38 Jaar Srefidensi of Katibo?

Gegeven het feit dat percepties of zienswijzen een sterke invloed uitoefenen op attitudes en gedragingen, kan de kwaliteit van onze samen-leving deels gezien worden als een weerspiegeling van het beleid van opeenvolgende regeringen in de afgelopen 38 jaar. De condities die door deze regeringen zijn ingevoerd, hebben per slot van rekening het referentiekader bepaald voor de Surinaamse gemeenschap, dat onder meer gekenmerkt kan worden door:
a) Oligarchie, dus machtsconcentratie in plaats van politiek-bestuurlijke decentralisatie;
b) Nepotisme en benoemingen gebaseerd op partijpolitieke loyaliteit ter vervanging van competentie, dus financiële verspilling;
c) Gebrek aan transparantie in beleid met corruptie als resultaat;
d) Perscensuur, of indirect door angst inboezeming voor repercussies, zogenaamde zelfcensuur;
e) Conflicterende of fraudegevoelige functies in strijd met de geest van onze grondwet, dus geen checks & balances;
f) Oneerlijke concurrentie van overheidsbedrijven met de particuliere sector met als gevolgen werkloosheid en een groeiende informele sector;
g) Politisering van het wetenschappelijk onderwijs;
h) Schaarste aan inspirerende rolmodellen: Leringen wekken maar voorbeelden trekken;
i) Gemis aan empathie in leidinggeven, dus geen respect voor verschillen in zienswijze.
Om zich te kunnen handhaven en om vooruit te kunnen gaan, wordt door dit referentiekader van machtsmisbruik en willekeur de Surinaamse mens gestimuleerd om de onderliggende normen en waarden van bovengenoemde kenmerken te adopteren. Hierdoor wordt het maken van vrije keuzes ontmoedigd, en aldus het tot uitdrukking brengen van de vrije wil, want hielenlikkerij loont in de Surinaamse politiek. En God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis (Genesis 1:26, 27), dat wil zeggen met een gelijke vrije wil die geen plaats kent voor leugen, bedrog, en misdaad: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet (Matth. 7:12). Daarom is elke bedreiging van de vrije wilsontwikkeling en uitdrukking een vorm van blasfemie of Godslastering, en dat geldt evenzeer voor de bewieroking van wie of welke leider dan ook: Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me… (Psalm 23:4). Hieruit moge blijken dat de srefidensi-viering (onafhankelijkheidsviering) neerkomt op volksbedrog. Er lijkt eerder sprake te zijn van katibo (slavernij), althans een geciviliseerde vorm van slavernij. Wat we wel zouden moeten memoreren, is treffend verwoord door wijlen Bob Marley: ‘Emancipate yourselves from mental slavery; None but ourselves can free our minds…’
Dr. Roy Bhikharie

error: Kopiëren mag niet!