VHP-boodschap ter gelegenheid van de rechten van de mens

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) benadrukt dat “De Dag van de Rechten van de Mens” de gelegenheid voor ons is om onze verbondenheid met de principes van de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ en onze wil om de mensenrechtenschendingen voor eens en altijd te doen verdwijnen, opnieuw te bevestigen.
Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties. Sindsdien is 10 december “Internationale Dag van de Rechten van de Mens”. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens begint met een simpele boodschap: Alle mensen worden gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Er zijn veel verschillende mensenrechten. Deze zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in verdragen van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties. Daarnaast zijn mensenrechten ook vastgelegd in nationale grondwetten, ook in de grondwet van Suriname.
De rechten van de mens, of kortweg de mensenrechten, zijn rechten die ieder mens toekomen, waar ook ter wereld. Mensenrechten zijn belangrijk omdat zij tot doel hebben de menselijke waardigheid van ieder mens te beschermen. Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en moeten ervoor zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid.
Mensenrechten betekenen ook dat iedereen een eigen vrije mening mag hebben en uiten, en dat de overheid niet zomaar geweld tegen burgers mag gebruiken. Ook houden ze in dat je recht hebt op onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd.
Landen hebben met elkaar afgesproken deze rechten voor iedereen te zullen garanderen. Voor een ieder, dus ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige andere status. De mensenrechten vormen de basis voor alle wetgeving en beleid van de overheid. Mensenrechten zijn er om burgers tegen machtsmisbruik van de overheid te beschermen.
De pijnlijkste consequentie van de erosie van de mensenrechten is dat het de laatste verdedigingslinie is, waar geen alternatief voor bestaat. Inherent aan de filosofie achter de mensenrechten is dat zij zowel universeel als onvervreemdbaar dienen te zijn. Een mens kan alles kwijtraken, maar vanwege het simpele feit dat hij een mens is, zal hij nooit zijn fundamentele mensenrechten kunnen verliezen.
De VHP hecht heel veel waarde aan de rechten van de mens. Dat de VHP een grote voorstander is van rechten van de mensen blijkt uit de harde kritiek van VHP voorzitter Santokhi, tegen de aangenomen amnestiewet in de DNA op 5 april 2012. Voorts had de voormalige minister van Justitie en Politie, de heer Chandrikapersad Santokhi, het “Bureau Mensenrechten” in het jaar 2008 ingesteld om de fundamentele rechten van de mensen te beschermen.
Vijfenzestig jaar nadat de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” alle vormen mensenrechtenschendingen verbood, komt het nog steeds onaanvaardbaar veel voor. De Vooruitstrevende Hervormings- Partij keurt alle vormen mensenrechtenschendingen af. De partij draagt rechten van de mens hoog in haar vaandel. Zij zal ervoor waken dat rechten van mensen gewaarborgd blijven.
De VHP zal voorts ervoor waken dat mensenrechtenschendingen niet onbestraft blijven. Mensenrechtenschendingen die onbestraft blijven dragen automatisch bij aan afbrokkeling van de waarde van mensenrechten. De partij zal alles in het werk stellen dat mensenrechtenschendingen voor eens en altijd verdwijnen.

error: Kopiëren mag niet!