Gajadien vraagt duidelijkheid over duizenden afgewezen reçu’s

Recentelijk is er door een lid van de regering aan de vertegenwoordigers van de vakbeweging en bedrijfsleven in verband met de bespreking voor tarieven voor nutsbedrijven, doorgegeven dat enkele duizenden reçu’s die voor uitbetaling waren aangeboden, zijn afgewezen, omdat voor deze geen tegenprestatie of levering aan de overheid heeft plaatsgevonden. Hiervan is er ook melding gemaakt in de media. Vanuit de regering is er geen reactie gegeven voor deze ernstige kwestie. In dit verband meende volksvertegenwoordiger Asiskumar Gajadien een interpellatievoorstel aan De Nationale Assemblée ter goedkeuring voor te leggen. “Als een minister tegenover vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de vakbeweging aangeeft dat er een groter achterstand is dan bekend, is het mijn taak als volksvertegenwoordiger om de regering naar duidelijkheid te vragen. Wanneer er zaken zich hebben voorgedaan waartegen geen tegenprestatie geleverd is en betaalstukken zijn ingediend, is dat valsheid in geschrifte”, zegt Gajadien.
Het is verder nog steeds onduidelijk wat de betalingsachterstand is van de Staat aan leveranciers en aannemers, aangezien het nog ernstiger is als wordt gesuggereerd dat de feitelijke achterstand bijkans 3 miljard is in plaats van 1 miljard als opgegeven door de regering. Volgens Gajadien zou het met het geautomatiseerd systeem inmiddels duidelijk moeten zijn wat de exacte betalingsachterstand zou moeten zijn. Deze onregelmatigheden en onduidelijkheden roepen veel vragen ter beantwoording vanuit de regering c.q. de minister van Financiën. Het is voor Gajadien onduidelijk om welk bedrag het in totaal gaat, op welke ministeries deze malversaties zich hebben voorgedaan en welke functionarissen hieraan hebben meegewerkt. Gajadien meent dat met deze uitgaven niet alleen de belastingbetalers, maar de totale Surinaamse samenleving opgelicht zou zijn. “Dergelijke onregelmatigheden leveren een ernstig strafbaar feit, welke nader en diepgaand onderzocht en gecorrigeerd dient te worden”, zegt Gajadien. De parlementariër nodigt de regering uit om op de meest korte termijn De Nationale Assemblée grondig te informeren over deze ernstige onregelmatigheden en een plan van aanpak voor verder onderzoek in te stellen ter voorkoming van deze situatie in het vervolg.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!