Afschaffing doodstraf in Suriname

dblogoOp dinsdag 3 maart 2015 heeft De Nationale Assemblee met algemene stemmen het gewijzigde Wetboek van Strafrecht goedgekeurd. Dit houdt in dat hiermee tevens de doodstraf in ons land is afgeschaft. Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons strafrecht.
In onze geschiedenis waren reeds drie pogingen tot afschaffing gedaan, echter zonder succes.
In dit verband kan de naam genoemd worden van Mr. Eddy Hoost, een fervente tegenstander van de doodstraf, die als toenmalige minister van Justitie in 1977 een wetsontwerp had laten vervaardigen, waarin de doodstraf werd afgeschaft. Dit ontwerp, dat al door de Raad van Ministers was goedgekeurd, strandde op een afwijzend advies van de toen bestaande Raad van Advies. Het is enigszins verrassend dat alle aanwezige DNA-leden vóór het ontwerp hebben gestemd, daar tenminste één prominent lid zich tot een grote tegenstander van de afschaffing had verklaard. Ook uit sommige religieuze kringen werd bepleit tot handhaving van de doodstraf om godsdienstige redenen.
In de Memorie van Toelichting zijn er drie belangrijke argumenten vóór de afschaffing genoemd, namelijk:
– in de eerste plaats omdat deze sanctie in de praktijk niet meer werd toegepast (de laatste executie dateert uit 1927);
– in de tweede plaats wordt een principiële rede genoemd, namelijk dat de overheid zich niet het recht kan toe-eigenen om deze ultieme straf ten uitvoer te brengen;
– de laatste reden is van praktische aard: de doodstraf is absoluut en onomkeerbaar;
Zij geeft geen erkenning aan de menselijke feilbaarheid. Eenmaal ten uitvoer gebrachte doodstraf kan niet door middel van een herziening van een vonnis worden hersteld. Vooral in Amerika zijn er talloze gevallen te noemen, waarbij achteraf gebleken is dat personen ten onrechte zijn geëxecuteerd.
Met de afschaffing van de doodstraf heeft Suriname zich op dit stuk in een voorhoede positie geplaatst in het Caribisch gebied. In vrijwel alle Engelssprekende Caribische landen bestaat de doodstraf nog en wordt ook ten uitvoer gebracht. Alleen Grenada heeft zich voorstander verklaard van de afschaffing, maar anders dan in ons land is deze nog steeds niet gerealiseerd. In vele Zuid-Amerikaanse landen is de doodstraf reeds afgeschaft.
Opgemerkt moet worden dat anderzijds in ons nieuw wetboek sprake is van strafverzwaring in die zin dat de maximale tijdelijke gevangenisstraf is verhoogd naar 50 jaar. Ook is de voorlopige invrijheidstelling voor plegers van ernstige delicten zoals moord, doodslag, zedendelicten en zware drugsgerelateerde misdrijven, afgeschaft.
In het algemeen kan gezegd worden dat met de aanname van het nieuwe Wetboek van Strafrecht Suriname zijn strafwetgeving heeft aangepast aan hetgeen internationaal gebruikelijk is. In het herziene wetboek zijn bijvoorbeeld ook delicten als cybercrime en terrorisme, die eerder niet in ons strafwetboek voorkwamen, strafbaar gesteld.
Carlo Jadnanansing

error: Kopiëren mag niet!