Waarheen met de Meteorologische Dienst?

Blijkens een bericht in DBS van 26 maart heeft de minister van Openbare Werken tegenover functionarissen van de Meteorologische Dienst de mededeling gedaan dat het meteostation Zanderij over een doppler-apparaat zal beschikken. Een meteoroloog bij deze organisatie meldt daarbij ook nog dat de dienst zelf niet over een radar beschikt, en als gevolg daarvan met gegevens en satellietfoto’s van andere organisaties in de regio moet werken. Schandelijk is het dat Suriname in de vervulling van één der klassieke publieke taken anno 2014 afhankelijk is van organisaties buiten de eigen grenzen. Berichten over de positieve ontwikkelingen op het gebied van inzet van informatie- en communicatietechnologie in de publieke sector worden door de harde werkelijkheid in het functioneren van overheidsorganisaties steeds weerlegd. Door zijn betrekkelijke eenvoud is het internet doorgedrongen tot vrijwel alle publieke organisaties in ons land. Dat daarmee ook modernisering gepaard gegaan is, blijft de waanvoorstelling van de dag. Hoe triest is het gesteld met intranettoepassing in publieke organisaties, waarbij het gaat om afgesloten netwerken binnen organisaties, met als oogmerk de ondersteuning van de interne informatievoorziening en communicatie. De achterstand op dit gebied heeft onder meer de politieorganisatie in functioneel opzicht in de loop der tijd terdege negatief beïnvloed. Immers, niet eerder dan in het jaar 2014 is intranet als onmisbaar logistiek hulpmiddel bij het politiekorps geïntroduceerd. Welke voormalige politieminister had het ook weer over zijn moderniniseringsbeleid ten behoeve van het Korps Politie Suriname? Retoriek, euforie en zelfverheerlijking tijdens het welluidend betoog van egocentristen zijn ons niet onbekend. De stiefmoederlijke behandeling die de Meteorologische Dienst steeds weer ten deel gevallen is, confronteert de gemeenschap thans met de harde realiteit dat deze organisatie, belast met zeer belangrijke publieke taken, in haar functioneren nu afhankelijk is van de verrichtingen en werkprestaties van collega-organisaties van andere overheden. Deze trieste ontwikkeling voert de kritische burger allicht terug naar de schandelijke taferelen op het ministerie van Openbare Werken waarbij niet het algemeen belang, doch de eigen zakvulling oneerlijke bewindvoerders op dit ministerie heeft bezield. Het bewijs van opgetuigd goed overheidsbeleid en deugdelijk openbaar bestuur door voormalige machthebbers annex critici van het huidige regiem wordt door de kenbaar gemaakte stand van zaken bij de Meteorologische Dienst kristalhelder in het licht gesteld. Het moet als een grote schande worden aangemerkt dat, terwijl corruptie op genoemd ministerie een gewezen minister een gevangenisstraf heeft opgeleverd die van zijn wandaden blijvend materieel genot mag ervaren, een belangrijke organisatie als de Meteorologische Dienst als desolate boedel aan een opvolgend regiem werd overgedragen. De luchtverkeersleiding is van wezenlijke betekenis voor veilig vliegverkeer in ons land. Het is in dit verband dienstig erop te wijzen, dat elke verkeerstoren in Suriname in het contact met luchtvarenden is aangewezen op tijdige, volledige en zeer betrouwbare weersgegevens door de Meteorologische Dienst. Verwaarlozing van het één heeft derhalve onmiddellijk gevolgen voor het functioneren van de ander. De bekende notice to airmen (notams) zijn stellig niet gebaseerd op vermoedens van luchtverkeersleiders, doch op gegevens die de meteorologen zelf overdragen aan de verkeerstoren. Het wordt hier daarom dienstig geacht de Surinaamse gemeenschap erop te attenderen dat kritiek leveren op het overheidsoptreden ieders recht is, doch een terugblik op de beleids(wan)prestaties uit het recente verleden de objectiviteit in de stroom van bedenkingen tegen het huidige regiem stellig ten goede zal komen. Het is nu bidden en prevelen dat de toegezegde radar spoedig ter beschikking zal komen van onze meteorologische organisatie. Dat deze dienst de dagelijkse weersontwikkelingen tot heden niet via de beeldbuis, ondersteund door moderne apparatuur, op moderne wijze in de huiskamers kan brengen, is een helder bewijs van doorgevoerde beleidsveranderingen in oude jassen. De Meteorologische Dienst verstrekt meteorologische informatie ten dienste van de veiligheid, de economische ontwikkeling, het vliegverkeer, de scheepvaart en ten behoeve van het milieu, dit alles terwijl deze organisatie, paradoxaal genoeg, in institutioneel opzicht nauwelijks overheidsaandacht heeft genoten. Ziehier een der getuigenissen van wanbeleid uit onze bestuurlijke historie.
Stanley Westerborg
Organisatieanalist,
[email protected]

error: Kopiëren mag niet!