Staatsolie behoudt status ‘Billion Dollar Company’

Marc Waaldijk, algemeen directeur, draagt symbolisch dividend en inkomstenbelasting over aan minister Andy Rusland van Financiën
Marc Waaldijk, algemeen directeur, draagt symbolisch dividend en inkomstenbelasting over aan minister Andy Rusland van Financiën
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft haar status van ‘Billion Dollar Company’ behouden. In 2013 is een totale omzet van US$ 1,023 miljard genoteerd. Aan dividend en inkomstenbelasting is US$ 284 miljoen overgemaakt naar de staatskas. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft op 28 maart 2014 de jaarrekening 2013 goedgekeurd.
In vergelijking met 2012 (US$ 1,047 miljard) toont de omzet een lichte daling van 2%. De brutowinst van US$ 432 is 10% minder ten opzichte van 2012 (US$ 479 miljoen). De belangrijkste oorzaak voor de mindere omzet en winst is de gemiddelde lagere olieprijs van US$ 98.97 per barrel in 2013. Het jaar daarvoor stond de prijs per barrel nog op US$ 103.77.
“Toch ben ik er trots op dat Staatsolie, samen met haar dochtermaatschappijen, ondanks nationale en internationale economische uitdagingen, in staat is geweest haar positie van ‘Billion Dollar Company’ te handhaven”, zegt algemeen directeur Marc Waaldijk. Aan dividend en belasting over 2013 heeft de aandeelhouder, de Republiek Suriname, US$ 284 miljoen ontvangen. Vergelijkend: over 2012 ontving de staat US$ 352 miljoen.
De aandeelhouder werd op de AVA vertegenwoordigd door vicepresident Robert Ameerali en minister Andy Rusland van Financiën. De raad van commissarissen (RvC) en de directie en managers van Staatsolie waren ook aanwezig op de vergadering.
Benoemingen
Op de AVA werden de benoemingen van Rudolf Elias tot waarnemend algemeen directeur en Agnes Moensi-Sokowikromo tot financieel directeur per 1 januari 2015 bekrachtigd. Elias zal overnemen van de huidig algemeen directeur Marc Waaldijk, wiens arbeidsovereenkomst eind december 2014 afloopt. Elias is op 1 april 2009 in dienst getreden als onderdirecteur bij het directoraat Business Development. Vanaf eind 2010 is hij als project director verantwoordelijk voor de uitbreiding van de raffinaderij. In 2012 werd Elias benoemd tot waarnemend directeur Refining & Marketing.
Moensi-Sokowikromo neemt over van de huidige financieel directeur Iwan Poerschke, wiens arbeidsovereenkomst eind december dit jaar afloopt. Moensi-Sokowikromo kwam in november 1994 in dienst als assistant internal auditor en heeft binnen het financieel directoraat verschillende leidinggevende functies bekleed. Op 1 november 2009 werd zij benoemd tot financieel onderdirecteur.
Het dienstverband met Glenn Sairras, directeur Production & Development, is per 1 maart beëindigd. Sairras heeft ruim 19 jaren zijn krachten gegeven aan Staatsolie. Hij trad in november 1994 in dienst en heeft het grootste deel van zijn tijd bij Staatsolie verschillende leidinggevende functies bekleed binnen het olieproductiegebeuren.
Het huidig directieteam van Staatsolie bestaat uit:
• Marc Waaldijk, algemeen directeur
• Iwan Poerschke, financieel directeur
• Rudolf Elias, waarnemend directeur Refining & Marketing / Project Director Refinery Expansion Project
• Wim Dwarkasing, waarnemend directeur Production & Development / onderdirecteur Exploration & Petroleum Contracts
• Agnes Moensi-Sokowikromo, financieel onderdirecteur
• Annand Jagesar, onderdirecteur Business Development
Waardering
De Aandeelhouder en de RvC zijn uitermate tevreden met de prestaties van Staatsolie in het afgelopen boekjaar. Op de AVA is waardering uitgesproken voor de bijzondere inzet en loyaliteit van de directie en het personeel in het afgelopen jaar, waarin naast de uitstekende resultaten belangrijke stappen zijn gezet voor de verdere ontwikkeling van Staatsolie.
