1 oktober toespraak Onderwijsminister Peneux

Toespraak minister van Onderwijs, Wetenschap en Cult1uur drs. Robert Peneux in verband met de opening van het schooljaar 2015-2016.
Leerlingen, studenten, onderwijsgevenden, schoolleiders, directeuren, ouders en/of verzorgers, dierbare landgenoten,
Allereerst wil ik alle onderwijsgevenden maar ook mijn staf op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van harte dankzeggen die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben weten te leveren aan het welslagen van het afgelopen schooljaar. Thans staan we aan de vooravond van een nieuw schooljaar 2015-2016. Vastberaden zonder vrees gaan we dit nieuw schooljaar tegemoet. Gezamelijk zullen wij trachten de onderwijsdoelen te verwezenlijken met de beschikbare financiële middelen.
Onderwijsgevenden, ouders en/of verzorgers.
U heeft een verantwoordelijkheid het beste uit uw kind te halen. Motivatie, innerlijke liefde vanuit de ouders en/of verzorgers, coaching en/of begeleiding van uw kind zijn de primaire randvoorwaarden voor het beter presteren van uw kind. We gaan niet een gemakkelijke periode tegemoet. Een periode waarbij wij als ministerie met de ons ten dienste staande middelen er toch voor zullen moeten zorgdragen dat uw kind kwalitatief goed onderwijs geniet.
Als ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur staan wij voor een uitdaging. De precaire financiële situatie van ons land gaat ons dwingen om creatief te denken. Wij gaan gezamelijk prioriteiten moeten stellen. Bezuiningen op het vlak van de nutsvoorzieningen zoals water, licht en telefoon genieten prioriteit. Financiële geld stromen binnen onderwijsinstituten en het ministerie moeten transparanter worden en verspilling van oneigenlijke uitgaven moet voorkomen worden. De interne Controle zal geoptimaliseerd worden. Wij zijn allen verantwoordelijk voor het welzijn van ons onderwijs en de tijd van veel verzuimen bij onderwijsgevenden en studenten moet tot het verleden gaan behoren.
Ieder onderwijsgevende is pedagogisch-didactisch gevormd en weet hoe te handelen in elke onderwijssituatie. Desondanks merken wij dat sommige leerkrachten een scheve schaats rijden door hun abusievelijk gedrag. Als ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zullen wij elke probleem situatie heel goed bestuderen en gepaste maatregelen treffen. Sexuele intimidate, lichamelijk geweld tegen onderwijsgevenden en leerlingen zal niet getolereerd worden.
Op leerlingen doe ik ook een beroep om zich te gedragen. Scheldwoorden bezigen tegen leerkrachten, medeleerlingen, en schoolleiders en/of directeuren zal ook niet getolereerd worden. Indien u als leerling op welke wijze dan ook bent benadeeld of bent beledigd is het de inspecteur van Onderwijs die de zaak verder onderzoekt en een advies geeft aan de departementsleiding van het ministerie.
De Naschoolse Opvang en Begeleiding
Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in het jaar 2012 een aanvang gemaakt met het project Naschoolse Opvang en Begeleiding. In het schooljaar 2013-2014, 2014-2015 heeft het ministerie het programma gecontinueerd zonder grondige evaluatie. Voor het schooljaar 2015-2016 zal het ministerie met alle actoren nagaan of de Naschoolse Opvang en Begeleiding een positief effect teweeg heeft gebracht bij de leerresultaten van de individuele leerlingen op de basisscholen. Ook zal het bestaande curriculum aangepast moeten worden met expressievakken en bewegingsonderwijs. De Naschoolse Opvang en Begeleiding zal ook verankerd moeten worden in de wet primair onderwijs zodat iedere leerling optimaal deelneemt aan de Naschoolse Opvang en Begeleiding. Al deze exercities nopen mij tot het besluit voorlopig de Naschoolse Opvang en Begeleiding stop te zetten. Afhankelijk van het resultaat zal het ministerie nagaan in welke vorm we verder gaan. Hoe zeer wij het ook betreuren zullen wij deze interventie moeten plegen om een betere basis te leggen bij de voortzetting hiervan.
