Stem niet voor dictatuur, corruptie & regelarij!

dblogoIn principe zijn politieke partijen in Suriname letterlijk niets anders dan onderdelen van het overheidsapparaat, waaraan zij zelf van alle kanten trekken. Vandaar dat de overheid op zijn gat ligt en Suriname dus ook. Het toenemende aantal kleine politieke partijen reflecteert de mate van ontevredenheid, frustratie en wanhoop in dit kader. Gedreven door opgespaarde rancune vervallen zij helaas evenzeer in dezelfde fundamentele fout! Wanneer je daarom op 25 mei a.s. gaat stemmen op overheidsambtenaren (zij maken deel uit van de uitvoerende macht), die gekandideerd zijn voor DNA, RR of DR (dus voor de wetgevende macht):
• werk je mee aan het handhaven van dictatuur, corruptie en regelarij;
• verpest je je toekomst en die van je naasten;
• ontneem je 900 plus werklozen hun banen, die op hun beurt weer werkgelegenheid konden doen scheppen; en
• help je aldus de werkloosheid, vooral het verschil tussen rijk en arm, vergroten.
Het is ook legitiem om de vraag te stellen of ambtenaren volgens de personeelswet überhaupt nevenberoepen mogen uitoefenen?
Representatieve dictatuur
In elk geval kan er bij het tegelijk bekleden van uitvoerende en wetgevende functies geen sprake zijn van trias politica of de spreiding der machten, en volgens de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) verenigt dat zich niet met een representatieve democratie. Desondanks hebben OAS missies de afgelopen algemene verkiezingen goed bevonden. Waarom hebben deze OAS missies dit cruciale element daarbij over het hoofd gezien? De bestaande toestand typeert namelijk eerder een representatieve dictatuur.
Ontwikkelingssamenwerking
Ook de ontwikkelingssamenwerking met Nederland heeft een wezenlijk aandeel gehad in het doen postvatten van deze waanzin, met name dat de huidige representatieve dictatuur een normale beleving van een democratische rechtsstaat is. Wat een trieste boel! Vooral het opschorten van de ontwikkelingsgelden – ongeveer twee jaren na de militaire coup van 1980 – heeft onterecht deze waanzin versterkt alsof wij in de periodes daarvoor en daarna echt in een democratische rechtsstaat leefden en leven.
Uitbuitingspraktijken
Aangezien soortgelijke politiek-bestuurlijke systemen, als dat systeem van ons, zich bij uitstek lenen voor uitbuitingspraktijken, zijn verschillende deskundigen de mening toegedaan dat er internationaal opzet in het spel kan zijn geweest. Als wij onze eigen geschiedenis op de keper beschouwen en het resultaat van de ontwikkelingsfondsen in ogenschouw nemen, dan lijkt dit oordeel eveneens toepasselijk op Suriname. Dat zou betekenen dat onze politieke leiders, die het huidige systeem huldigen, ‘stromannen’ zijn van het grootkapitaal. En als compensatie mogen zij de ‘meester’ uithangen. Stem dus niet voor politieke partijen die ambtenaren kandideren! Bovenal zouden alle mediahuizen – als het geweten van onze natie – op hun geëigende wijze hiertegen moeten ageren. Happy Chinese New Year 
Dr. Roy Bhikharie, PhD
Voorzitter Progressief-Verheffende Partij
(www.pvp.sr)

error: Kopiëren mag niet!