Progressief-Verheffende Partij belooft een Geestelijke Revolutie

PVP-voorzitter Roy Bhikharie
PVP-voorzitter Roy Bhikharie
‘De kiezers bepalen zelf wie op de kiezerslijsten komen te staan’, stelt Roy Bhikharie, de voorzitter van de Progressief-Verheffende Partij (PVP). Elke Surinamer vanaf 21 jaar, ongeacht zijn of haar politieke kleur, krijgt de kans van zijn/haar leven om DNA-, districts- of ressortraadslid te worden. Voor het eerst in onze geschiedenis. Over enkele maanden zal een ieder die het actief kiesrecht heeft (dus vanaf 18 jaar en ouder is) in de gelegenheid worden gesteld kandidaten (vanaf 21 jaar en zonder strafblad) voor te dragen of te ondersteunen voor alle vertegenwoordigende lichamen (dus voor DNA en districts- en ressortraden). Dit zal mogelijk worden gemaakt door middel van de PVP-website van de partij. De voordrachten met het grootste aantal aanhangers zullen dan op de kiezerslijsten worden geplaatst. Al deze voorgedragen kandidaten van de verschillende vertegenwoordigende lichamen zullen echter vooraf een verklaring moeten tekenen dat zij de beginselen en doelstellingen van de PVP accepteren en deze zullen verdedigen en implementeren wanneer zij in functie zijn. Op deze manier wenst de PVP van meet af aan daadwerkelijk betekenis te geven aan de beleving van democratie, transparantie, inzichtelijkheid en voorspelbaarheid.
De PVP wil zich verder in beleid onderscheiden door zich te laten leiden door het motto: ‘Eerst het Volk, Dan de Rest; Behoorlijk Bestuur en Beleid en Controle door het Volk’. Het PVP model wil een politieke blauwdruk zijn om het tij te keren. Deze nieuwe partij wil zich inspannen om het denken en handelen van de overheid te transformeren. In het PVP-model moeten aldus eerst alle mogelijkheden voor de burgers worden geschapen zodat zij zich duurzaam kunnen ontwikkelen. Hierdoor zullen de lage overheidsinkomens kunnen meeprofiteren en wat resteert, zal corruptie, verspilling, en onterechte zelfverrijking van topfunctionarissen binnen de overheid en burgerij ontmoedigen. Het accent zal onder meer worden gelegd op goed bestuur, rechtszekerheid, veiligheid, en grondenrechten, productiediversificatie, flexibeler onderwijs en technologische ontwikkeling. Daarnaast loopt de partij ook warm voor productiviteitsverhoging, werkgelegenheid, volksgezondheid, en sociale rechtvaardigheid. Buitenlandse betrekkingen en dierenbescherming worden in een adem genoemd samen met financiën en economie.
Herstructurering Rekenkamer
Ter voorkoming van onrechtmatigheden en ondoelmatigheden zal de Rekenkamer worden geherstructureerd om deze indirect te kunnen belasten met een rechtsprekende functie. Daarnaast zullen er ook andere voorwaarden worden vastgesteld om goed openbaar bestuur te kunnen waarborgen, zoals het voorkomen van conflicterende functies en machtsconcentratie. Het DNA-lidmaatschap bijvoorbeeld zal een voltijdse baan worden, waarbij nevenpraktijken zullen worden verboden. De bestuurlijke decentralisatie zal onder meer ertoe leiden dat districtscommissarissen rechtstreeks worden gekozen en wettelijk de plicht hebben om jaarlijks via de regering een begroting en bestemmingsplan aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring aan te bieden.
Een ombudsman en bestuursrechters zullen in het leven worden geroepen om behoorlijk bestuur en beleid te sanctioneren ten behoeve van de rechtszekerheid van alle burgers. Verder zullen de leidinggevenden aan een integriteitstoets worden onderworpen, waarbij regelmatig controle zal plaatsvinden ter voorkoming van machtsmis en waarborging van veiligheid.
Het onderwijscurriculum zal flexibeler worden gemaakt, de universiteit zal worden gedepolitiseerd en beroepsopleidingen zullen worden ingevoerd. Aan al deze aspecten van het onderwijs zal het bedrijfsleven mede vorm helpen geven, opdat alle burgers, jong en oud, hun aspiraties kunnen nastreven en hun talenten kunnen ontwikkelen en zodoende gezamenlijk de samenleving kunnen verheffen, stelt de PVP verder.
Om de productiviteit en (export)productie te kunnen verhogen, zal de overheid zich moeten onthouden van concurrentie met de private sector, en juist een faciliterende en stimulerende rol vervullen. Om corruptie terug te dringen staat effectief afslanken van het ambtenarenkorps en het commercialiseren van de semioverheidsinstellingen en het verhogen van de belastingvrije grens, op het programma van deze nieuwe partij. De PVP zal zich tevens beijveren voor het maken van wetten, die alle vormen van dierenmishandeling moeten voorkomen.
Over de gewenste regeringsvorm zal er een referendum moeten worden gehouden en tevens zal nagegaan moeten worden welke wetten nog nodig zijn om de financieringsbronnen van politieke partijen transparant te maken. De PVP streeft naar een vredelievende en liefderijke co-existentie, waarin respect voor verschillen in zienswijze, duurzame ontwikkeling, en welzijn als leidraad dienen, aldus partijvoorzitter en –oprichter Roy Bhikharie.

error: Kopiëren mag niet!