Jules: ‘Relyveld verkondigt onwaarheden’

????????????????????????
????????????????????????
Pearl Jules, de ontslagen directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), verwijt minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) van het verkondigen van leugens over het besluit van zijn recente ontslag. Jules zegt aan Dagblad Suriname dat de bewindsman beweert dat de SBB-directie onder zijn leiding een bedrag van SRD 72 miljoen op slinkse wijze zou hebben weggesluisd. ‘Is de minister bereid hieraan consequenties te verbinden? Nog geen 24 uur daarna komt hij zelf op deze beweringen terug zonder zijn eerder uitspraken te corrigeren’, benadrukt de ex SBB-topper. Jules heeft ondertussen besloten om de redenen tot zijn ontslag juridisch aan te vechten. In geen van de gevallen waarbij de Centrale Landaccountantsdienst (Clad) voor het plegen van controlewerkzaamheden werd ingeschakeld, is zij volgens Jules tot de bevinding gekomen om de overheid te adviseren tot ontslag, ontheffing of strafrechtelijke vervolging van de leidinggevenden van de SBB door inschakeling van het Openbaar Ministerie.
ACMA-rapport zit vol onwaarheden en verdraaiing
De reden voor ontslag zou volgens de minister zijn het rapport van een administratiekantoor, dat hij in de hand zou hebben genomen om de SBB door te lichten, welke handeling geheel in strijd is met de statuten van de SBB. Het rapport van het administratiekantoor ACMA, die in opdracht van de bewindsman een de aantijgingen uit het Clad-rapport nader heeft onderzocht, is tot heden niet ter beschikking gesteld aan de advocaat van Jules. De ex-SBB-topper vindt dat het ACMA-rapport vol onwaarheden en verdraaiingen zit. Het besluit van de minister zou volgens hem ook op dit rapport zijn gebaseerd. Door het niet verstrekken van dit rapport weten de in ongenade gevallen directieleden niet waarvan zij beschuldigd worden, dan wat in de ontslag- en ontheffingsbrief staat geschreven. ‘De minister spreekt over financieel mismanagement in zijn schrijven zijdens de directie van de SBB, maar de SBB kent sedert haar oprichting in 1998 tot en met 2013 alleen goedgekeurde jaarrekeningen afkomstig van een lokaal en een gerenommeerd accountantskantoor. En bij een organisatie met duidelijk zichtbare groei over de afgelopen 5 jaren als wat de SBB weergeeft, reist de vraag over welke financieel mismanagement men het heeft’, aldus Jules. De afronding van de werkzaamheden inzake de controle op de jaarrekeningen over 2014, zoals de statuten voorschrijven, worden thans volgens hem gestagneerd door de activiteiten van het administratiekantoor ACMA .
Leningen aan personeel wel verantwoord
Volgens de ACMA verdient Jules SRD 30.000 en worden bedrijfsmiddelen gebruikt om renteloze leningen te verstrekken aan personeel. ‘Toen in 2003 de SBB met sluiting bedreigd werd, werd het voor haar personeel steeds moeilijker om aan te kloppen bij onze financiële instellingen. De leningen die verstrekt werden, namen toe enkel en alleen omdat de organisatie aan het groeien was. De leiding van de afdelingen Financiële Zaken en Personeelszalen heeft toen acties ondernomen om dit onder te brengen bij een financiële instelling, maar deze had voorwaarden waaraan de organisatie niet kon voldoen. Het enige succes is dat voor nieuwe aanvragen men wel kon stappen naar de bank en dat van personeelsleningen werd afgebouwd.’ Volgens Jules heeft Clad eind 2014 en begin 2015 een grondig onderzoek gedaan, waarbij de totale leningenadministratie is doorgelicht en een rapport is uitgebracht. ‘De Minister vond dit Clad-rapport echter niet diepgaand genoeg’, aldus Jules.
