Logosu oneens met beslissing Minov

De Vereniging van Logopedisten in Suriname (Logosu) heeft met verbazing kennis genomen van de krantenadvertentie van zaterdag 23 augustus 2014, waarin het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft besloten de uitgereikte diploma’s bachelor of Health in te trekken en te vervangen door een door de minister van Onderwijs goedgekeurd diploma bachelor in Education. De mediaberichten blijken niet helemaal de juiste weergave van het probleem te geven ten aanzien van de intrekking. De vereniging beperkt zich in dit persbericht echter alleen tot de opleiding Logopedie en het diploma dat de opleiding c.q. het Instituut voor de Opleiding van Leraren vanaf 2011 tot heden heeft uitgegeven. De logopedisten die zijn afgestudeerd van de opleiding Logopedie van het IOL hebben het bachelor of Health-diploma en niet een bachelor of Science-diploma zoals in de media is beweerd. De vereniging is het oneens met het genomen besluit tot intrekking van het diploma en wel om het navolgende. De logopedist is een specialist op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken en behandelt onder meer stoornissen op deze gebieden en de met deze stoornissen samenhangende beperkingen. Logopedie is dus een paramedisch beroep, hetgeen ook blijkt uit het curriculum van de opleiding. Logopedisten zijn in verschillende velden van de samenleving werkzaam, onder meer geriatrie, ziekenhuizen, revalidatie, onderwijs en privépraktijken. Een pas afgestudeerde logopedist ontvangt van het ministerie van Volksgezondheid op zijn/haar diploma een stempel als erkenning van de bevoegdheid om het beroep in Suriname uit te oefenen. Zonder die erkenning is het onmogelijk voor een logopedist om het beroep uit te oefenen in instellingen, die onder het toezicht vallen van het ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast is de erkenning van dit ministerie ook een vereiste voor samenwerking met de zorgverzekeraars. Ook in andere delen van de wereld, met name Nederland, USA en België is logopedie een paramedische discipline. De toekenning van de titel bachelor of Health is dan ook niet meer dan logisch.
In Suriname is deze paramedische opleiding door omstandigheden ondergebracht bij het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Ten tijde van de oprichting bestond via het IOL namelijk de mogelijkheid om een Twinningproject met de Hogeschool Rotterdam aan te gaan, welke het mogelijk maakte de opleiding op te zetten. De noodzaak voor de opleiding was aangetoond door het jarenlange onderzoek van de Stichting Projecten Christelijk Onderwijs in Suriname in de wijken Flora en Marowijneproject welke toen grote logopedische problemen bij kinderen rond de spraak en taal constateerde. De mogelijkheid van het IOL om de opleiding te faciliteren, is dus de reden van haar plaatsing bij dit instituut. De opleiding leidt echter op tot therapeuten en niet tot educators. Logopedisten die les willen geven, moeten dan ook eerst het zogenaamde Pedagogisch Getuigschrift behalen, tenzij zij vanwege hun vooropleiding de bevoegdheid om les te geven al hebben. De toevallige onderbrenging van de opleiding bij het IOL maakt dus nog niet dat het een lerarenopleiding is.De vereniging voorziet dat afgestudeerden van het IOL met een bachelor in Education problemen zullen ondervinden als zij een mastersopleiding logopedie zouden willen doen, omdat zoals eerder gesteld, een bachelor of Health-titel wordt toegekend en geen titel die een onderwijsbevoegdheid geeft. Het beroep behelst veel meer dan ‘education’.
In 2007 is de opleiding Logopedie op het IOL gestart met toestemming van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en in nauwe samenwerking met de opleiding Logopedie van de Hogeschool Rotterdam. Met goedkeuring en ondersteuning van deze Hogeschool is hun curriculum overgenomen en aangepast aan de Surinaamse context. Gedurende vier jaren na de opstart zijn diverse Nederlandse docenten naar Suriname afgereisd voor het verzorgen van colleges. Het aantal creditpoints (240) dat een student moet hebben behaald aan het einde van de studie is gelijk aan de bacheloropleiding in Rotterdam.
Uit het bovenstaande is duidelijk dat het niet acceptabel is om aan afgestudeerden van de opleiding Logopedie de titel bachelor in Education in plaats van bachelor of Health toe te kennen. De logopedisten zijn dan ook bijzonder onaangenaam verrast door de bekendmaking in de kranten dat de uitgereikte diploma’s ingaande 25 augustus 2014 op het secretariaat van het IOL ingeleverd dienen te worden. Daarnaast wordt nergens aangegeven wat de rechtsgevolgen zijn van het inleveren van de diploma’s. Hierdoor ontstaat er grote onrust en verwarring bij de logopedisten en studenten Logopedie, maar ook in de samenleving, hetgeen te merken valt aan de vele vragen van cliënten die het bericht hebben gelezen. De Vereniging van Logopedisten in Suriname (Logosu) betreurt het dan ook ten zeerste dat er vanuit het ministerie geen communicatie is geweest met de vereniging over zo een essentieel besluit.

error: Kopiëren mag niet!