Wetgeving in het onderwijs
Als prioriteit voor dit schooljaar is gesteld dat wij de wetgeving op de verschillende onderwijsniveau’s zullen oppakken. Het ministerie heeft zes werkgroepen in voorbereiding voor de volgende wetten:
– De wet op het Primair onderwijs, waarbij ook het speciaal onderwijs wordt meegenomen.
– De wet op het Secundair onderwijs.
– De wet op het Tertiair onderwijs.
– De wet op de Titulatuur.
– De wet professionalisering voor onderwijsgevenden in Suriname.
– Richtlijnen voor onderwijsgevenden in Suriname.
– De wet Taalraad.
– De Taalwet.
– De Spellingwet.
– De schoolreglementen voor Primair en Secundair onderwijs.
Door het ministerie zullen werkgroepen worden ingesteld met terzake deskundigen die zich zullen moeten buigen over deze wetten. Voorts is het ministerie bezig met de aanpassingen van het Schoolreglement voor VOS niveau. Ook het huishoudelijk reglement voor het primair en secundair onderwijs zullen worden herziend.
Second BEIP
Onderwijsvernieuwingen in het primair onderwijs zijn noodzakelijk. Maar de implementatie van de leermethoden moet goed doordacht plaatsvinden. De leerjaren 7 en 8 dienen te worden afgerond. De vernieuwingen in het primair onderwijs zullen van de leerkrachten vereisen dat zij zich moeten bijscholen, omscholen en professionaliseren. U zult als leerkracht boven de leerstof moeten staan. Centrum Nascholing Suriname (CENASU) zal bij deze professionalisering een belangrijke rol vervullen.
Speciaal Onderwijs
Kinderen van het speciaal onderwijs moeten op een volwaardige wijze behandeld worden en genieten een reële kans in het Surinaams onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur acht het belangrijk dat leerkrachten van dit type onderwijs geprofessionaliseerd worden. Ook zullen de mogelijkheden voor verdere ontplooiing van deze doelgroep bestudeerd worden door het ministerie.
Onderwijs in het Binnenland
Velen van ons weten dat onderwijs in het binnenland aandacht verdient. Sommige onderwijsgevenden aldaar ontberen de noodzakelijke nutsvoorzieningen en doen hun uiterste best om leerlingen adequaat te scholen. Desondanks is het de taak van het ministerie om zorg te dragen voor verdere professionalsering van onderwijsgevenden aldaar. Nu is het ministerie bezig met een groep deskundigen na te gaan in hoeverre kort modulair opgezette onderwijs opleidingen kunnen worden aangeboden aan onderwijsgevenden aldaar.
Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau
Bij dit type onderwijs zal vernieuwing per vak bestudeerd worden. Thans is een werkgroep bezig het natuurkunde onderwijs te herzien. Vaktrainingen voor leerkrachten en vernieuwing van de leermethode moet zorgdragen voor de kwaliteitsverbetering van het natuurkunde onderwijs op VOJ niveau. Het trainen van MULO directeuren in schooladministratie en management moeten resulteren in het beter managen van scholen.
Voortgezet Onderwijs op Senioren niveau
Het ministerie heeft getracht met de centrale inschrijving voor scholen op VOS niveau te bewerkstelligen dat elke leerling dicht bij huis geplaatst is geworden. Door deze aanpak heeft het ministerie een spreiding van alle niveaus kunnen bewerkstelligen en is er voor zorg gedragen dat elk kind een plaats heeft kunnen bemachtigen. Er is thans een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen ten behoeve van het IMEAO-5. Deze school zal gehuisvest zijn in het gebouw van Sanathan Dharm aan de Magenta weg. Scholengemeenschap Kwatta afdeling HAVO/VWO, VOS Maho te Saramacca, Afdeling HAVO/VWO te Welgedacht C zijn nu volwaardige scholen geworden. Het ministerie heeft reeds zorg gedragen voor leermiddelen ten behoeve van deze scholen. Door de instroomvereisten van het Schakelinstituut Middelbaar Onderwijs te verruimen kan deze opleiding veel meer studenten accomoderen. Dat die behoefte er was blijkt ook uit het enorm aantal inschrijvingen op deze school. Hiermee wordt een tweede kans geboden aan leerlingen die anders het gevaar liepen om drop-out te worden.
