Centrale Bank van Suriname publiceert Jaarverslag 2013

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) is op 30 december 2014 uitgekomen met het Jaarverslag 2013. Dit verslag is een culminatie van de eerder uitgebrachte halfjaarverslagen over de economie in 2013. Het Jaarverslag 2013 bespreekt de internationale context en de totale macro-economische ontwikkelingen gedurende het jaar, waarbij vergeleken wordt met het daaraan voorafgaande jaar 2012. In de halfjaarrapporten kreeg de lezer te maken met een diepte analyse van de productiesectoren – zoals goud, olie, rijst – en de macro sectoren – zoals de overheidsfinanciën, monetair en betalingsbalans) voor de betreffende periode van zes maanden. De halfjaarverslagen acht de Bank een belangrijk instrument om de samenleving tussentijds op de hoogte te stellen van de richting waarin de economie koerst. In het Jaarverslag wordt een samenvattende analyse hiervan gepresenteerd. Daarnaast komen in het Jaarverslag aan de orde het gevoerde toezicht van de Bank op de financiële sector en de ontwikkelingen van het bankbedrijf, dat zijn, alle bancaire handelingen van de Bank als cashier van de Staat en als moederbank van alle banken.
Een overzicht van de mondiale en nationale economische ontwikkelingen in 2013 is als volgt:
Internationale economische ontwikkelingen
Op internationaal gebied hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan:
– Productie vermindering in vooral opkomende en ontwikkelde economiën veroorzaakt groeivertraging van de wereldeconomie van 3,2% in 2012 naar 3,0% in dit verslagjaar;
– Inflatie ontwikkelde zich over het algemeen op een relatief laag nivo vooral vanwege dalende prijzen van voornamelijk grondstoffen.
De Surinaamse economie in 2013
De daling van grondstoffenprijzen beïnvloedde ook de Surinaamse economie, die sterk afhankelijk is van exportopbrengsten en overheidsontvangsten uit de mijnbouwsector. De volgende ontwikkelingen vonden plaatst:
– Sterk gedaalde goud- en aluminiumprijzen veroorzaakten een terugval van de totale goederenexportwaarde met als resultaat een vertraging in de aanwas van deviezen voor de internationale reserves;
– Stijging overheidsuitgaven vooral door toegenomen personele lasten met als gevolg een financieringstekort van bijkans 6% van het Bruto Binnenlands Product (BBP);
– Financiering van het tekort middels opname van voorschotten bij de CBvS binnen de wettelijke bepalingen van de Bankwet, de uitgifte van schatkistpapier aan institutionele beleggers en de opname van buitenlandse leningen.
Vermeldenswaard is dat in dit verslagjaar Suriname en de Islamic Development Bank (IsDB) een “Interim Member Country Partnership Strategy” tekenden, als eerste stap in de hernieuwde relatie welke zal moeten leiden tot een intensieve samenwerking op vooral de gebieden Gezondheidszorg en Onderwijs. Maatregelen vanuit de overheid en de Centrale Bank van Suriname ter beteugeling van de externe en interne schokken op de economie zijn uitgebreid aan de orde gekomen in de twee halfjaarverslagen, terwijl de positieve uitkomsten van die maatregelen die met enige vertraging zichtbaar werden, zijn beschreven in dit jaarverslag.
Toezicht
Het jaarverslag 2013 vermeld verder dat er een aanvang is gemaakt met de voorbereidingen van het Financial Sector Assessment Program (FSAP). Dit programma heeft voornamelijk tot doel het waarborgen van een gezond en stabiel financieel systeem. Voor verdere versterking van het financieel systeem heeft de Bank cruciale wet- en regelgeving voorbereid dan wel verscherpt in dit verslagjaar. Vele richtlijnen en procedures ter optimalisering van het functioneren van financiële instellingen en ter verbetering van het toezicht vanuit de Bank op deze instellingen zijn doorgevoerd. De Bank vermeld verder dat ter verbetering van het toezichtregiem voor wat betreft “Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) ” er technische assistentie is verkregen van de “US Treasury Department”. Gedurende 2013 bleef de stabiliteit van de financiële sector onderbouwd door een ruime liquiditeitspositie, adequaat kapitaalbezit en winstgevendheid.
Het bankbedrijf
Voor wat betreft het bedrijf van de Bank wordt gemeld dat de baten in 2013 sterk zijn gestegen t.o.v. 2012 en wel met SRD 184,3 Miljoen. De nettowinst van de Bank stijgt in 2013 met SRD 150,1 miljoen hetgeen een forse stijging inhoud in vergelijking met het jaar daarvoor (2012: SRD 72,2 miljoen).

error: Kopiëren mag niet!