Politiebond bereidt kort geding voor

De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft advocaat Frank Truideman in de arm genomen om de belangen van de leden te behartigen. Bondsvoorzitter Robby Ramjiawan zegt aan Dagblad Suriname dat de advocaat bezig is om de documenten c.q. processtukken te verzamelen om een kort geding aanhangig te maken tegen het niet uitbetalen van de gewerkte c.q. verrichte overuren. ‘Het kan vandaag maar ook morgen plaatsvinden’, legde Ramjiawan uit. De bezwaren en protesten van de leden hebben betrekking op het niet uitbetalen van overwerk over de maand juli 2015 door de werkgever, in deze de korpsleiding. Daarnaast is er een wensenpakket van de SPB, waaraan invulling moet worden gegeven. Enkele ondertekenaars van de aanvraag van de algemene vergadering hebben ook bezwaren en protesten van de leden met betrekking tot het mutatie- en het bevorderingsbeleid van het Korps Politie Suriname (KPS) aangevoerd. Ook zijn er bezwaren en protesten van de leden, die onder erbarmelijke omstandigheden op bepaalde plaatsen werkzaamheden verrichten. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet de eerste keer is dat overwerk van korpsleden door de korpsleiding niet is uitbetaald. Vanwege de aanhouding is het voor de leden onduidelijk wie wel en wie niet de bevoegdheid heeft om het verrichte overwerk al dan niet te laten uitbetalen c.q. delen daarvan door te halen. Bovenal bestaat er een mutatiebeleid, dat door de korpsleiding is goedgekeurd.
Besluiten
Op de algemene ledenvergadering werd besloten om het voorgelegd wensenpakket goed te keuren en het bestuur te machtigen om dit ten spoedigste aan de regering aan te bieden ter realisering c.q. ter bespreking. Het bestuur is gemachtigd om de kwestie rond het niet uitbetalen van overwerk door de korpsleiding voor te leggen aan de rechter in kort geding, zodat daarover een uitspraak wordt gedaan, met daaraan gekoppeld een dwangsom, zodat voor de toekomst het in ieder geval voor de leden duidelijk is wie de autoriteiten zijn die bevoegd zijn om overwerk te laten verrichten, waarvan de betaling gegarandeerd is. Het bestuur is opgedragen om met de minister van Justitie en Politie zo spoedig mogelijk oplossingen te bewerkstelligen voor de slechte werkomstandigheden van de leden op de posten Cabanavo, Antonio do Brinco, Stolkertsijver, Klaaskreek, Djoemoe, Sarakreek en Burnside. Daarnaast eisen de leden dat het bestuur van de Surinaamse Politiebond medezeggenschap krijgt in het mutatie- en bevorderingsbeleid van het Korps Politie Suriname.

error: Kopiëren mag niet!