Onderzoek naar ongevallen in de burgerluchtvaart

Kamlesh Ganesh tijden verdediging van zijn thesis
Kamlesh Ganesh tijden verdediging van zijn thesis 2Het onderzoek naar ongevallen in de burgerluchtvaart is een proces dat wordt ingesteld met het oog op de ontwikkeling van het veiligheidssysteem van de burgerluchtvaart en het voorkomen van toekomstige ongevallen in de burgerluchtvaart. Suriname is partij bij het verdrag van Chicago van 1944 dat Suriname verplicht bij elk ongeval in de burgerluchtvaart een onderzoek in te stellen naar de vermoedelijke oorzaak van het ongeval. Daarnaast legt artikel 18 van de Wet Veiligheid Beveiliging Burgerluchtvaart Suriname(WVBB) op de Procureur Generaal de verplichting bij elk ongeval op het Surinaams grondgebied een commissie aan ter wijzen die het onderzoek zal uitvoeren. Naar aanleiding van al de internationale ongevallen in de burgerluchtvaart heeft Kamlesh Ganesh met zijn thesis willen onderzoeken hoe de Surinaamse situatie is met betrekking tot het onderzoek naar ongevallen in de burgerluchtvaart op het Surinaams territoir. Zijn onderzoek as afgebakend tot het onderzoek naar ongevallen in de burgerluchtvaart. Aansprakelijkheid bij ongevallen in de burgerluchtvaart was geen onderdeel van zijn thesis.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek, dat in Annex 13( bijlage bij het verdrag van Chicago) is opgenomen, is om toekomstige ongevallen te voorkomen door lering te trekken uit de gemaakte fouten en waarheidsvinding voor de slachtoffers/nabestaanden.
Competente organen
De moeilijkheid waarmee het onderzoek naar ongevallen te kampen heeft is het gevolg van de discrepantie tussen de Civil Aviation Regulation Suriname (CARS) part 14 (nationale regelgeving ter regulering van de burgerluchtvaart goed gekeurd bij Ministeriële Beschikking), de WVBB en de praktijk. CARS part 14 zegt dat CASAS verantwoordelijk is voor het onderzoek naar ongevallen in de burgerluchtvaart. De wet aan de andere kant zegt dat het touw in handen van de PG is. Het onderzoek naar ongevallen geschiedt namelijk door een ad hoc commissie aangewezen door de PG. CASAS aan de andere kant heeft in de praktijk essentieel een wat algemenere taak. Onderzoek naar ongevallen zoals de CARS part 14 voorschrijft valt in de praktijk niet in handen van CASAS. In de praktijk, wat ook in de wet is opgenomen, is het toch al de PG die de leidende rol heeft. CARS part 14 heeft in mooie woorden en manoeuvres Annex 13 geprobeerd te overnemen, maar de wet staat nog steeds boven een Ministeriele Beschikking. De conclusie is dat CARS part 14 geen werking kan hebben in de praktijk, omdat de wet met betrekking tot de bevoegdheid van CASAS er precies tegenover staat.
Het eindrapport
Het eindrapport dient met de bevindingen, aanbevelingen en al de leringen uit het ongeval te worden gepubliceerd door de staat Suriname. Op de vraag hoe de publicatie van het eindrapport geschiedt, kon er geen verwacht antwoord worden gegeven, omdat het eindrapport niet wordt gepubliceerd. Gezien het doel van het eindrapport van het onderzoek is Suriname dus niet op de juiste spoor. Dit maakt dat het doel van het eindrapport niet tot zijn recht komt. Het is af te kloppen, maar indien in de toekomst onverhoopt in de burgerluchtvaart zich ongevallen voordoen, dient Suriname wel zorg te dragen voor het publiceren van het eindrapport van het onderzoek, teneinde binnen de verdragsrechtelijke verplichtingen te zijn. Wordt er in de toekomst een eindrapport gepubliceerd, dan kunnen wij, naar interpretatie van het doel van het onderzoek, wel spreken van een zodanige bescherming waarbij het eindrapport niet gebruikt kan worden voor andere doeleinden dan het rapport voor is opgemaakt. Dit aspect is niet expliciet opgenomen in de regelgeving. Het zou wel goed zijn om alsnog een expliciete bepaling hieromtrent in de wetgeving op te nemen.