Maandelijks SRD 50.250 nodig voor aflossing dienstvoertuigen
Het kan volgens Relyveld niet dat de dienst beschikt over 127 dienstvoertuigen, waarvan er 25 dit jaar zijn aangeschaft. Jules zegt dat het wagenpark van de SBB, waarvan meer dan de helft wordt ingezet voor veldwerkzaamheden in het binnenland, niet contant maar zonder aanbetaling met een looptijd van 5 tot 7 jaar worden aangeschaft. Hiervoor wordt er maandelijks SRD 50.250 afgelost. Het onderhoud van alle voertuigen wordt door de logistieke afdeling gedaan, waar behalve voertuigen van het ministerie ook dat van de minister en zelfs zijn privévoertuig regelmatig wordt geserviced. Dat het wagenpark nu is uitgegroeid, komt doordat afgeschreven voertuigen niet van de hand worden gedaan, maar ter beschikking worden gesteld voor stafleden belast met diverse controle verantwoordelijke werkzaamheden. Jules vindt dat de bewindsman heel agressief in de media is gekomen, terwijl het gaat om daadwerkelijk geleverde diensten, waarvan de eigenaren een werkrelatie hebben met de SBB. ‘De huur van het vrachtvoertuig en van panden als magazijnruimte was vanwege de uitbreiding en renovatiewerkzaamheden van de organisatie ook noodzakelijk. De nog te betalen vergoeding hiervoor is na overleg en goedkeuring van de accountant en het dagelijks bestuur verrekend met uitstaande leningen, doch nimmer tot een nihil zoals de minister doet blijken in zijn relaas’, aldus Jules.
Huur panden geschiedt na uitvoerig overleg directie
‘De controle door middel van inventarisatie vindt regelmatig plaats door de afdeling Interne Controle, die net als de magazijnmedewerkers ten alle tijde de ruimte mogen betreden. Voordat wij over een eigen ruimte beschikten op Brownsweg werd ook een pand gehuurd van een medewerker (boswachter) zijn moeder, en bij de renovatie van post Stolkertsijver is tijdelijk de woning van een broer van een medewerker gehuurd. Voorts kan ik u aangeven dat er heden ten dage ook panden gehuurd worden bij derden, waarbij er op geen enkele manier een familiaire band bestaat tussen hun en de medewerkers van de organisatie. De huur van panden geschiedt na uitvoerig directieoverleg en wordt daarna aan het bestuur voorgelegd’, aldus Jules.
RGB knipt jaarlijks op subsidies SBB
Het Clad-onderzoek heeft uitgewezen dat de leiding van SBB gelden uit onder andere concessierechten ten eigen bate gebruikt naast de SRD 14 miljoen subsidie die er wordt verstrekt. De subsidieovermaking over het jaar 2015 heeft volgens Jules slechts plaatsgevonden tot februari 2015. De salarisuitbetaling over oktober 2015 heeft volgens bekomen informatie van Jules met grote inspanning op nettobasis plaatsgevonden. Dit betekent dat er geen overmaking heeft plaatsgevonden van de ingehouden loonbelasting en AOV-gelden. ‘Hopelijk wordt de wnd. directeur Hesdy Esajas niet beschuldigd van het verduisteren van de ingehouden loonbelasting en AOV-gelden’, stelt de ex SBB’er. De SBB dient elk jaar haar begroting in bij het ministerie van ROGB en jaarlijks wordt er volgens Jules telkens geknipt in de begroting. Ook wordt de subsidieverlening steeds weer ingeknipt. Helaas werd de subsidie onregelmatig onvolledig en ook niet conform de goedgekeurde begroting verleend. Volgens Jules heeft de Clad in een rapport van 2003 de toenmalige overheid hierop gewezen de SBB te voorzien in wat zij nodig heeft om haar werkzaamheden naar behoren uit te voeren. ‘De voorschotten welke getrokken worden uit de geinde middelen worden duidelijk en zichtbaar in de goedgekeurde jaarrekeningen van de SBB opgenomen, dus zie daar de verantwoording waarnaar de minister op zoek is’, aldus Jules.
FR

error: Kopiëren mag niet!