10 jaar Jeugdparlement: “een spanningsveld”

Op maandag 3 november 2014 is het precies 10 jaren geleden dat de eerste gekozen 29 Jeugdparlementariërs werden geïnstalleerd. Deze bijzondere gebeurtenis markeerde de bekroning van het pionierswerk dat verricht is op het gebied van jongerenparticipatie in Suriname vanaf het einde van de vorige eeuw. Middels de jeugdparlementsverkiezingen konden jongeren zelf kiezen wie namens hun op beleidsniveau de belevingswereld en realiteit van jongeren mochten vertolken.
Op zaterdag 08 februari 2014 werden voor de vierde keer de leden van het Nationaal Jeugdparlement geïnstalleerd, die op 10 december 2013 gekozen zijn via algemene vrije en geheime verkiezingen. Ook de gekozen UN MDG Jeugdambassadeurs en Caricom Jeugdambassadeurs werden toen geïnstalleerd. Bij deze verkiezingen kregen 121.721 jongeren tussen 12 jaar en 25 jaar (SB. 2004. 40 art. 4) de gelegenheid om zelf hun vertegenwoordigers te kiezen voor een periode van 3 jaar, waarvan 29.968 daadwerkelijk hun stem hebben uitgebracht. Dit aantal weergeeft een lichte stijging van 5% ten opzichte van de verkiezingen van 2010. 141 jongeren werden gekandideerd voor deelname aan deze verkiezingen (Proces-verbaal Kiescommissie verkiezing Jeugdparlement 2013- 2016).
Over de gehele wereld hebben onder andere sociaal wetenschappers zich gebogen over de ijver van overheden om “het publiek” te betrekken bij het proces van het tot stand komen, uitvoeren en evalueren van beleid. De instelling van het Nationaal Jeugdinstituut is in het kader van het creëren van een forum voor jongeren om inspraak te hebben in zaken c.q. beleidsmaatregelen die direct invloed kunnen hebben op hun leven in sociaal- maatschappelijk, economische, bestuurlijke en politieke zin. De denkers op het gebied van participatie hebben geconcludeerd dat er grote uitdagingen bestaan om democratisch beleid te formuleren waar alle burgers zich in kunnen terugvinden. Dit spanningsveld vormt een niet te onderschatten basis voor instituten zoals het Nationaal Jeugdinstituut.
Bij 10 jaren formele jeugdvertegenwoordiging in Suriname is het noodzakelijk om een evaluatie te doen binnen het kader van de geformuleerde doelstellingen. Vanwege de aard van het instituut valt op te merken dat een deel van deze jongeren hun weg zal vinden en heeft gevonden naar de “volwassen” politiek. Soortgelijke instituten dienen als intermediaire forums, onderhandelingen en informatie-uitwisseling. De uiteindelijke doorslag bij dergelijke instituten hangt af van de wisselwerking van de gevarieerde machtsdynamiek binnen een dergelijk forum. Een voorwaarde voor betekenisvolle en effectieve jongerenparticipatie is gauw gevormd door de mate waarin jongeren in staat en voldoende toegerust zijn om te komen tot projongerenbeleid.
Zinvolle participatie en leiderschap van jongeren vereisen dat jongeren van verschillende sociale achtergronden de mogelijkheid hebben om op basis van hun capaciteiten te worden betrokken bij alle aspecten van hun eigen ontwikkeling en die van hun gemeenschappen. Jongeren moeten de bevoegdheid hebben om bij te dragen aan het weloverwogen beslissingen nemen over hun persoonlijk, sociale, economische, ecologische en politieke ontwikkeling. Een andere belangrijke voorwaarde voor de optimale ontplooiing van jongeren vereist ook dat jongeren de mogelijkheid hebben om samen te werken met volwassenen, als gelijkwaardige partners en op een duurzame basis, in aangelegenheden die verband houden met hen.