De schuldvraag
Uit het onderzoek is gebleken dat er nog heel wat onduidelijkheden bestaan tussen het doel van een onafhankelijk onderzoek, en het strafrechtelijke –en civielrechtelijk belang. Annex 13 schrijft heel duidelijk voor dat het onderzoek kleurloos dient te zijn ten aanzien van het beantwoorden van de schuldvraag. Het doel van het onafhankelijk onderzoek dekt het algemeen belang en het strafrechtelijke –en civielrechtelijk onderzoek dekt het belang van de slachtoffers en/of nabestaanden. Het algemeen belang behelst het trekken van lering uit de gemaakte fouten en het individueel belang behelst het straffen van de schuldigen. Dit onderdeel staat ter afweging van de belangen nog open voor discussie.
Instelling van een onafhankelijk onderzoeksorgaan
Gezien de hoedanigheid van de PG als vervolgingsambtenaar zou de PG in beginsel ook niet belast moeten zijn met het uitvoeren van dit onderzoek. De PG is opsporingsambtenaar en de praktijk wijst uit dat het onderzoek niet wordt uitgevoerd zoals het doel van Annex 13 vereist. De wetgever zal de PG zijn bevoegdheid aan een onafhankelijk onderzoeksorgaan moeten attribueren. CARS part 14 aan de andere kant zal dus een wijziging moeten ondergaan. Het voorgaande is een voorstel dat zal moeten garanderen dat het onderzoek in alle onafhankelijkheid, naar alle onpartijdigheid en in overeenstemming met het doel (dus niet de beantwoording van de schuldvraag) kan geschieden. Het onderzoek zou dus beter de verantwoordelijkheid zijn van een onafhankelijk onderzoeksorgaan, deskundig op het gebied van het onderzoek naar ongevallen, met de verplichtingen en bevoegdheden nodig bij het onderzoek. In gevallen waarbij door de onderzoekers, aan het ongeval gerelateerde wederrechtelijke oorzaken worden geconstateerd, kan de PG zijn assistentie wel worden ingeroepen, met een zodanige voorzichtigheid dat de PG geen invloed zal mogen uitoefenen op het onafhankelijk onderzoek. Het onafhankelijk onderzoeksorgaan zou al de vrijheid moeten krijgen om het onderzoek naar behoren uit te voeren. Het orgaan zal niet zoals de commissie die wij vandaag de dag kennen tijdelijk en ad hoc worden ingesteld, maar het zal een permanent onderzoeksorgaan moeten zijn.
Financiering van het onderzoek
Financiering van het onderzoek geschiedt door het ministerie van TCT. Als de overheid de financiële middelen niet ter beschikking stelt wie gaat het doen? Kosten van transport naar de plaats des onheil, laboratorium kosten vaak in het buitenland, deskundigen die met het onderzoek bezig zijn die betaald moeten worden etc. Het zou een totale stagnatie vormen voor het orgaan dat bij elk ongeval moet wachten op the go sign van de overheid om te kunnen starten met het onderzoek. Middelen ter beschikking stellen mag de onafhankelijkheid van het bestuursorgaan niet beïnvloeden en dit kan gewaarborgd worden wanneer de juiste wettelijke bevoegdheden aan het orgaan worden toegekend samen met de plicht van de overheid om de middelen ongeconditioneerd ter beschikking te stellen
Gekwalificeerde onderzoekers
De onderzoekers vandaag de dag worden door de PG elk individueel bij beschikking benoemd. De onderzoekers zijn niet getraind. Zij leren het werk on the job. Het onafhankelijk onderzoeksorgaan zou ook moeten bestaan uit gekwalificeerde onderzoekers (deskundig personeel). De basis vereisten voor het kwalificeren als onderzoeker zou namelijk kunnen zijn, dat de leden formeel zijn opgeleidt en in de gelegenheid zijn gesteld drills uit te voeren.
Conclusie
De wetgever zou de wetgeving op een zodanige manier moeten opstellen, waardoor er in de praktijk zich geen verwarring voordoet m.b.t. de bevoegdheid van autoriteiten. De additionele documenten dienen ook te worden herzien en zodanig te worden opgesteld dat zij samen met de wetgeving werkelijk één geheel vormen.
Kamlesh Ganesh

error: Kopiëren mag niet!