AZP en Nierdialysecentrum betreuren onrust

Het Nierdialysecentrum (NNC) zou voor onbepaald moment gesloten worden. Dat werd bekendgemaakt op 23 september middels een persbericht gestuurd door de Patiëntenraad van het NNC. Er zijn in Suriname meer dan 700 Surinamers die dialyseren en ongeveer 400 patiënten die bij het NNC deze behandeling ondergaan. Hemo Dialyse is een levensbedreigende ziekte, die diep ingrijpt op de gezondheid en het sociaal- en maatschappelijk leven van de patiënten. Door deze ziekte hebben zij hun baan kwijtgeraakt, gezinnen en relaties zijn ontwricht en vanwege de zorg (behandeling, medicatie en reiskosten) worden zij geconfronteerd met extra kosten, die niet allemaal door de overheid en verzekeringsmaatschappijen worden gedekt/vergoed. De dialysepatiënten verbonden aan het NNC ervaren deze behandeling en het proces als zeer nijpend. De informatie luidde dat vanwege de precaire situatie van Suriname er een grote betalingsachterstand is, waardoor leveranciers niet over hun gelden kunnen beschikken. Volgens het NNC bedraagt de betalingsachterstand € 400.000 die men verschuldigd is aan diverse materiaalleveranciers.
“Het AZP heeft van de diverse verzekeringsmaatschappijen het geld ontvangen om de behandeling van ons NNC-patiënten te bekostigen. Sinds de regering de subsidie van het AZP heeft stopgezet, worden gelden bestemd voor het NNC voor andere doeleinden gebruikt”, aldus de NNC-patiëntraadleden Rozendaal en Tjitrotaroeno. De Patiëntenraad van het NNC had namens de dialysepatiënten een dringend verzoek gedaan aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, de minister van Financiën, de minister van Volksgezondheid, de directeur van het AZP en de leiding van het NNC om de precaire situatie binnen het NNC per direct op te lossen.
Zorg gegarandeerd
Het Academisch Ziekenhuis heeft in dit kader middels een persbericht de achterstanden in de betaling bevestigd en ook dat een belangrijke leverancier de levering heeft stopgezet. AZP stelt in zijn bericht voor dat als men de gezondheid van de patiënten van het NNC niet in gevaar wil brengen, zij in meerdere dialysecentra in Suriname moeten worden gedialyseerd. De dialyses zouden buiten de reguliere werktijden van de andere centra moeten geschieden. “Deze relatief ingewikkelde en kostbare logistieke operatie hebben wij op het laatste moment kunnen voorkomen. Het AZP en het NNC betreuren de ontstane onrust. Mede door de inspanning van de overheid, de leiding van het NNC en de ondersteuning van overige nierdialysecentra, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn, kan de zorg voor de korte termijn gecontinueerd worden”, zegt AZP. Alle betrokken partijen werken aan een structurele oplossing, zodat de behandelingen in de toekomst ongehinderd kunnen worden uitgevoerd.

error: Kopiëren mag niet!