Aan de studenten op het Voortgezet Onderwijs zeg ik het volgende. Jullie zijn een stap dichterbij om je carriere te verwezenlijken. Laat je door niets en niemand afleiden om je doel te bereiken.
Hoger Onderwijs
De efficiënte besteding van de financiële middelen in het hoger onderwijs geniet prioriteit. De opleidingen moeten afgestemd zijn op de behoefte vanuit de maatschappij. Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken moet resulteren in het maken van beleid. Beleid is vooruit denken. De wereld staat niet stil. De technologische ontwikkelingen nemen toe. Long distance education en de upgrading van docenten volgens een goed human resource development plan verdienen aandacht. Een werkgroep zal zich buigen over alle instroomvereisten in het hoger onderwijs. Accreditatie en registratie van alle in Suriname gevestigde hoger onderwijs instellingen genieten zeker prioriteit.
Het instituut voor de opleiding van Leraren (IOL) biedt opleidingen aan op LO, MO-A en MO-B niveau. De transformatie naar de BAMA structuur is nu in bestudering bij het IOL. U weet allen dat het aanbieden van Master opleiding alleen kan en mag als voldaan is aan een aantal randvoorwaarden. Upgrading van docenten in de nieuwe didactische methoden zoals het competentiegericht onderwijs, vakinhoudelijke trainingen en nieuwe toetsvormen is meer dan noodzakelijk. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met soortgelijke instituten in het buitenland moet zorgdragen voor het upliften van ons onderwijs niveau op de lerarenopleidingen.
Werkgelegenheid voor pas afgestudeerden
Suriname is een gezegend land omdat wij in staat zijn zelf onderwijsgevenden op te leiden. Toch merken wij dat afgestudeerden van de pedagogische instituten moeilijk een werk vinden in het onderwijs. Op dit moment is er een overschot aan leerkrachten die in het bezit zijn van een onderwijzeresse-A akte, hoofdkleuterleidster akte en onderwijzersakte. Daarom neem ik het besluit dat een ieder die de pensioengerechtigde leeftijd van 60 bereikt niet meer in aanmerking zal komen voor dispensatie verlening c.q. dienstverlenging. Voor degenen die in het bezit zijn van een MO-B akte of drs of MSc graad zal alleen dispensatie verleend worden indien ons onderwijs niet in de behoefte kan voorzien.
Ook afgestudeerden verdienen een kans om hun krachten te geven in het onderwijs.
Avondopleidingen
De output van geslaagden en overgangspercentages voor alle avondopleidingen in Suriname zullen goed geëvalueerd worden. Veel geld gaat gemoeid met het draaiend houden van deze opleidingen. Avondopleidingen moeten niet gezien worden als tweede kans onderwijs. Heden ten dagen zijn er studenten die bewust kiezen voor een avondopleiding omdat zij al vroeg zelfstandig willen worden. Het fenomeen van veelvuldig verzuim van sommige leerkrachten, sommige leerlingen en/of studenten, sommige directeuren gaat ingedampt moeten worden. Ook zullen de curricula’s van deze avondopleidingen geëvalueerd worden.
Dierbare landgenoten, wij moeten werken aan orde en fatsoen binnen ons onderwijs. Nu is de tijd aangebroken om kritisch te zijn en samen te werken aan een goede toekomst voor onze jeugd. Niets zal ons weerhouden en ons misleiden om de gestelde doelen te verwezenlijken.
Wees gerust alles komt terecht.
Dank u.

error: Kopiëren mag niet!