Regering benadeelt en verarmt bewust gepensioneerden

Het Nieuw Front heeft met zeer gemengde gevoelens kennisgenomen van het feit dat de regering Bouterse het zover heeft laten komen dat gepensioneerden uit overheidsdienst de straat op moesten om hun rechtmatig verkregen welvaartsvaste pensioen terug te vorderen . Het is mensonwaardig om deze groep seniore burgers op deze wijze te behandelen.
Het welvaartsvaste pensioen dat in 2008 onder Regering Venetiaan/Sardjoe werd ingevoerd geeft de gepensioneerden recht op inpassing in FISO en wel per 1 januari 2008. Het FISO kent de volgende 3 fasen:
Fase 1: 1 jan. 2008 – juni 2010
Fase 2,1: Juni 2010 – 31 dec. 2010
Fase 2.2: 1 jan. 2011
Echter heeft de huidige regering bij Staatsbesluit van 17 december 2012 het welvaartsvaste pensioen tenietgedaan door het volgende te bepalen:
A. de gepensioneerden ontvangen per 1 januari 2012 een aanpassing van hun pensioenen met een percentage van 46% of 23%, afhankelijk van de datum van pensionering;
B. Het Besluit Welvaartsvaste pensioenen is per 1 jan. 2012 met TWK afgeschaft.
Dit zou zijn geschied met het oog op een nog in te voeren sociaal zekerheidsstelsel waar overigens nog niets van bekend is.
Waarom het staatsbesluit van 2012 (SB 2013) is geintroduceerd is op zijn zachtst gezegd ‘wazig’ en druist in tegen elke vorm van behoorlijk bestuur. De aanleiding hiertoe volgens regeringsfunctionarissen, is de onuitvoerbaarheid van het Staatsbesluit Welvaartsvaste pensioenen(2008). Althans niet naar de letter van de wet.
Het is naar onze mening grote onzin dat de gepensioneerden niet naar de letter of geest van het Staatsbesluit van 2008 kunnen worden ingepast, omdat bij de ambtenaren zich dezelfde pijnpunten hebben voorgedaan en daar heeft men wel oplossingen voor gevonden. De vraag is dus waarom niet dezelfde methode wordt toegepast bij de gepensioneerden.
Indien het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Pensioenfonds van oordeel zijn dat het allemaal teveel tijd en moeite kost (overigens een loos argument), dan dient er een alternatieve oplossing worden bedacht die vanzelfsprekend nooit ten nadele mag komen van de gepensioneerden.
Als men een gemiddelde percentage wenst te nemen, dan leidt een eenvoudige berekening tot de volgende oplossing:
a. Percentage voor FISO fase 1: eenvoudig te berekenen aangezien die deskundigheid aanwezig is bij CEBUMA en FISO (hr. Ramsaran tot eind 2010).
b. Percentage FISO fase 2.1: deze is blijkbaar 23% t.o.v. ABB dec. 2007
c. Percentage FISO fase2.2: deze is volgens BiZA 46% t.o.v. ABB dec. 2007.
Op dit moment is de situatie zo ,dat de regering de gepensioneerden benadeelt voor het bedrag dat zij tegoed hebben voor de periode 1 jan. 2008 tot 1 jan. 2012. De 26% dient per 1 jan. 2011 in te gaan en niet per 1 jan. 2012, zoals het staatsbesluit van 2012 (SB 2013) aangeeft.
De gepensioneerden hebben per 1 jan. 2008 een percentage van 10% als toelage ontvangen. Dit percentage had verrekend kunnen worden met de inpassing in Fiso.
De regering zou ook met de BBGO kunnen afspreken dat men twee perioden hanteert: nl. Fiso 1 per 1 jan. 2008 en Fiso 2 per 1 jan. 2011.
De toepassing van SB 2013 mag in ieder geval niet in het nadeel werken van de individuele gepensioneerden.
De gepensioneerden hebben al vele malen aan de bel getrokken bij deze regering maar hebben telkenmale nul op het rekest gekregen. Integendeel werden zij herhaaldelijk beledigd of hooghartig genegeerd. In februari en augustus 2013 zijn er brieven gezonden naar president Desi Bouterse, maar die brieven werden zoals we dat overigens gewend zijn van de huidige president nooit beantwoord.
Ook vicepresident Robert Ameerali ontving een schrijven van de gepensioneerden, doch helaas. De regering heeft de gepensioneerden zover gedreven dat zij een ultimatum stelden tot 31 december 2013. Begin dit jaar zijn de gepensioneerden ten einde raad en vanwege de onwaarheden die door de regering werd verkondigd genoodzaakt geweest de straat op te gaan.
Het Nieuw Front staat hard achter de rechtvaardige eis van de gepensioneerden en dringt er bij de president op aan dat hij zijn populistische uitspraken in verband met een spoedige oplossing van het probleem van de gepensioneerden waarmaakt.
Voorts eist Het Nieuw Front met klem dat de afschaffing van de welvaartsvaste pensioenen met onmiddellijke ingang wordt teruggedraaid. Indien de overheid een ander beleid aan het ontwikkelen is, moet dat eerstens besproken worden met de actoren. Pas bij of met het invoeren van een nieuw beleid, vastgelegd in een wettelijke regeling, zou het SB 2008 mogen worden ingetrokken.
De huidige intrekking druist in tegen de algemene-en basisbeginselen van behoorlijk bestuur en iedere zichzelf respecterende regering dient er voor te waken zich aan iets dergelijks schuldig te maken.
NIEUW FRONT MEDIARAAD

error: Kopiëren mag niet!