VPF stimuleert politiek actieve vrouwen

Vrouwenrechten zijn mensenrechten. Het Vrouwen Parlement Forum verwelkomt acties die door politieke partijen zijn aangekondigd zoals:
1. Opvangmogelijkheden voor kinderen t.b.v. vrouwen om deel te kunnen nemen aan besluitvorming;
2. Het scholen van vrouwen met politieke ambities.
Gelijke participatie van vrouwen in besluitvorming is niet alleen louter rechtvaardigheid of democratie, maar kan ook worden gezien als een noodzakelijke voorwaarde om rekening te houden met de belangen van vrouwen. Voorts merken wij dat Staatsolie als werkgever heeft aangekondigd te zullen werken aan opvangmogelijkheden voor moeders die carrière willen maken. Hiermee geeft het bedrijf invulling aan het reproductief recht (alle rechten die samenhangen met de voortplanting) van vrouwen. Dit recht is geen vrouwenzaak, maar een maatschappelijke verantwoordelijkheid , omdat vrouwen kinderen baren t.b.v. de totale samenleving. Onze moeders verdienen het allerbeste en alle ondersteuning van een ieder. Het VPF kijkt uit naar de voortzetting van het idee van de huidige directeur van Staatsolie door zijn opvolger. Flexibele werktijden zijn ook aangekondigd door de minister van Openbare Werken. Het VPF ziet positieve bewegingen richting vrouwenrechten en kijkt uit naar meer van dergelijke acties.
Het glazen plafond
Met bovengenoemde acties is invulling gegeven aan behoeften van vrouwen die een antwoord moeten geven op obstakels om carrière te kunnen maken, hetzij in de politiek of op de werkplek. Binnen politieke partijen worden vrouwen ook geconfronteerd met obstakels zoals het glazen plafond om deel te kunnen nemen aan besluitvorming. In een andere editie zal dieper worden ingegaan op het glazenplafond en andere obstakels.
De regering moet emancipatiebeleid en een plan ontwikkelen
Vrouwen ondervinden nog steeds belemmeringen en achterstanden vanwege hun vrouw zijn. Aanmoedigen van vrouwen om deel te nemen aan besluitvorming is niet voldoende om daadwerkelijke participatie tot stand te brengen. Er is veel meer nodig om dit te bewerkstelligen. Emancipatie van vrouwen is een belangrijke voorwaarde voor deelname aan besluitvorming. Er zijn namelijk cultuur opvattingen die vrouwen belemmeren om een actievere rol te vervullen in (politieke) besluitvorming. De overheid moet zorgen voor integraal emancipatie beleid en een plan. Acties moeten gericht zijn op de individuele ontwikkeling van vrouwen en de totale samenleving. De overheid moet ervoor zorgen dat vrouwen en mannen dezelfde rechten en vrijheden genieten alsook zorg dragen voor het stimuleren van participatie van vrouwen in besluitvorming.
Veranderen van mentale modellen is een proces. Hierbij is veel werk aan de winkel voor het Bureau Genderbeleid. Er moet echter ook geïnvesteerd worden in draagvlak binnen de regering om dit uit te voeren.
Acties waarmee vrouwen in aanloop naar de verkiezingen kunnen scoren
Vrouwen vergeet niet dat u vrouw bent! Er is veel werk te doen. Vrouwen die politiek actief zijn of ambities hebben kunnen focussen op onderstaande aspecten om zo ook meer stemmen te vergaren bij (vrouwelijke) kiezers. Hierbij wordt gedacht aan propagandisten, potentiële DNA-kandidaten, DR- en RR- leden. Vrouwen kunnen aandacht besteden aan het volgende:
• Promoten dat ouders en scholen kinderen goede omgangsvormen aanleren in relatie tot anderen en ook genderbewust vormen.
• Gezondheidsprojecten t.b.v. vrouwen.
• Het risico van polygamie (meerdere partners op nahouden) benadrukken. Vrouwen moeten zich beschermen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Vrouwen kunnen soms geen nee zeggen en betalen de prijs. Er sterven nog steeds vrouwen als gevolg van besmetting met het hiv-virus dat later aids wordt. Wezen blijven achter met alle gevolgen van dien. Machogedrag is niet stoer, maar dom.
