Financien distantieert zich van mediaberichten

Het Ministerie van Financiën, optredend als beleidsvoerder en toezichthouder over alle overheidsbetalingen, neemt ten stelligste afstand van het beeld te creëren met berichtgevingen in de media. Reeds in een vroeg stadium van de nieuwe regering, en mede in het kader van het gereed brengen van de begroting 2016 en de gewijzigde begroting 2015, heeft het Ministerie achterstanden in de betalingen geïnventariseerd en gestructureerd. Tevens heeft het Ministerie een crash programma opgezet om de uitgavendiscipline te versterken. In de visie van het Ministerie gaan deze twee zaken hand in hand. Voor de reeds geleverde goederen en diensten door derden aan de Overheid zullen de rekeningen zonder meer betaald worden.
Het Ministerie heeft zonder oponthoud een plan uitgezet om achterstanden zo snel en veel mogelijk in te lopen voor het einde van het jaar. Waar nodig heeft het Ministerie gesprekken met belanghebbenden en hun vertegenwoordiging gevoerd. Hiermede is het plan voor een ordelijk en overzichtelijk betaalverloop gegarandeerd. Tegelijkertijd heeft het Ministerie een programma op touw gezet waarmede alle nieuwe uitgaven tot het einde van het jaar alleen op basis van noodzaak en prioriteit zullen worden geaccordeerd. Hier hebben vooral de ministeries een rol te vervullen. Alle aanvragen voor nieuwe uitgaven worden door de regering zeer streng op hun merites beoordeeld. Zoals eerder in de pers aangegeven mag een betrokken ministerie uitsluitend een verplichting aangaan wanneer toestemming door Financiën is verleend. Er wordt daarbij onder meer gelet op de beschikbare middelen. De Raad van Ministers heeft onlangs dan ook een gewijzigde begroting 2015 afgesproken die enkel de strikt noodzakelijke uitgaven waarborgt. Deze is inmiddels door de President aangeboden aan het Parlement.
Aan openstaande recus zijn aangetroffen op het Ministerie van Financiën SRD 1.4 miljard en nooit hoger. Het getal dat in de berichtgeving circuleert, is volledig uit de duim gezogen en kan alleen maar dienen om verwarring te zaaien. In rap tempo is daarentegen gewerkt om de kleinere naar de grote bedragen uit te betalen, en het aantal reçu’s is daarmede ook drastisch geslonken. Dit is het resultaat van nakomen van betaalverplichtingen en dus niet van vermeende afwijzing van recus. Zonder de persoonsrechten van individuen te schenden kan het Ministerie verzekeren dat in bepaalde individuele gevallen juist is voorkomen dat nog langer schade werd geleden. Het inlopen van de betaalachterstanden heeft ervoor gezorgd dat de financiële balansen van bedrijven weer in orde kwamen, roodstanden werden opgeheven bij banken en veilingen werden voorkomen.
De regering is door DNA gevraagd om toelichting te geven op het gebied van overheidsfinanciën, waarover was afgesproken dat die na het reces gegeven zou worden. Het Ministerie van Financiën respecteert ten zeerste dat zij eerst de openheid aan de volksvertegenwoordiging zal verschaffen en betreurt het dan ook dat er een valse toedracht wordt verspreid.

error: Kopiëren mag niet!