Persverklaring van de Nieuw Front fractie in DNA

De Nieuw Front fractie in De Nationale Assemblee wenst het volgende met de samenleving te delen.
Zoals bekend is in 2012 de bestaande Amnestiewet gewijzigd, waarbij aan plegers van ernstige mensenrechten schendingen, in strijd met de principes van de Rechtstaat en de onafhankelijke rechtsgang, amnestie werd verleend door de vertegenwoordigers van de coalitie bestaande uit de Megacombinatie, PL en ABOP in De Nationale Assemblee.
Dat deze wetswijziging in flagrante strijd is met onze Grondwet en met het internationaal recht is de samenleving duidelijk bekend. Deze gedachte vindt ondersteuning bij zowel nationale als internationale ter zake deskundigen en organisaties.
Reeds bij de totstandkoming van deze wet in De Nationale Assemblee, was duidelijk dat er strijdigheid was met de geldende rechtspraak. Er is sprake geweest van zeer verwerpelijke misbruik van de wetgevende bevoegdheid. Deze vond zijn grondslag in een slaafse volgzame houding van de regeringsfractie in De Nationale Assemblee aan de mensenrechten schenders, doorschietend naar gekwalificeerde medeplichtigheid tot verstoring van het lopend rechtsproces. Deze houding heeft bijgedragen bij tot de huidige staat waarin de democratische structuren in ons land zich bevinden.
In deze nietige wet is opgenomen dat er een Waarheidscommissie zou worden ingesteld bij wet. In De Nationale Assemblee is door de regeringsfractie een commissie ingesteld ter voorbereiding van die wet. De Nieuw Front fractie in De Nationale Assemblee heeft bij die gelegenheid duidelijk gemaakt dat het in deze betreft een Commissie voor de uitvoering van een met de Grondwet strijdige en dus een nietige wet en dat daarom daaraan door ons en alle overige rechtgeaarde DNA leden niet mag en kan worden meegewerkt.
De Nieuw Front fractie heeft wederom, bij haar schrijven van 18 juni 2013 aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee aandacht gevraagd voor deze aangelegenheid, waarbij gevraagd werd om te willen bevorderen dat de nietigheid van deze wet wordt vastgesteld in De Nationale Assemblee. Tot heden is er geen reactie op dit schrijven ontvangen.
Thans worden leden van de Nieuw Front fractie, elk apart, geïnformeerd middels een “save the date” schrijven, in de Engelse taal, van de Minister van Buitenlandse Zaken dat de regering, in samenwerking met DNA en met technische assistentie van de OAS, een conferentie zal organiseren op 5 en 6 maart a.s. in Paramaribo met als onderwerp ”Experiences on National dialogue”.
In deze brief wordt ook aangegeven dat de conferentie een mogelijkheid zal bieden om te leren van de ervaringen van ”National dialogues“ in het bijzonder in de Amerikas en Afrika, en te begrijpen de processen en de implicaties van uitvoering van een nationale dialoog in Suriname, ”which should result in setting the stage for enabling the process of reconciliation“.
Het is dus duidelijk dat de Surinaamse regering deze conferentie wenst te hanteren als een activiteit in haar proces tot voltooiing van haar voorgenomen waarheidscommissie in het kader van de nietige amnestie wet.
In gemelde brief wordt nagelaten, om aan te geven om welke verzoening het gaat, verzoening met wie en met betrekking waartoe. Dat wordt in het duister gelaten.
Het gevoelen is dat de regering met deze conferentie, op een haar accommoderende wijze, een kader probeert te scheppen voor uitvoering van de amnestiewet, dat het in deze gaat om het exploiteren van een mogelijkheid, die naar de regering denkt, enige legitimatie zal genereren voor de nietige amnestiewet.
In dit kader wordt de regering geadviseerd de gelden van het volk, die zij wederom in ruime mate zal besteden aan deze conferentie, beter aan te wenden om de daadwerkelijke noden van het Surinaamse volk te lenigen.
Gelet op het bovenstaande distantieert de Nieuw Front fractie zich van elke actie welke inhoudt de ondermijning van onze Grondwet, verdragen, nationale- en internationale rechtspraak en zal derhalve niet participeren in genoemde conferentie.

error: Kopiëren mag niet!