SZF maakt zich zorgen over toekomst

De afgelopen periode is de financiële status van het SZF vaker het onderwerp van gesprek geweest in de samenleving. Momenteel geeft het SZF zelf ook wel toe dat het bedrijf in een moeilijke financiële periode is terecht gekomen. Er zijn afspraken gemaakt, sommige sinds 2009, met de ziekenhuizen, de huisartsen, de medische specialisten, met nierdialysecentra enz. Bij de ziekenhuizen komen nog bij kijken de kosten voor het lab, röntgen en de ligdagen. Er is een grote achterstand in betalingen die door de overheid verricht moeten worden, waardoor het SZF zijn eigen verplichtingen niet of nauwelijks kan voldoen.
Bij zijn laatste bezoek heeft de vicepresident in het bijzijn van de voorzitter van het stichtingsbestuur mondeling bevestigd dat een groot deel van de tekorten van het SZF zouden worden gecompenseerd. Hierdoor zou er geen backpay moeten zijn aan de ziekenhuizen tot en met 2012. Tot heden is er van deze uitspraak van de vp geen schriftelijke bevestiging ontvangen.
Met de huisartsen is er in november 2012 een definitief tarief vastgesteld. Ook hier zijn er betalingsafspraken met de overheid gemaakt, die nog niet zijn omgezet in daden. Er is een grote achterstand. Met de medische specialisten loopt de afspraak terug naar 2009. Er is momenteel een backpay situatie die loopt vanaf 2010. Voor de nierdialyse moet er per jaar ruim 3,8 miljoen worden uitgegeven.
Zijn inkomsten verkrijgt het SZF uit de afgesproken 9% van de loonsom der ambtenaren. Deze afspraak is al 32 jaren oud. Het is dan ook aan dringende aanpassing toe, mede omdat de omstandigheden veranderen. Het premiebesluit moet dringend door de overheid worden aangepast. Zover zijn we echter nog niet.
Het SZF en het ministerie van Financiën hebben in augustus 2013 overeenstemming bereikt over het werkgeversaandeel van de gepensioneerden en de juiste basis waarop de premie van de landsdienaren is gebaseerd. Tot nu toe is er geen wijziging gebracht hierin. Het SZF ontvangt nog steeds slechts 4%, terwijl dit 9 % behoort te zijn.
Het is onverantwoord en ongezond om op deze wijze door te gaan. Er is momenteel een achterstand van 7 kalenderjaren. De relatie met de verschillende dienstverleners staat erg onder druk. Zonder de toevoeging van de extra benodigde financiële middelen en de aanpassing van het premiebesluit is het voortbestaan van het SZF in gevaar. Als er niet spoedig een oplossing komt voor dit probleem, overweegt het SZF om tot pakketreductie te moeten overgaan. Precies zoals dit momenteel het geval is bij het basiszorgpakket van Self Rliance.

error: Kopiëren mag niet!