter wereld bij elkaar zijn gebracht.
We weten met zijn allen dat de gedachtegang achter dit belangrijke feest dieper ligt dan het feesten alleen, in die zin dat Diváli de mogelijkheid biedt om het gevoel van verbondenheid tussen de burgers van onze natie verder te versterken als een essentieel element in het traject van natievorming.
Samen moeten we buigen en bewust worden van wie zijn we, wat hebben we opgebouwd en hoe gaan we ermee om. We moeten, wat we aan culturele rijkdommen hebben overgehouden, koesteren en waarderen. De grondslag voor eenheid, saamhorigheid, vrede en liefde met en voor elkaar ligt hierin verscholen.
Het Diválifeest moet ons ook stimuleren om gedurende de rest van het jaar meer oog te hebben voor elkaar, zodat we gezamenlijk, met behoud van de hoogstaande waarden en normen van moraal en ethiek, verder kunnen werken aan de versnelde ontwikkeling van ons geliefd land Suriname.
Moge de Godin Lakshmi Mátá u allen zegenen met voorspoed, veel geluk, wijsheid en een gezond leven. Laten we op deze bezinningsvolle dag bidden voor de eenheid, saamhorigheid en voorspoed van ons geliefd land Suriname.
De Vooruitstrevende Hervormings-Partij(VHP) wenst de totale Surinaamse samenleving een Subh Divali toe.
Subh Diwáli
VHP

error: Kopiëren mag niet!