Jongerenparticipatie is een mechanisme om duurzame ontwikkeling op gang te brengen. Voorts draagt het bij aan het tot stand brengen en uitvoeren van een integraal en omvattend ontwikkelingsvisie van jongeren. Er zijn verschillende vraagstukken die de ontwikkeling en beleving van jongeren beïnvloedend die ministeriesoverstijgend zijn. Als ontwikkelingsconcept biedt het garanties en condities die jongeren in staat zullen moeten stellen om zich te ontplooien tot volwaardige burgers.
De democratie kan tot wasdom komen wanneer de inzichten van jongeren teruggevonden kunnen worden in democratische processen. De recente beëdiging van jongeren tot lid en plaatsvervangende leden van het Onafhankelijk Kiesbureau valt in dit kader dan ook toe te juichen met de oproep tot navolging in andere staats instituten behorende bij de eenheden die deel uitmaken van de Trias Politica. Genoemd kunnen worden de beëdiging van de voorzitter van de Rekenkamer; de benoeming van de directeur van het Staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco; de benoeming van tot leden van het Korps van Districtscommissarissen; de benoeming van jongeren in de buitenlandse dienst en de kandidaatstelling en verkiezing van leden van De Nationale Assemblee die jonger zijn dan 35 jaar, waarbij de leden Bouva (MC NDP), Dogojo (MC NDP) en Monorath (MC NS) uit de gelederen van het Nationaal Jeugdinstituut komen.
Het maatschappelijk debat ten aanzien van het Nationaal Jeugdparlement zal vooral in een nuchter kader moeten plaatsvinden. Het Nationaal Jeugdparlement kan niet los gezien worden van het Nationaal Jeugdinstituut. Binnen het Nationaal Jeugdinstituut worden de jongeren vertegenwoordigt door het Nationaal Jeugdparlement. Volgens artikel 4 van het Staatsbesluit no.39 van februari 2004 is het Nationaal Jeugdinstituut opgericht met het doel om het recht op participatie van de jeugd op bestuurlijk niveau tot uiting en volle beleving te brengen, waardoor het jeugdbeleid gericht en doelmatig wordt. Het instituut dient als consultatie c.q. inspraakorgaan van de jeugd waardoor de regering bij het formuleren van het jeugdbeleid input krijgt van de jeugd zelf via haar vertegenwoordiging.
In het OP 2012- 2016 (p.100) wordt aangegeven dat de regering om de jeugd de juiste plaats te bieden binnen het regeringsbeleid het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft ingesteld. Het beleidsdoel dat hiermee wordt beoogd is namelijk het scheppen van omstandigheden die het mogelijk maken dat de jeugd zich individueel en in georganiseerd verband intensief kan concentreren op het Suriname van vandaag. Verder wil de regering bevorderen dat jongeren probleemloos de fase van arbeid kunnen ingaan op privaat en bestuurlijk niveau.
Een analyse van de achtergrond van jongeren die zich kandidaat stellen voor het Nationaal Jeugdparlement geeft aan dat deze jongeren veelal participeren in andere organisaties. Echter, om optimale invloed uit te kunnen oefenen op bestuurlijk en politiek niveau zullen jongeren zich moeten scholen. De kennis, vaardigheden en andere capaciteitsversterking die wordt opgedaan in bijvoorbeeld het onderwijs, jongerenorganisaties, politieke partijen, jongerenadviesraden van NGO’s kunnen worden aangewend om te participeren in andere instituten zoals het Nationaal Jeugdinstituut en op den duur de nationale volksvertegenwoordiging of andere staatsinstituten.
Het Nationaal Jeugdparlement Suriname vormt een belangrijke inspiratiebron voor jongeren met serieuze politieke aspiraties en moet gekoesterd worden. De leden komen uit alle districten van Suriname, waardoor de ruimte bestaat om te investeren in toekomstig relevant leiderschap bij jong Suriname. Hierdoor is toekomstige lidmaatschap van De Nationale Assemblee niet alleen aan een bestaande groep elites voorbehouden.
Suriname gefeliciteerd!!!
Dogojo Joan H. MPA BSc
DNA-lid Megacombinatie, NDP
Jeugdparlementariër 2004- 2007

error: Kopiëren mag niet!