De Raad van Commissarissen wordt geleid door Etiënne Boerenveen en heeft als leden: Glenda Asadang, Robby Graanoogst, Archie Hilversum, Frans Kasantaroeno, Stanley Marica en Ewald Poetisi; Eddy Jozefzoon is secretaris van de raad. In verband met het bereiken van de statutair vastgestelde leeftijd van 65 jaar, zijn de leden Marica, Kasantaroeno en Hilversum afgetreden. Het is nog niet bekend wie in hun plaats zullen worden benoemd.
Olieproductie
In 2013 zijn in totaal 5,98 miljoen barrels Saramacca Crude geproduceerd. In 2012 waren dat nog 5,94 miljoen. Ook zijn het vorig jaar activiteiten opgestart om de olieproductie geleidelijk te verhogen van 16.500 barrels per dag naar 17.000 in 2015. Verder zijn er 75 nieuwe bronnen in gebruik genomen, waarvan 69 in Tambaredjo-Noordwest en zes in het Tambaredjo-olieveld.
Raffinaderij en afzet
De productie van de raffinaderij is in 2013 hoger uitgekomen dan geprojecteerd. Er werd 2,78 miljoen barrels ruwe olie in plaats van de geprojecteerde 2,69 miljoen barrels verwerkt. Lokaal zijn er 5,9 miljoen vaten aan geraffineerde Staatsolieproducten afgezet, 2% meer dan in 2012. De verkopen uit handelsactiviteiten (inkoop en doorverkoop van diesel, gasoline en stookolie) bedroegen 3,2 miljoen vaten, 2% meer vergeleken met 2012. Via de PetroCaribe-overeenkomst importeerde Staatsolie 1,1 miljoen barrels olie uit Venezuela die werden gedistribueerd onder GOw2 Energy Company Suriname N.V en SOL. In 2012 bedroeg de import 0,85 miljoen barrels.
Reserves
In het afgelopen boekjaar heeft Staatsolie haar zoektocht naar commercieel winbare olie verder opgeschroefd, omdat alleen op deze manier haar groei kan worden voortgezet. Er zijn tien internationale oliebedrijven actief in het offshore gebied van Suriname. Deze hebben in 2013 intensief onderzoek verricht, waaronder 2D en 3D seismisch onderzoek in een gebied van 15.000 km2. Staatsolie zelf is actief in het nearshore gebied.
De bewezen reserves zijn in 2013 met 21,8 miljoen barrels gestegen tot 92,5 miljoen barrels. De toename is het resultaat van voortdurende evaluaties, reservoirstudies en testprogramma’s in de bestaande productievelden. Vondsten in de gebieden Uitkijk en Weg naar Zee moeten verder worden geëvalueerd voordat ze eventueel tot reserves kunnen worden verklaard.
Er zijn exploratieactiviteiten uitgevoerd in het Maratakka-gebied in het district Nickerie, waar op vier locaties boringen zijn verricht. Helaas bleken de putten droog te zijn.
Dochtermaatschappij Paradise Oil Company (POC) zal eind 2014 in blok 4 nearshore negen putten boren. De voorbereidingen hiertoe zijn vergevorderd. POC zal in het Uitkijkblok extra putten boren om de vondsten concreet vast te stellen. Initiële resultaten uit het Coronieblok, waar POC ook actief is, blijken bemoedigend om door te gaan met het exploratieprogramma voor dat gebied.