• Sociale isolatie. Sommige vrouwen mogen niet in contact treden met de buitenwereld. Ze gaan er van uit dat de man jaloers is. Soms wordt zelfs om gelachen, omdat men niet stilstaat bij het sluipend gevaar. Politiek actieve vrouwen kunnen via de media aandacht hieraan besteden of vrouwen benaderen op poliklinieken, de markt of op scholen.
• Programma’s ontwikkelen t.b.v. vrouwelijk ondernemerschap en landbouw.
• Aandacht besteden aan toegang tot kredieten en grond voor vrouwen.
• Onderzoeken van cultuuropvattingen die geweld in stand houden of vrouwen achterhouden. Vrouwen leven soms met het idee dat zij “stenen” moeten verdragen als zij samenleven met een man. Het vertrappen van vrouwen wordt dus geaccepteerd en als een normale zaak gezien. Vrouwen moeten bewust worden gemaakt van het feit dat “stenen” verdragen nooit de bedoeling kan zijn van het (samen)leven. Pijn en verdriet maken ongelukkig en kunnen nare gevolgen hebben voor het welzijn van vrouwen en kinderen. Benadrukken van economische zelfstandigheid is hierbij essentieel en zelfvertrouwen. Vrouwen leven ook in de veronderstelling dat het soms rechtvaardig is dat zij worden geslagen door een man. Zij gaan er vanuit dat laat koken het recht geeft aan een man om te slaan. Opvattingen die vrouwen ook achterhouden zijn dat vrouwen in de keuken thuishoren of alleen verantwoordelijk zijn voor de zorg van kinderen of niet buitenhuis mogen werken. Vrouwen die politiek actief zijn kunnen alle belemmerende opvattingen onderzoeken en hier aandacht aan besteden.
• Normen en waarden promoten die emancipatie bevorderen zoals positieve discriminatie, vrije meningsuiting, gelijkheidsbeginsel, economische zelfstandigheid, anti-seksistische bejegening van vrouwen, wederzijds respect.
• Gendermainstreaming. Ervoor pleiten dat de overheid projecten uitvoert die zowel mannen als vrouwen ten goede komt.
• Pleiten voor vrouwvriendelijke CAO’s.
• Pleiten voor het wijzigen van genderongelijke regelingen. Als een man kostwinner is, mag zijn vrouw genieten van geneeskundige voorzieningen bij de overheid. Omgekeerd kan niet. Zo wordt ongelijkheid in stand gehouden.
• Workshops organiseren op werkplaatsen om geweldsituaties aan de orde te stellen en het bepleiten van maatregelen. Werkgevers moeten worden aangemoedigd om een maatschappelijke dienst in te stellen die mannen kan verwijzen voor professionele hulp. Als mannen hun kinderen niet verzorgen, moeten werkgevers er niet voor schromen om over te gaan tot het inhouden van het salaris.
• Promoten dat vrouwen een partner goed leren kennen. Soms wordt onvoldoende onderzocht wat het gedrag is of de opvattingen zijn van een potentiële partner. Als een persoon onrespectvol is omgegaan met een ex- vrouw en niet zorgt voor kinderen moet men niet ervan uitgaan dat het gedrag zal veranderen in een nieuwe relatie.
• Gezonde partner relaties promoten . Stabiele en gelukkige gezinnen zijn essentieel voor de ontwikkeling mensen en de samenleving. Mensen zijn ook beter instaat iets op te bouwen als zij niet steeds partners ( hoeven) te vervangen. Kinderen groeien in rust op en kunnen beter presteren op school en in de maatschappij. Onrespectvol en gewelddadig gedrag kunnen leiden tot afwijkend gedrag en mislukkelingen. Gezinsplanning maakt ook deel uit van gezonde relaties.
• Hervormingen bepleiten t.b.v. de publieke sector zoals een gedegen HRM beleid en inspirerend leiderschap. Vrouwen moeten ervoor pleiten dat vrouwelijke aspecten ook worden meegenomen bij het maken van beleid en het veranderen van de Personeelswet.
• Aangeven wat corruptie is, hoe het zich manifesteert en waarom het slecht is voor de samenleving en de ontwikkeling van een land.
Het VPF roept vrouwen op om creatief te zijn bij het doen van veldwerk en hun acties te tonen aan de samenleving. Uma nanga man gi wang betre Sranang.

error: Kopiëren mag niet!