Rechter laat brigadier toe tot inspecteursopleiding

Dagblad Suriname verneemt uit bronnen bij de politie dat een groep onderofficieren in de rang van onderinspecteur, majoor en brigadier, bezwaar heeft dat Williams M., toegelaten is tot de inspecteursopleiding. Hij is een brigadier van politie die de vereiste middelbare schoolopleiding niet heeft afgerond. De ontevreden politiemannen vragen zich af waarom er voor deze persoon een uitzondering is gemaakt. Dagblad Suriname sprak met de bondsvoorzitter Robby Ramjiawan hierover. Deze gaf te kennen dat het lid Williams naar de rechter in kort geding is gestapt met zijn toelatingsverzoek. Rechter Anandkoemar Charan heeft afgelopen vrijdag het verzoek van de politieman toegewezen. Indien de staat deze politiefunctionaris niet toelaat tot de inspecteursopleiding 2014-2016, staat er daarop een dwangsom van SRD 100.000 voor iedere dag of keer dat de gedaagde in gebreke blijft of nalaat uitvoering te geven aan hetgeen de rechter bepaald heeft. Dit bedrag kan bovendien oplopen tot een maximum van SRD 1.000.000. Een ander bondslid, brigadier van politie Godlieb, is op basis van het gelijkheidsbeginsel ook toegelaten tot de opleiding. Vanwege deze twee toelatingen hebben nu andere onderofficieren van politie de voorzitter van de politiebond benaderd voor bemiddeling. Zij willen nu ook toegelaten worden op de reeds gestarte opleiding, omdat zij de mening zijn toegedaan dat zij eveneens voldoen aan de voorwaarden op grond waarvan de rechter in kort geding Williams heeft toegelaten. Enkelen beweren zelfs dat zij een hogere opleiding hebben dan Williams en Godlieb.
Ramjiawan heeft op zijn beurt de ontevreden leden verwezen naar de korpschef. Het is nu afwachten hoe de korpschef hierop zal reageren. Indien die groep niet wordt toegelaten door de korpschef, zal men ook een kort geding aanhangig maken contra de staat, in deze de minister van Justitie en Politie. De kosten voor deze rechtszaak zullen gedragen worden door de Politiebond. De bondsvoorzitter zegt het toe te juichen dat de leden tot de opleiding worden toegelaten, echter moet er dan niet met twee maten worden gemeten. ‘Alleen al op grond van het gelijkheidsbeginsel zullen alle leden die een gelijkwaardige opleiding als Williams en Godlieb hebben genoten, eveneens dienen te worden toegelaten’, stelt de bondsvoorzitter voor.
Verwijzend naar een artikel in de krant wenst de bondsvoorzitter nog aan te geven dat de Politiebond wel degelijk zijn leden ondersteunt in het behartigen van hun belangen c.q. rechtspositie. In een eerder stadium had de bond al een bedrag van meer dan SRD 15.000 betaald aan juridische kosten voor de zaak waarbij een groep onderinspecteurs door de minister niet toegelaten was tot de inspecteursopleiding en waarbij de rechter in kort geding vonnis had gewezen in het voordeel van de leden. Ook ten aanzien van het eerdere bericht waarbij boze cursisten aangaven dat de bondsvoorzitter door de minister geaccommodeerd wordt, reageerde Ramjiawan dat daar geen sprake van is. Volgens hem is zijn aanstelling tot regiocommandant conform de ranglijst geschied. Ten aanzien van het wapen dat ontvreemd is, zegt de voorzitter dat dit een aangelegenheid is van de korpschef.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!