Raffinaderijuitbreiding
De bouw van de nieuwe raffinaderij is gestaag gevorderd. Al meer dan 75 procent van de bouwactiviteiten is afgerond en de operationalisatie zal, zoals gepland, in oktober 2014 plaatsvinden. Er zullen onder andere gasoline en diesel volgens Europese specificaties worden geproduceerd. In 2013 is een veiligheidsmijlpaal bereikt, waarbij er 2 miljoen manuren zonder arbeidstijdsverlies is gewerkt. Om de opstart zo soepel mogelijk te laten verlopen is er veel geïnvesteerd in de training en opleiding van nieuwe en huidige operators en zijn werkprocedures aangescherpt. Inmiddels is de aanleg gestart van pijpleidingen die de geproduceerde brandstof zullen vervoeren van de raffinaderij naar GOw2 en SOL.
Energieopwekking
De uitbreiding van Staatsolie Power Company Suriname N.V., eind 2013 gestart, is in februari opgeleverd. Met de toevoeging van 34 MW heeft de centrale nu een opwekcapaciteit van 62 MW. Hiervan zal de staat 40 MW afnemen, goed voor 40.000 huishoudens. Daarvoor hebben Staatsolie en de regering in maart 2013 een energieleveringscontract gesloten. De resterende 22 MW zal worden geleverd aan de nieuwe raffinaderij.
Ethanolproject
Staatsolie zal in Wageningen (Nickerie) een ethanol- en suikerfabriek bouwen. Het besluit om hierin ongeveer US$ 300 miljoen te investeren, is genomen op basis van de goede resultaten van haalbaarheidsstudies en een proefteelt van suikerriet van eind 2010 tot begin 2013. De fabriek zal na de ingebruikname jaarlijks 40 miljoen liter ethanol en 42.500 ton suiker produceren. Negentig procent van de ethanol zal in de Staatsolie raffinaderij worden toegevoegd aan de geproduceerde gasoline, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een schoner milieu. Het brandstofmengsel zal op de markt worden verkocht als E15 gasoline. De rest van de ethanol zal worden geëxporteerd. Van de geproduceerde suiker zal 12.000 ton lokaal worden afgezet, genoeg om de totale vraag naar bruine suiker op jaarbasis te dekken. Het resterend deel zal aan het buitenland worden verkocht. Uit het afval van de suikerriet zal 25 MW aan energie worden opgewekt waarvan 14 MW zal worden geleverd aan het openbaar elektriciteitsnet in Nickerie.
Ter voorbereiding op de productie van E15 gasoline is op 10 september 2013 het finale rapport gepresenteerd van de eerste fase van het E15-testprogramma. De studie heeft negen maanden geduurd en de conclusie is dat het Surinaamse wagenpark goed kan rijden op E15 (een mengsel van 15 volumeprocent ethanol en 85 volumeprocent gasoline). Op 5 maart 2014 is de tweede fase van het testprogramma gestart waarbij de compatibiliteit van de opslagfaciliteiten en E15 onderzocht zal worden.
Retail
Op 13 december 2013, de 33ste jaardag van Staatsolie, vond de naamswijziging van dochtermaatschappij Suritex N.V. naar GOw2 Energy Company Suriname N.V. plaats. Ook was dat het begin van het rebranden van alle voormalige Texaco-servicestations in de nieuwe kleuren, het merk en het logo van GOw2. Het eerste pompstation dat de metamorfose ondergaat is het station aan de Van ’t Hogerhuystraat, dat naar verwachting mei 2014 voltooid zal zijn. Er wordt nu een milieustudie uitgevoerd om onder meer de bodemcondities bij de overige zeventien locaties in kaart te brengen. Op basis van de resultaten zal het schema voor de rebranding van deze locaties worden vastgesteld.
Investeringsprogramma 2014-2018
In de periode 2014-2018 zal in totaal US$ 1,845 miljard worden geïnvesteerd in onder andere productie, exploratie, het afronden van de nieuwe raffinaderij en het suikerriet-ethanolproject. Van het totaalbedrag zal meer dan de helft uit eigen middelen worden gefinancierd en de rest met een tweede lening op de internationale kapitaalmarkt en een lokale obligatie-emissie. De tweede lening, voor een bedrag van US$ 275 miljoen, is afgesloten op 28 maart met een consortium bestaande uit Credit Suisse AG (Cayman Islands Branch), First Caribbean International Bank N.V. (Curaçao), First Caribbean International Bank limited (Cayman Islands) en ING Bank N.V.
Veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit
Veiligheid en gezondheid van de medewerkers en het milieu krijgen continu aandacht. In 2013 is door middel van diverse trainingen, inspecties en presentaties het bewustzijn onder het personeel verder vergroot. Desondanks waren de 16 incidenten die arbeidstijdverlies tot gevolg hadden meer dan het aantal in 2013 (15). Om het veiligheidsbesef bij zowel eigen werknemers als arbeiders van contractorbedrijven verder te verhogen zijn verschillende activiteiten tijdens de Health, Safety, Environment and Community (HSEC) week ontplooid en trainingen verzorgd. Er is vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van het HSE-managementsysteem conform ISO 14001 en Occupational Health and Safety Assessment Series (OSHAS) 18001 standaarden. De uitvoering van de eerste fase van dit systeem start medio 2014.
Staatsolie houdt zich daarnaast aan nationale en internationale milieu wet- en regelgeving bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten. In dit kader zijn er in 2013 in nauwe samenwerking met het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) tien Milieu en Sociale Effecten studies (ESIA’s) uitgevoerd. Ook zijn twee rapporten naar het Nimos opgestuurd waarin Staatsolie heeft beschreven hoe aan de verplicht gestelde maatregelen, om schade aan het milieu tot een minimum te beperken, invulling is gegeven. Activiteiten die in beschermde gebieden worden uitgevoerd vinden in goede samenwerking met ’s Lands Bosbeheer (LBB) plaats.
Maatschappelijke betrokkenheid
Staatsolie is zich naast al deze positieve ontwikkelingen bewust van haar sociale verantwoordelijkheid en streeft daarom naar duurzame relaties met bewoners van gebieden waar bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd. Om dit streven verder te professionaliseren is de divisie Corporate Communication opgericht in 2013. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe procedures en processen die ervoor zullen zorgen dat Staatsolie optimaler inhoud zal kunnen geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Vanwege haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft Staatsolie de studie ‘Wateroverlast Gangaram Pandayweg en Omgeving’ laten uitvoeren. Deze studie dient om de oorzaken en duurzame oplossingen voor de wateroverlast in dat gebied, alsmede de kosten van de oplossingen, in kaart te brengen.
In juni zijn de nieuwe faciliteiten en kantoorruimten van de Nationale Bloedbank in gebruik genomen. Staatsolie heeft dit project, in het kader van haar 30-jarig bestaan in 2010, voor US$ 2 miljoen gesponsord.
In april 2013 is het Staatsolie Sportfonds opgeheven en is in opdracht van de regering het Suriname Sport Ontwikkelingsfonds opgezet. Dit fonds, dat nog steeds door Staatsolie wordt beheerd, heeft een beginkapitaal van US$ 5 miljoen. Tussen 2009 tot het opheffen van het vorige fonds in 2013, zijn 53 projecten afgerond en zijn acht nog in uitvoering. In totaal is US$ 5,5 miljoen aan deze projecten besteed.
In 2013 is daarnaast voor bijna US$ 4 miljoen teruggegeven aan de gemeenschap. US$ 2,5 miljoen in de vorm van donaties en US$ 1,4 miljoen die via de Stichting Staatsolie Foundation for Community Development is gecommitteerd aan zeventien projecten.
“Staatsolie heeft een buitengewoon goed jaar achter de rug waarin opmerkelijke successen zijn geboekt in het kader van onze groeistrategie. Dat is alleen mogelijk geweest door de waardevolle bijdrage van al onze stakeholders. Daarvoor mijn hartgrondige dank”, aldus Waaldijk.

error: Kopiëren mag niet!