Komen onze kinderen tot hun recht?

Komen onze kinderen tot hun rechtVandaag staan we stil bij onze kinderen want het is Kinderdag. Een dag om ze extra te verwennen en ze extra aandacht te geven maar ook een dag om even stil te staan bij de wat serieuze zaken die betrekking hebben op kinderen.
Een verdrag dat nog niet van kracht was
Suriname ondertekende al in 1993 het Kinderrechtenverdrag. Echter werd dit pas van kracht in 1999. “Dat komt omdat wetten en verdragen in ons land pas van kracht zijn na publicatie’, aldus Maya Manohar, ex-onderminister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en momenteel werkzaam op de Anton de Kom Universiteit van Suriname waar zij onderzoek doet met betrekking tot geweld tegen kinderen. “Het was schrikken toen ik merkte dat we met een verdrag werkten dat helemaal niet van kracht was! Gelukkig was ik destijds als onderminister in de positie om daar meteen iets aan te doen en dat heb ik ook gedaan”.
Er moeten nog wat zaken worden aangepast
Volgens Manohar is er een aantal zaken dat nog aangepast moeten worden. “Volgens het Kinderrechtenverdrag is iemand een kind onder de 18 jaar, maar in Suriname staat die leeftijd nog op 21. Dat moet dus nog worden aangepast want tot je 21ste ben je hier nog minderjarig!” Ze vertelt dat er een nieuw Burgerlijk Wetboek op komst is waarin dat wel is aangepast. “Het betreft een concept, het moet dus nog worden goedgekeurd.” Ze geeft verder ook aan dat binnen het strafrecht en het familierecht de zaken nog conform dienen te geschieden. “Bijvoorbeeld, onze huwelijkswetgeving moet eigenlijk worden aangepast. In het verdrag ben je onder de 18 nog een kind, maar binnen sommige culturen in ons land is de mening anders. Het is een gevoelig onderwerp want je moet aan de ene kant ook rekening houden met tradities en de cultuur zelf.”
Geboorteregistratie is een kinderrecht
Een opvallend punt dat zij noemt als verbeterpunt is de registratie van geboortes. “Het is een kinderrecht. Dat kinderen geregistreerd worden zodat ze bestaan! Het is het recht op bestaan. Vooral in het binnenland moet dit beter worden aangepakt, daar kan het nog weleens gebeuren dat kinderen niet geregistreerd worden omdat de omstandigheden van dien aard zijn dat het niet altijd mogelijk is. Ik zeg daarmee niet dat het niet geschiedt, ik geef aan dat het verbeterd moet worden.”
De preventieve kant behoeft extra aandacht
Verder geeft Manohar aan dat de uitvoering van de wetten beter kan. “Onze wetgeving beschermt de kinderen goed, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Wet Huiselijk Geweld. Verschillende personen kunnen een beschermingsbevel aanvragen voor de kinderen. De vraag is of dat in de praktijk ook gebeurt en of het op tijd afgehandeld wordt. De zedenwetgeving is in 2009 ook aangepast, we hebben de wetten gemodificeerd naar de tijdgeest van nu, de straffen zijn opgetrokken. In de oude wetgeving werd er bijvoorbeeld geen rekening mee gehouden dat ook een jongen verkracht kan worden, alleen de meisjes, maar dat is er nu wel.” Volgens Manohar behoeven de preventieve kant van de wetgeving en de uitvoering ervan eveneens extra aandacht. “Je ziet wel dat daders van bijvoorbeeld kindermisbruik stevig aangepakt worden maar was het niet beter geweest als we dat hadden kunnen voorkomen?”
‘Kinderen zijn geen bezit van volwassenen’
Binnen de samenleving dient men ook meer het besef te krijgen omtrent de belangen van het kind. De acties van de afgelopen weken getuigen daarvan. Het schoolvervoer staakte waarbij in sommige gevallen kinderen werden afgezet op school en niet meer opgehaald. Ook de staking van de crècheleidster getuigt van het feit dat het belang van het kind niet bovenaan de lijst stond. “Het is zeker niet in het belang van het kind. Ik denk dat het Kinderrechtenverdrag nog heel goed moet doordringen tot de samenleving, dat het niet zomaar tot stand is gekomen. Kinderen zijn geen bezit meer van volwassenen. Ze hebben dezelfde menselijke waardigheid die volwassenen ook hebben conform de mensenrechtenverdragen, ze zijn mens! Kinderen zijn dus geen dingen, waarover beslist moet worden.”
‘In alle besluiten dient belang kind voorop te staan’
Manohar benadrukt dat de rode draad in het Kinderrechtenverdrag het belang van het kind is. “In alle besluiten over kinderen, waarvan volwassenen vaak het besluit nemen, dient het belang van het kind voorop te staan. In deze voorbeelden is dus geen rekening gehouden daarmee. “ Volgens Manohar zijn er diverse trainingen geweest om bijvoorbeeld de rechterlijke macht te helpen bij besluitvorming omtrent de kinderen. “Op een bepaald niveau is dat er dus wel, maar je merkt dat de doorsnee Surinamer nog niet helemaal doordrongen is daarvan.”
Onze kinderen worden redelijk goed beschermd
Er zijn ook punten die goed gaan. Volgens Manohar is de jeugdparticipatie daar een goed voorbeeld van.”We begonnen in 1999 met de Jeugdraad en nu hebben we het Jeugdparlement. Jongeren van 14 tot 25 kunnen hun visie en mening geven. Ze kunnen zelf naar de minister stappen om te praten. Ik heb wel het idee dat in ieder geval deze regering goed naar ze luistert. Volgende week komen ook die verkiezingen eraan. Jongeren hebben zo dus wel een stem.” Ook geeft ze aan dat onze wetgeving de kinderen wel goed beschermd. “Ik zeg niet dat onze wetgeving up to date is, maar het is redelijk goed. Onze kinderen hebben echter nog niet helemaal een positie conform het Kinderrechtenverdrag.”
‘Verwen uw kind niet alleen met speelgoed maar ook met aandacht!’
Volgens Manohar moeten kinderen altijd omringd worden met aandacht en liefde. “Niet alleen met Kinderdag en niet alleen met cadeautjes. We weten dat ouders het druk hebben maar ze moeten toch proberen hun kinderen te omringen met veel liefde. Want als kinderen liefdeloos worden opgevoed, zullen zij zich ook zo gedragen. Alleen met liefde kunnen ze opgroeien tot evenwichtige burgers in de maatschappij. Kinderen moeten ondanks de verkregen rechten nog steeds respectvol blijven naar anderen toe, en allerbelangrijkst, hun best blijven doen op school!”

error: Kopiëren mag niet!